ANTANAS  MACEINA

RAŠTAI
XII

SOCIALINĖ IR POLITINĖ FILOSOFIJA

png
MARG I RAŠTA I
Vilnius , 200 7

UDK 1(474.5)
Ma32

 
Serija leidžiama nuo 1987 m.
Parengė
ANTANAS RYBELIS

 
Knygos leidimą rėmė
LIETUVOS KULTŪROS MINISTERIJA

 
ISBN 978-9986-09-333-6

© Sudarymas A. Rybelio, 2007
© „Margi raštai" 2007

SUDARYTOJO PASTABOS

     A. Maceina nebuvo aktyvus visuomenės veikėjas ar politikas, tačiau savo kūryboje nevengė išsakyti savo pozicijos ne tik religijos, kai kurių oficialių bažnyčios doktrinų, bet ir socialinio bei politinio gyvenimo atžvilgiu. Toji jo pozicija daugelio vertinama labai kontroversiškai. Kritikos jis sulaukdavo ir iš Katalikų bažnyčios hierarchų, ir iš visuomenės veikėjų. Prieškario metais ir vėliau, emigracijoje, A. Maceina, šalia Stasio Šalkauskio, reiškėsi kaip vienas iš pagrindinių ateitininkijos ideologų (jo darbai ateitininkijos veiklos klausimais bus spausdinami „Raštų" XIII t.). Savo socialines ir politines pažiūras jis yra išsamiai išdėstęs dar prieškario metais išleistose studijose „Socialinis teisingumas" (1938 m.), „Buržuazijos žlugimas" (1940 m. ), „Tautinis auklėjimas" (1934 m.) bei straipsniuose apie prometėjizmą. Be to, A. Maceina buvo vienas iš pagrindinių 1936 m. „Naujojoje Romuvoje" (Nr. 8) Lietuvos intelektualų paskelbto socialinio ir politinio manifesto „Į organiškosios valstybės kūrybą" autorių. Tiesioginė šio dokumento įtaka jaučiama ir karo metais (1941 m.) paskelbtoje „Lietuvių aktyvistų fronto programoje", kurios teksto autoriumi taip pat laikomas A. Maceina, tuo metu buvęs LAF'o ideologinės komisijos pirmininku (tik „Programos" baigiamąją dalį kai kuriomis pastabomis papildė ir stilistiškai paredagavo Kazys Škirpa ir Antanas Valiukėnas).

     Šiame „Raštų" tome spausdinami reikšmingesni teorinio pobūdžio A. Maceinos straipsniai įvairiais politinės filosofijos klausimais. Juose analizuojamos politikos ir pasaulėžiūros, tiesos ir teisės, individo ir masės, tautos ir valstybės santykių problemos. Kadangi daugelis straipsnių rašyta veikiant pasaulyje totalitariniams režimams, A. Maceina nagrinėjo demokratijos, liberalizmo, bolševizmo ir komunizmo doktrinas, nemaža dėmesio skyrė sovietinės okupacijos politinėms realijoms bei emigracijoje veikusių visuomeninių lietuvių organizacijų problemoms.

     Dalis publicistinio pobūdžio straipsnių, susijusių su A. Maceinos gyvenamojo meto dienos politinėmis aktualijomis, priverstinės emigracijos egzistencijos realybe, bus spausdinama kitame, tryliktame, A. Maceinos „Raštų" tome.

     Be to, šio tomo antroje dalyje spausdinamos stambesnės studijos bei straipsniai apie personalijas (užsienio ir lietuvių filosofus, istorikus, literatus), rašyti daugiausia jubiliejinėmis ar kitomis progomis.

     Kadangi A. Maceinos straipsniai rašyti įvairiu metu, spausdinti įvairiuose periodiniuose leidiniuose ir redaguoti įvairių redaktorių, tad, suprantama, juose pasitaiko nemaža rašybos ir redakcinio pobūdžio nevienodumų. Dabar rengiant juos spaudai buvo mėginta suvienodinti skyrybą, kai kurių gramatinių formų rašybą (pvz., šiandie-šiandien, visur pateikiamos pilnos naudininko ir vietininko linksnių formos ir kt.), taip pat buvo taisomos aiškios korektūros klaidos, patikslinta tikrinių vardų rašyba pagal dabartinius jų rašybos reikalavimus, šiek tiek vienodinta bibliografinių nuorodų rašyba. Be to, kai kurios Šventojo Rašto citatos patikslintos pagal Petro Kimbrio redaguotą Antano Rubšio ir Česlovo Kavaliausko vertimą. Tačiau leksika ir A. Maceinos vartojamos specifinės gramatinės formos nebuvo taisomos.

BIBLIOGRAFINĖS PASTABOS

Socialinė ir politinė filosofija

Masės atbudimas 173.
Ekonominis žmogus - spausdinama iš: „Naujoji Romuva", 1938, Nr. 6, p. 141-144.
Individas-asmuo ir valstybė - spausdinama iš: „Naujoji Romuva", 1936, Nr. 12, p. 265-269.
Tauta ir valstybė - spausdinama iš: „Naujoji Romuva", 1939, Nr. 11, p. 227-230. Šio straipsnio idėjas vėliau A. Maceina panaudojo rašydamas „Lietuvių aktyvistų fronto programą" (1941 m.).
Tiesa ir teisė - spausdinama iš: „Aidai", 1952, Nr. 7(41), p. 289-292.
Korporacijos problema - spausdinama iš: „Tiesos kelias", 1935, Nr. 12, p. 639-655. Autoriaus buvo užsimota parašyti kelių skyrių studiją korporacijos tema, tačiau, atrodo, sumanymas nebuvo realizuotas.
Korporacinės idėjos aktualumas - spausdinama iš: „Naujoji Romuva", 1936, Nr. 12, p. 289-294. Tai iš esmės pertvarkytas „Tiesos kelyje" (1935, Nr. 12, p. 639-655) spausdinto darbo „Korporacijos problema" pirmas skyrius, kuriam suteikta užbaigto darbo korporacijos tema forma.
Karo prasmė ir taikos problema - spausdinama iš: „Naujoji Romuva", 1932, Nr. 6, p. 129-131; Nr. 7, p. 159-160.
Politika ir pasaulėžiūraPolitika ir pasaulėžiūra 398.
Politika ir teologija - spausdinama iš: „Į laisvę", 1969/70, Nr. 47/48, p. 14-22.
Socialinė demokratijaSocialinė demokratija 324.
Kultūrinė demokratija - spausdinama iš: „Aidai", 1947, Nr. 8, p. 337 344.
Liberalizmo kelias į bolševizmą - spausdinama iš: „Aidai", 1948, Nr. 13, p. 156-162.
Ginčas dėl liberalizmoGinčas dėl liberalizmo 286.
Liberalizmo teisinimas spausdinama iš: „Aidai", 1948, Nr. 20, p. 477 481.
Ateizmas ir komunizmasAteizmas ir komunizmas 344; Nr. 9, p. 393-401.
Kaino prisikėlimas spausdinama iš: „Metraštis: 1950" / red. L. Andriekus. - Kennebunk Port, Maine: išleido Tėvai pranciškonai, 1949, p. 61-75. Buvo perspausdinta: „švyturys", 1990, Nr. 10; „Lietuvos sargas", 1992, Nr. 1.
Trys europiečio iliuzijos komunizmo akivaizdoje - spausdinama iš: „Į laisvę", 1957, Nr. 12, p. 1-12.
Nuo ko mes bėgome? - spausdinama iš: „Į laisvę", 1971, Nr. 51, p. 6-23.

Apie filosofus, istorikus, literatus

Nuo nihilizmo į Kristų - spausdinama iš: „Aidai", 1975, Nr. 7, p. 289 298.
Solovjovo kelias į Vakarus - spausdinama iš: „Aidai", 1953, Nr. 6, p. 282-283.
Försteris ir krikščionybė - spausdinama iš: „Naujoji Romuva" , 1931, Nr. 33, p. 784-787.

Osvaldo Spenglerio palikimas - spausdinama iš: „Židinys", 1936, Nr. 8/9, p. 126-140.
Albert Schweitzer - spausdinama iš: „Aidai", 1954, Nr. 2, p. 77-81.
Laiškai Teilhard'o šalininkams - spausdinama iš: „Draugas", 1973, spalio 06; spalio 20; lapkričio 03; gruodžio 08; gruodžio 15; gruodžio 22.
Jakšto filosofija - spausdinama iš: „Naujoji Romuva" , 1938, Nr. 11, p. 267-271; Nr. 13, p. 312-314; Nr. 14, p. 336-338. Perspausdinta: Jakštas A. Raštai / sud. A. Rybelis. - Vilnius: Mintis, 1997, t. 3, p. 335-359.
Stasys Šalkauskis - spausdinama iš kn.: Šalkauskis St. Ateitininkų ideologija. - Putnam, 1954, p. 9-34. Pirmoji šio straipsnio publikacija: „Tremtinių mokykla", 1946, Nr. 5/6, p. 1-15.
Filosofija ir žmogus - spausdinama iš: „Draugas", 1971, gruodžio 04.
Šalkauskis kaip ateitininkas - spausdinama iš: „Ateitis", 1949, Nr. 3(11), p. 9-11 .
Prasminga sukaktis - spausdinama iš: „Aidai", 1953, Nr. 3, p. 130-132.
„Kad niekas manęs nepastebėtų" - spausdinama iš: „Aidai", 1973, Nr. 10, p. 438-450.
Kapas be paminklo - spausdinama iš: „Aidai", 1975, Nr. 9, p. 393-403.
Tasai nepažįstamasis Ivinskis spausdinama iš: „Aidai", 1972, balandis, p. 126-143.
Laiškas „Aidų" redaktoriui Juozui Girniui - spausdinama iš: „Aidai", 1965, Nr. 10, p, 439-150.
Bičiuliui vainiko vietoje - spausdinama iš: „Draugas", 1975, rugsėjo 27.

TURINYS

I . SOCIALINĖ IR POLITINĖ FILOSOFIJ A

MASĖS ATBUDIMAS 7
     1. Masinis pradas žmoguje 7
     2. Masių sukilimas 12
     3. Masių atbudimo priežastys 16

EKONOMINIS ŽMOGUS 25
     Įvadas. Ekonominis žmogus kaip specialus ekonominės kultūros kūrėjas 25
     1. Ekonominio žmogaus tipai 26

         a. Gamintojas ir naudotojas 26
         b. Ūkininkas, darbininkas ir pirklys 28
         c.
Spekuliantas 30
     2. Ekonominio žmogaus santykis su idealine kultūra 31
        
a. Ekonominio žmogaus santykis su mokslu 31
         b. Ekonominio žmogaus santykis su menu 33
         c.
Ekonominio žmogaus santykis su visuomenine kultūra 35
        
d. Ekonominio žmogaus santykis su religija 36

INDIVIDAS-ASMUO IR VALSTYBĖ 38


    

1. Individualistinė ir kolektyvistinė tezė 38
     2. Personalistinė tezė 42
     3. Praktiniai pritaikymai 48

TAUTA IR VALSTYBĖ 52
     1. Valstybės krizės priežastis 52
     2. Valstybės kilimas iš tautos 55
     3. Tautinės valstybės struktūra 58
     Pabaiga 61

TIESA IR TEISĖ 63

KORPORACIJOS PROBLEMA 71
     Įvadas.
Korporacija kaip naujos santvarkos simbolis 71
     Pirmas skyrius. Korporacijos prigimtis 75
     1. Korporacijos supratimas
75
     2. Visuomeniniai korporacijos elementai 79
     3. Korporacijos pagrindai 83

KORPORACINĖS IDĖJOS AKTUALUMAS 89
     Įvadas. Korporacija kaip naujos visuomeninės santvarkos simbolis 89
     1. Korporacinės idėjos atsiradimo priežastys 90
     2. Korporacijos pagrindai 96
     3. Korporacija kaip visuomeninė institucija 100

     Pabaiga. Korporacinės problemos idėjų santrauka 103

KARO PRASMĖ IR TAIKOS PROBLEMA 105
     1. Karo šaknys 106
     2. Etinis karo įvertinimas 109
     3. Psichologinis taikos pagrindas 113
     4. Metafizinis taikos pagrindas 116

POLITIKA IR PASAULĖŽIŪRA. Atsakymas кип. Vytautui Bagdanavičiui 120
     1. Pasaulėžiūrinės politikos kritika 122
     2. Laicistinės politikos kritika 128
     3. Nepasaulėžiūrinės politikos esmė 133
     4. Priekaištai nepasaulėžiūrinei politikai 139
         
a. Žmogaus suskaldymas 139
          b. Pasaulėžiūrų lygiavertiškumas 146

POLITIKA IR TEOLOGIJA 151

SOCIALINĖ DEMOKRATIJA 161
     1. Demokratijos linkimas į pilnatvę 161
     2. Socialinės demokratijos esmė 165
     3. Socialinės demokratijos reikalas 168
     4. Socialinės demokratijos pasiūlymai 171
     5. Socializmo ir solidarizmo skirtybės 176

KULTŪRINĖ DEMOKRATIJA 182
     Įvadas 182
     1. Kultūrinis totalizmas 183
     2. Kultūros vadavimasis iš politikos 188
     3. Kultūrinės demokratijos esmė 192
     4. Kultūrinės demokratijos pasiūlymai 199

LIBERALIZMO KELIAS Į BOLŠEVIZMĄ 205
     1. Pamiršta tiesa 205
     2. Liberalizmo samprata 208
     3. Antireliginis nusistatymas 211
     4. Žmogaus sukolektyvinimas 218
     5. Skirtybės 223

GINČAS DĖL LIBERALIZMO 227
     1. Straipsnio priežastis 227
     2. Išdavikai ar įvykdytojai 230
     3. Anglosaksų mįslė 232
     4. Netikri liberalai 235

LIBERALIZMO TEISINIMAS. Atsakymas Juliui Kaupui 237

ATEIZMAS IR KOMUNIZMAS 250
     1. Ateizmas kaip dabarties būsena 252
     2. Dievas kaip vertybė Vakarų mąstyme 260
     3. Dievas kaip nevertybė komunizme 269

KAINO PRISIKĖLIMAS. Esminiai bolševizmo bruožai 277
     1. Kainas kaip simbolis 277
     2. Neapykanta Dievui 280
     3. Neapykanta žmogui 284
     4. Neapykanta žemei 289

TRYS EUROPIEČIO ILIUZIJOS KOMUNIZMO AKIVAIZDOJE.
Pranešimas Europos LFB surengtoje studijų savaitėje 1956 m. rugpjūčio 5-12 d
294
     1. Istoriosofinė iliuzija: ar komunizmas turi sugriuti iš vidaus? 295
     2. Sociologinė iliuzija: ar komunizmo išauginta sovietinė buržuazija yra pajėgi vairuoti gyvenimą demokratijos link? 298
     3. Teologinė iliuzija: ar komunizmą galima sukrikščioninti? 302

NUO KO MES BĖGOME?
Komunizmo ir rusiškumo santykių klausimu ....
308
     1. Šalkauskio nepasitenkinimas 308
     2. Banditų gaujos teorija 312
     3. Iškabos teorija 317
     4. Mūsų tremtinių elgsena 323

II. API E FILOSOFUS , ISTORIKUS , LITERATUS

NUO NIHILIZMO Į KRISTŲ. VI. Solovjovo 75-osioms mirties metinėms 333
     Įvadas. Solovjovo amžiaus dialektika 333
     1. Religinė Solovjovo krizė 337
     2. Kristus Solovjovo mąstyme 345

SOLOVJOVO KELIAS Į VAKARUS 355

FÖRSTERIS IR KRIKŠČIONYBĖ.
     Veikalo „Kristus ir žmonių gyvenimas" pasirodymo proga
359
     1. Försterio kilmė 359
     2. Försterio darbo tikslas 361
     3. Försterio metodas 362
     4. „Kristus ir žmonių gyvenimas" 366

OSVALDO SPENGLERIO PALIKIMAS.
Garsas ir užmarštis
367
     I. Spenglerio idėjos 368

          1. Kultūros tipų idėja 368
         
2. Civilizacijos idėja 371
         
3. Vakarų žlugimo idėja 374

     II. Spenglerio idėjų likimas 377
          2. Kultūros tipų idėjos žlugimas 377
          2. Civilizacijos idėjos pasikeitimas 380
          3. Vakarų žlugimo idėjos neaiškumas 382
     Pabaiga. Spenglerio darbo charakteristika 383

ALBERT SCHWEITZER. Nobelio taikos premijos laureatas 386
     1. Du simboliai 386
     2. Teologas ir filosofas 388
     3. Muzikas ir gydytojas 391

LAIŠKAI TEILHARD'O ŠALININKAMS 397
     1. Teilhard'o raštų likimas 397
     2. Teilhard'as - medžiagos mistikas 411
     3. Apgauli vienybės vizija 426
     4. Evoliucija Teilhard'o mąstyme 440
     5. Evoliucija pasaulio sąrangoje 455
     6. Evoliucija ir istorija 469

JAKŠTO FILOSOFIJA 485
     I. Charakteris ir didžiosios problemos 485

          1. A. Jakšto filosofijos šaltiniai 485
          2. Jakšto filosofijos charakteris 486
          3. Jakšto filosofijos problematika 489
     II. Gamtos problema 491

          1. Matematika kaip kelias į gamtos esmę 491
          2. Idealinis gamtos pagrindas 495
     III. Žmogaus problema 500

          1. Kreacionistinė antropologija 500
          2. Žmogaus kūrybos filosofija 505
     Baigiant 511

STASYS ŠALKAUSKIS 513
     Akademinis pasiruošimas 513
     Šalkauskio idealizmas 518
     Šalkauskio filosofija 521
     Šalkauskio pedagogika 525
     Visuomeninės pažiūros 528
     Ateitininkų ideologas 530

FILOSOFIJA IR ŽMOGUS. 30-osioms Stasio Šalkauskio mirties metinėms
1941 m. gruodžio 4 d.- 1971 m. gruodžio 4 d
533
     1. Filosofija kaip žmogaus būsena 533
     2. Filosofija kaip žmogaus ugdymas 539

ŠALKAUSKIS KAIP ATEITININKAS 546

PRASMINGA SUKAKTIS [Jonas Grinius] 554

„KAD NIEKAS MANĘS NEPASTEBĖTŲ". Prof. Juozo Brazaičio 70 metų amžiaus sukaktis 562

KAPAS BE PAMINKLO. Juozo Brazaičio mirties metinėms (1974 11 28) 592
     Metodinė pastaba 592
     1. Pirmtako nuotaika 594
     2. Eschatologinė nuotaika 600
     3. Šauklio nuotaikos pergalė 605
     4. Dvasinis testamentas 611

TASAI NEPAŽĮSTAMASIS IVINSKIS 615
     1. Tikslas ir šaltiniai 615
     2. Žmogus ir visuomenė 618
     3. Aistra mokslui 631
     4. Tikėjimas ir Bažnyčia 648

LAIŠKAS „AIDŲ" REDAKTORIUI JUOZUI GIRNIUI. 50-ties metų
amžiaus sukakties proga
656
     1. Asmenybės vaizdas 657
     2. Mokytojai 662
     3. Mąstysena 669
     4. Pagrindinės idėjos 673

BIČIULIUI VAINIKO VIETOJE 681

Sudarytojo pastabos 689
Vardų rodyklė 693

Maceina, Antanas
Ma32 Raštai / Antanas Maceina ; [sudarė Antanas Rybelis], Vilnius: Mintis, 1990 - . - (Iš Lietuvos filosofijos palikim o : LFP).
[T.] 12: Socialinė ir politinė filosofija. - Vilnius: Margi raštai, 2007. - 70 3 p. - Bibliogr., p. 689-692 , ir išnašose . - Vard ų r-klė: p. 693-698 . - ISB N 978-9986-09-333- 6

     Didžiąją A. Maceinos „Raštų" XII tomo dalį sudaro autoriaus straipsniai socialinės ir politinės filosofijos klausimais. Juose svarstomi individo ir masės, tautos ir valstybės, politikos ir teisės, politikos ir pasaulėžiūros santykiai, analizuojamos demokratijos, liberalizmo, bolševizmo ir komunizmo doktrinos. Kadangi daugelis šių darbų rašyti ir publikuoti emigracijoje, todėl juose atsispindi daugiausia sovietinės okupacijos politinės realijos bei užsienyje veikusių visuomeninių lietuvių organizacijų problemos. Antroje „Raštų" dalyje spausdinami straipsniai apie užsienio ir lietuvių filosofus, istorikus, literatus - VI. Solovjovą, O. Spenglerį, P. Teilhard'ą de Chardiną, A. Jakštą, St. Šalkauskį, J. Grinių ir kt.

UDK l(474.5)+30:l+141+32

ANTANAS MACEIN A

RAŠTAI , t.12

Parengė Antanas Rybelis

Serijos dailininkas Sigitas Šniras
Korektorė
Stefanija Radišauskienė
Maketavo Nijolė Juozapaitienė

SL 319. 2007 05 08. Tiražas 700 egz. Užsakymas 7.327

Išleido leidykla „Margi raštai",
Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius. El. p.: margirastai@takas.lt

Spausdino AB spaustuvė „Spindulys", Gedimino g. 10, LT-44318, Kaunas