ANTANAS MACEINA

RAŠTAI
XI

MOTERYSTĖS FILOSOFIJA


png

MARGI RAŠTAI
Vilnius , 2006


UDK 23/28+291
Ma32

Serija leidžiama nuo 1987 m.
Parengė
ANTANAS RYBELIS

 
Knygos leidimą rėmė
LIETUVOS KULTŪROS MINISTERIJA

 
ISBN 9986-09-303-1

© Sudarymas A. Rybelio, 2006
© „Margi raštai", 2006

SUDARYTOJO PASTABOS

     Šiame A. Maceinos „Raštų" tome toliau spausdinami straipsniai ir studijos iš ikikarinės periodinės spaudos - daugiausia iš žurnalų „Židinys", „Naujoji Vaidilutė", „Tiesos kelias" ir emigracijoje leisto žurnalo „Aidai". Tematiniu požiūriu didžiąją straipsnių dalį sudaro darbai, skirti palyginti retai ir tuo metu pikantiškai feminizmo problematikai, A. Maceinos terminais kalbant, - moterystės filosofijai. Reikia pabrėžti, kad A. Maceinos filosofiniai samprotavimai lyčių klausimu net ir šiandien daugeliu atžvilgiu yra labiau intriguojantys ir turiningesni negu šiuolaikiniai feministiniai tyrinėjimai. Jie itin svariai papildo akademinius feminizmo tyrinėjimus būtent krikščioniškosios religijos aspektu. A. Maceiną pagrįstai galima laikyti vienu iš rimčiausių moderniojo feminizmo pradininku Lietuvoje. Tai kartu parodo ir A. Maceinos filosofinės kūrybos tematikos diapazono platumą.

     Su moterystės filosofija netiesiogiai siejasi ir straipsniai apie Mariją kaip moterį, motiną ir šventąją. Šiame „Raštų" tome jie sudaro atskirą skyrelį. Kai kurios juose dėstomos idėjos ir mintys buvo išplėtotos 1958 m. JAV išleistoje A. Maceinos plačioje studijoje apie Mariją „Didžioji padėjėja", kuri perspausdinta A. Maceinos „Raštų" IV tome.

     Šio, vienuoliktojo, tomo pabaigoje dar pridedama ankstesniuose „Raštų" tomuose netilpę straipsniai apie kai kuriuos kitus šventuosius.

     Kadangi A. Maceinos straipsniai rašyti įvairiu metu, spausdinti įvairiuose periodiniuose leidiniuose ir redaguoti įvairių redaktorių, tad, suprantama, juose pasitaiko nemaža rašybos ir redakcinio pobūdžio nevienodumų. Dabar rengiant juos spaudai buvo mėginta suvienodinti skyrybą, kai kurių gramatinių formų rašybą (pvz., šiandie —> šiandien, visur pateikiamos pilnos naudininko ir vietininko linksnių formos ir kt.), taip pat buvo taisomos aiškios korektūros klaidos, patikslinta tikrinių vardų rašyba pagal dabartinius jų rašybos reikalavimus, šiek tiek vienodinta bibliografinių nuorodų rašyba. Be to, kai kurios Šventojo Rašto citatos patikslintos pagal Petro Kimbrio redaguotą Antano Rubšio ir Česlovo Kavaliausko vertimą. Tačiau A. Maceinos vartojama leksika ir specifinės gramatinės formos nebuvo taisomos.

BIBLIOGRAFINĖS PASTABOS

Moterystės filosofija

Mysterium magnum - spausdinama iš: „Naujoji Vaidilutė", 1933, Nr. 2, p. 63-67; Nr. 3, p. 107-118; Nr. 4, p. 154-165; Nr. 5/6, p. 217-226.

Čia spausdinamos tik ištraukos arba santraukos iš pirmojo A. Maceinos stambesnio darbo, kuris nebuvo išleistas atskira knyga, o viso rankraščio likimas kol kas nėra žinomas.

Moterystės pirmavaizdis ir tikslai - spausdinama iš rinkinio: „Krikščioniškoji šeima". - Kaunas, 1936, p. 5-26.
Krikščioniškosios moterystės prasmė - spausdinama iš: „Židinys", 1937, Nr. 7, p. 4-19; Nr. 8/9, p. 139-151.
Ši publikacija sudaryta iš dviejų nurodytuose „Židinio" numeriuose išspausdintų straipsnių: „Krikščioniškosios moterystės prasmė" ir „Moterystės pagrindai". Tačiau autorius juos traktavo, kaip du vientiso darbo skyrius. Žr. dar čia spausdinamo straipsnio „Kūdikis ir asmens pilnatvė" pirmąjį sakinį.
Kūdikis ir asmens pilnatvė - spausdinama iš: „Židinys", 1937, Nr. 12, p. 514-528.
Moters auklėjimas karui ir taikai - spausdinama iš: „Židinys", 1936, Nr. 1, p. 57-65; Nr. 2, p. 159-163.
Tai dviejų straipsnių, išspausdintų nurodytuose „Židinio" numeriuose, sudaryta publikacija. Antrasis straipsnis žurnale buvo išspausdintas pavadinimu „Karinio moters auklėjimo prasmė".
Moterų pedagogikos stoka - spausdinama iš: „Naujoji Vaidilutė", 1935, Nr. 12, p. 465-469.

Civilinė moterystės ir Bažnyčios doktrina - spausdinama iš: „Naujoji Vaidilutė", 1940, Nr. 3, p. 130-138.
Bažnytinės ir civilinės jungtuvės - spausdinama iš: „Aidai", 1952, Nr. 10, p. 475-477.
Nekaltybės problema - spausdinama iš: „Tiesos kelias", 1933, Nr. 10, p. 597-607.
Kaip matyti iš pradžioje pateikto straipsnio plano, straipsnį turėjo sudaryti keletas skyrių. Čia spausdinamas tik pirmasis skyrius. O ar buvo parašyti kiti skyriai - neaišku, nes nei jų išspausdintų kur nors, nei jų rankraščių nepavyko aptikti.
Amazonės mito prasmė - spausdinama iš: „Naujoji Vaidilutė", 1932, Nr. 3, p. 119-127.
Grožio karalienių teologija - spausdinama iš: „Aidai", 1952, Nr. 6, p. 283-284.
Namai ir pasaulis - spausdinama iš: „Naujoji Vaidilutė", 1937, Nr. 3, p. 129-141.
ŠeimaŠeima 276.
Žmona ir motinaŽmona ir motina 200.
Šeimos laimė ir šeimos tragika - spausdinama iš: „Aidai", 1950, Nr. 6, p. 241-246.

Marija kaip moteris ir šventoji

Marijos idėja - spausdinama iš: „Aidai", 1954, Nr. 5, p. 193-199.
Marijos paslaptis
- spausdinama iš: „Naujoji Vaidilutė", 1939, Nr. 12, p. 609-620.
Visuotinė Marijos motinystė - spausdinama iš: „Šaltinis", 1978,Nr. 2, p. 39-46.
Dangun paėmimo dogmos aktualumas - spausdinama iš: „Aidai", 1954, Nr. 10, p. 433-440.
Marijos garbinimo prasmė - spausdinama iš: „Aidai", 1949,Nr. 26, p. 193-200.
Kultūrinė Marijos reikšmė - spausdinama iš: „Ateitis", 1990,Nr. 5, p. 209-216.
Marija, Marija!Marija, Marija! 234.

Apie kitus šventuosius

Šv. Augustino dvasios evoliucija - spausdinama iš: „Ateitis", 1930, Nr. 6/7, p. 291-297.
Žmogiškosios netikrybės šventasis
- spausdinama iš: „Aidai", 1976, Nr. 8, p. 338-353.
Šv. Pranciškaus misija moderniajame pasaulyje - spausdinama iš: „Tiesos kelias", 1935, Nr. 9, p. 433-450.
Simbolinė Šv. Kazimiero prasmė - spausdinama iš: „Aidai", 1958, Nr. 3, p. 97-106.
Šv. Pijaus X pasiuntinybė - spausdinama iš: „Aidai", 1955, Nr. 1, p. 16-24.

TURINYS

MOTERYSTĖS FILOSOFIJA

MYSTERIUM MAGNUM Vyras ir moteris 7
     1. Biologija ar teologija 8
     2. Metafizinis lyčių pagrindas 9
     3. Simbolinis moters kilimas 12
     4. Skilimas 24
     5. Meilės prasmė 27
     6. Meilės atbaigimas 45

MOTERYSTĖS PIRMAVAIZDIS IR TIKSLAI 65
     1. Moterystės išsivystymas 65
     2. Moterystės pirmavaizdis 70
     3. Moterystės tikslai 74
     4. Moterystė kaip sakramentas 78

KRIKŠČIONIŠKOSIOS MOTERYSTĖS PRASMĖ Personalistines teorijos apmatai 83
     Įžanga.
Dvi tezės: kolektyvistinė ir personalistinė 83
I. Lyčių buvimas ir jų santykiai 90
     1. Kosminis lyčių pobūdis 90
     2. Dieviškasis lyčių pagrindas 96
II. Moterystės pagrindai 103
     1. Moterystė kaip meilės objektyvacija 103
     2. Moterystė kaip sakramentas 107
     Pabaiga. Keletas išvadų praktikai 114

KŪDIKIS AR ASMENS PILNATVĖ 120
     Proga 120
I. Personalistinės tezės istorija ir principai 121
     1. Personalistinė tezė kaip bendra žmonijos gėrybė 121
     2. Personalistinės tezės esmė 128
II. Personalistinis moterystės aiškinimas 131
     1. Moterystės biologija 131
     2. Moterystės psichologija 133
     3. Moterystės filosofija 135
     4. Moterystės teologija 136
     Baigiant 137

MOTERS AUKLĖJIMAS KARUI IR TAIKAI  Karinis ir pacifistinis moterų sąjūdis 139
1. Karo ir taikos priešginybė 142
    a. „Wille zur Macht" kaip karo šaltinis 142
    b. „Wille zur Liebe" kaip taikos pagrindas 144
2. Moters prigimtis karo ir taikos šviesoje 145
    a. Moteris kaip „Wille zur Liebe" atstovė
145
    b. Minimumas „Wille zur Macht" moteryje 148
3. Karinio moters auklėjimo prasmė 149
    a. Du karinio auklėjimo momentai 149
    b. Uždaviniai ir priemonės moters atsparumui auklėti 152
    c. Du momentai taikos vykdyme
155
Baigiamosios išvados 157

MOTERŲ PEDAGOGIKOS STOKA 159

CIVILINĖ MOTERYSTĖ IR BAŽNYČIOS DOKTRINA 165
     Įžanga. Mausimo aštrumas ir painumas 165
     1. Bažnyčia civilinės moterystės fakto akivaizdoje 167
     2. Civilinės moterystės tikrumas Bažnyčios atžvilgiu 170
     3. Civilinės moterystės įstatymas katalikų doktrinos atžvilgiu 174

BAŽNYTINĖS IR CIVILINĖS JUNGTUVĖS 177

NEKALTYBĖS PROBLEMA 183
     1. Nekaltybės sąvoka ir kilnumas 184

AMAZONĖS MITO PRASMĖ 198
     1. Mitas ir jo idėjos 199
     2. Jėga be meilės 201
     3. Meilė be jėgos 203
     4. Meilinga jėga ir jėginga meilė 205

GROŽIO KARALIENIŲ TEOLOGIJA 209

NAMAI IR PASAULIS 214
     1. Kultūros santykis su lytimi 214
     2. Vyriškosios ir moteriškosios kultūros charakteristika 217
     3. Namai ir pasaulis kaip moteriškosios ir vyriškosios kultūros išraiškos 222

ŠEIMA 231
     1. šeimos krikščioniškumas 231
     2. Ontologinė šeimos reikšmė 235
     3. Moralinė šeimos reikšmė 242
     4. Šeima kaip naujo religinio gyvenimo formuotoja 245

ŽMONA IR MOTINA 254
     1. Motinos dienos prasmė 254
     2. Moteris - žmona 256
     3. Moteris - motina 269
     4. Pabaiga 274

ŠEIMOS LAIMĖ IR ŠEIMOS TRAGIKA 275
     1. Šeimos tragiškumo priežastys 275
     2. Meilė kaip šeimos laimės ir tragikos pagrindas 281

MARIJA KAIP MOTERIS IR ŠVENTOJI

MARIJOS IDĖJA 293
     Liturgijos žvilgis į Mariją 293
     Marija kaip Sofija 297
     Marija kaip idealinis žmogiškumas 303

MARIJOS PASLAPTIS 308
     Antinominis Marijos pobūdis 308
     Marijos antinomijų prasmė 313

VISUOTINĖ MARIJOS MOTINYSTĖ 322

DANGUN PAĖMIMO DOGMOS AKTUALUMAS
     Marijos metams užbaigti
327

MARIJOS GARBINIMO PRASMĖ 343
     Palaimintoji tarp moterų 344
     Nekaltai pradėtoji 348
     Visada mergelė 351
     Amžinasis moteriškumas 354

KULTŪRINĖ MARIJOS REIKŠMĖ 359
     Marija ir menas 362
     Marija ir visuomenė 366
MARIJA, MARIJA! 369
     „Mano motina " 369
     Gegužės vakaras 370
     „Dėl tavęs, mylimasis!" 372
     „Neužmušk, turiu motiną!" 372

APIE KITUS ŠVENTUOSIUS

ŠV. AUGUSTINO DVASIOS EVOLIUCIJA 377
     1. Šv. Augustino laikų gyvenimas 377
     2. Šv. Augustino asmuo 380

ŽMOGIŠKOSIOS NETIKRYBĖS ŠVENTASIS
Pranciškaus Asyžiečio užmojis ir jo prasmė
386
     1. Klausimo pobūdis 386
     2. Žmogiškojo būvio dialektika 390
     3. Vienuolynas dialektikos atžvilgiu 394
     4. Vienuolynas kaip saugykla 398
     5. šv . Pranciškaus perversmas 402
     6. Žlugusios vilties lūkestis 407

ŠV. PRANCIŠKAUS MISIJA MODERNIAJAME PASAULYJE
     Vienos knygos proga
414
     1. Naujas hagiografijos supratimas 414
     2. Agostino Gemelli apie šv. Pranciškų 417
     3. Teokosminė šv. Pranciškaus dvasia 420
     4. Christocentrinis religingumas 425
     5. Pabaiga 433

SIMBOLINĖ ŠV. KAZIMIERO PRASMĖ 434
     1. Šv. Kazimieras kaip simbolis 434
     2. Kazimierinės kovos turinys 442
     3. Kazimierinės kovos pagrindas 451

ŠV. PIJAUS X PASIUNTINYBĖ 456
     1. Popiežius šventasis 457
     2. Vidaus kelio popiežius 462
     3. Socialinis popiežius 470

Sudarytojo pastabos 475
Vardų rodyklė 479

Maceina , Antanas

Ma32 Rašta i / Antanas Maceina ; [sudarė Antanas Rybelis] . Vilnius : Mintis , 1990 - . - (Iš Lietuvos filosofijos palikimo : LFP) .

[T.] 11: Moterystės filosofija. - Vilnius: Margi raštai, 2006. 48 7 p. - Bibliogr. , p. 476-478 , ir išnašose . - Vardų r-klė : p. 479-483 . - ISB N 9986-09-303- 1

     Naujame žymaus lietuvių filosofo A. Maceinos „Raštų" tome spausdinami stambesni straipsniai, parašyti tarpukario metais bei emigracijoje ir skelbti įvairiuose periodiniuose leidiniuose, leistuose Lietuvoje ir JAV. Šiam tomui atrinkti darbai, skirti mūsų skaitytojui beveik nežinomai A. Maceinos kūrybos temai moterystės filosofijai. Daugeliu atžvilgiu tai darbai, kurie ne tik svariai papildo jau žinomus autoriaus filosofinius religijos tyrinėjimus, bet ir pateikia visiškai naujų religijotyros problemų interpretacijų, o jo moterystės filosofija religiniu aspektu itin naujai nuskamba šiuolaikinio feminizmo problematikoje. „Raštuose" taip pat spausdinamas didelis pluoštas straipsnių, skirtų filosofiniams mariologijos tyrinėjimams.

UDK 23/28+291

ANTANAS MACEINA

RAŠTAI, t. 11

Parengė Antanas Rybelis

Serijos dailininkas Sigitas Šniras
Korektorė Stefanija Radišauskienė
Maketavo Nijolė Juozapaitienė

SL 319. 2006 03 30. Tiražas 700 egz. Užsakymas 5.1317
Išleido leidykla „Margi raštai",
Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius. El. p.: margirastai@takas.lt
Spausdino AB spaustuvė „Spindulys", Gedimino g. 10, LT-44318, Kaunas