ANTANAS MACEINA

RAŠTAI
XIII

RELIGINĖ IR POLITINĖ
PUBLICISTIKA
*
PAPILDYMAI

MARGI RAŠTAI
Vilnius , 2007

UDK 1(474.5) Ma32

Serija leidžiama nuo 1987 m.
Parengė
ANTANAS RYBELIS
Knygos leidimą rėmė
LIETUVOS KULTŪROS MINISTERIJA

 ISSN 1822-7368
ISBN 978-9986-09-344-2

© Sudarymas A. Rybelio, 2007
© „Margi raštai", 2007

SUDARYTOJO PASTABOS

     Tryliktajame A. Maceinos „Raštų" tome spausdinami nedidelės apimties rašiniai, kuriuos galima įvardyti kaip publicistiką įvairiais, daugiausia religinio gyvenimo, klausimais. Atskirą skyrių sudaro pluoštas straipsnių, skirtų ateitininkijos ideologijai ir veiklos strategijai tremties sąlygomis. Kartu čia prišlieti ir istoriosofiniai straipsniai apie tremtį, jos prasmę ir dvasią, apie baltų emigracijos uždavinius kultūros filosofijos požiūriu.

     Šiame tome taip pat spausdinamas didesnės apimties darbas „Laiškai mano kritikams". Tai septynių straipsnių ciklas, kuriame A. Maceina polemizuoja su 1971 m. išleisto jo veikalo „Didieji dabarties klausimai" recenzentų kritinėmis pastabomis. Šis darbas galbūt geriau įsikomponuotų rengiamame naujame, keturioliktame, „Raštų" tome, kuriame numatoma į vieną vietą surinkti svarbesnius A. Maceinos atsakymus įvairiems jo raštų kritikams, tačiau kadangi pastarieji atsakymai yra tokie išsamūs, jog autoriaus argumentai nuveda jį į naujų problemų analizę ir įgyja atskirų straipsnių formą, todėl šių straipsnių ciklas čia pateikiamas kaip savarankiška dalis.

     Tomas baigiamas keletu straipsnių, kurie turėjo tilpti jau išleistuose A. Maceinos „Raštų" tomuose, skirtuose atitinkamai filosofinei tematikai, tačiau tuo metu, kai jie buvo rengiami spaudai, sudarytojo nebuvo aptikti, nes daugelio lietuvių emigracijos periodinių leidinių apypilniai komplektai Lietuvos bibliotekas pasiekė vėliau. Todėl čia jie spausdinami kaip jau išleistų „Raštų" IX-XII tomų papildymai.

     Apie trečdalis šiame tome spausdinamų straipsnių buvo paskelbti prieškario metų periodikoje, daugiausia žurnaluose „Ateitis" ir „Naujoji Romuva". Visi kiti straipsniai surinkti iš emigracijoje leistų periodinių leidinių - daugiausia žurnalų „Aidai", „Ateitis", „Į laisvę", „Naujasis gyvenimas" bei laikraščio „Draugas" kultūrinio priedo. Tekstologiškai jie parengti remiantis tais pačiais principais, kurie trumpai aptarti iki šiol išleistuose A. Maceinos „Raštų" tomuose.

BIBLIOGRAFINĖS PASTABOS

Religinė ir politinė publicistika

Dabartiniai mūsų rūpesčiai - spausdinama iš: „Ateitis", 1930, Nr. 11, p. 449-451.
Moderniškumas ir konservatizmas - spausdinama iš: „Naujoji Romuva", 1931, Nr. 1, p. 10.
Ut accendatur! - spausdinama iš: „Tiesos kelias", 1938, Nr. 7/8, p. 527-530.
Socialinis klausimas naujaisiais laikais - spausdinama iš: „Naujoji Romuva", 1938, Nr. 17, p. 403.
Krikščioniškųjų institucijų reikšmė lietuvių tautai - spausdinama iš: „XX amžius", 1937, rugsėjo 29, Nr. 221(379), p. 3.
Taktika kovoje su blogybėmis spausdinama iš: „Aidai", 1947, Nr. 3, p. 137-138.
Neatgailėję žmonėsNeatgailėję žmonės 185.
Komunizmo ekskomunika - spausdinama iš: „Aidai", 1949, Nr. 24, p. 140-141.
Katedrų lankytojai spausdinama iš: „Ateitis", 1950, lapkritis, Nr. 8(20), p. 2-3, 5.
Titulai ir ordinai Bažnyčioje - spausdinama iš: „Aidai", 1952, Nr. 8, p. 379-380.
Jėzuitų veikimas religijoje ir dorovėje - spausdinama iš: „Naujoji Romuva", 1937, Nr. 36/37, p. 639-641.
Rusiškoji kasdienybė spausdinama iš: „Aidai", 1953, Nr. 7, p. 331-333. Action Française arba nacionalizmo ir katalikybės konfliktas prancūzuose - spausdinama iš: „Ateitis", 1929, liepa-rugsėjis, Nr. 7/9, p. 320-323.
Vienybės blūdas spausdinama iš: „Aidai", 1950, Nr. 7, p. 335-336.
„Šiuo ženklu nugalėsi!" spausdinama iš: „Naujoji Romuva", 1931, Nr. 3, p. 72.
Kelias į krikščionybę Kelias į krikščionybę 569.
Tikėjimo krizė ir pasauliečiai spausdinama iš: „Aidai", 1969, Nr. 1, p. 7-11.
Iš Vakarų Europos - spausdinama iš: „Ateitis", 1932, Nr. 11, p. 539-545.
Kristaus karalystė spausdinama iš: „Ateitis", 1930, Nr. 10, p. 403-409.
Kelkis, Jeruzale! spausdinama iš: „Ateitis", 1931, Nr. 3/4, p. 161-165.
Grąžinkime Šventiesiems metams jų prasmę - spausdinama iš: „Aidai", 1950, Nr. 5, p. 235-236.
YMCA katalikiškuoju požiūriu — spausdinama iš: „Aidai", 1949, Nr. 24, p. 132.
Ar reikia mums misionierių? - spausdinama iš: „Aidai", 1949, Nr. 24, p. 131-132.
Ir jie buvo žmonės spausdinama iš: „Ateitis", 1931, Nr. 2, p. 121-122.
Politika ir religija spausdinama iš: „Aidai", 1949, Nr. 26, p. 239-240.
Bergsono santykis su katalikybe spausdinama iš: „Aidai", 1950, Nr. 5, p. 236.
Smūgis vertybių filosofijai - spausdinama iš: „Aidai", 1950, Nr. 2, p. 91.
Paryžiaus kardinolas - Suhard'as spausdinama iš: „Aidai", 1951, Nr. 4, p. 187-188.

Ateitininkija ir tremtis

Kas yra ateitininkas? spausdinama iš: „Ateitis", 1949, Nr. 1(9), p. 1-6.
„Dievas ir žmogus" ar „žmogus ir Dievas"? - spausdinama iš: „Ateitis", 1930, Nr. 8/9, p. 336-340.
Duonos dialektika - spausdinama iš: „Draugas", 1977, rugpjūčio 20.
Ateitininkai ir gyvenamasis momentas spausdinama iš: „Naujoji Romuva", 1931, Nr. 9, p. 450-453.
Ateitininkų darbai ir dienos spausdinama iš kn.: Ateitininkų keliu: 1911-1927-1977: žmonės, laikai, darbai. - Čikaga, 1977, p. 7-23. Šis straipsnis parengtas A. Maceinos laiško Ateitininkų federacijos vadui dr. Petrui Kisieliui, paskelbto laikraščio „Draugas" kultūriniame priede 1974 m. spalio 5 ir 12 d., pagrindu. Taip pat autorius šiame straipsnyje panaudojo kai kurias mintis iš žurnale „Ateitis" (1975, Nr. 3, p. 63-72) išspausdinto savo straipsnio „Protestas ir tremtis", kurį vadina „atoliepiu" į minėto laiško dr. P. Kisieliui skaitytojų atsiliepimus.
Tautos pakaitalas ar papildas? - spausdinama iš: „Į laisvę", 1973, balandis, Nr. 57(94), p. 6-26.
Rezistencija prieš tremties dvasią spausdinama iš: „Į laisvę", 1954, kovas, Nr. 2(39), p. 1-10.
Būsimoji mūsų veikla - spausdinama iš: „Į laisvę", 1974, rugsėjis, Nr. 61(98), p. 22-45.
Baltų emigracijos europinis uždavinys spausdinama iš: „Į laisvę", 1958, gruodis, Nr. 16/17(53/54), p. 41-58.

Laiškai mano kritikams

1. Apie religinę literatūrą ir jos kritiką spausdinama iš: „Draugas", 1972, lapkričio 04.
2. Apie pasaulio sukūrimą iš nebūties - spausdinama iš: „Draugas", 1972, lapkričio 11.
3. Apie dieviškąjį apreiškimą spausdinama iš: „Draugas", 1972, lapkričio 18.
4. Apie apreiškimo pilnybę Kristuje - spausdinama iš: „Draugas", 1972, lapkričio 25.
5. Apie Dievą gamtoje spausdinama iš: „Draugas", 1972, gruodžio 02.
6. Apie Dievą istorijoje spausdinama iš: „Draugas", 1972, gruodžio 16.
7. Apie sąveikos filosofiją - spausdinama iš: „Draugas", 1972, gruodžio 30.

„Raštų" IX-XII tomų papildymai

Rūpestis žmogumi spausdinama iš: „Draugas", 1973, rugsėjo 01, 08. Filosofija laisvės sargyboje - spausdinama iš: „Draugas", 1975, gegužės 30.

Religinės kalbos klystkeliai: „Bažnyčia" ar „Bendrija"? spausdinama iš: „Draugas", 1979, spalio 13.
Gimtoji kalba liturgijoje spausdinama iš: „Aidai", 1984, Nr. 4, p. 197-205.
Didžioji Konrado improvizacija spausdinama iš: „Naujasis gyvenimas", 1946, balandžio 15, p. 2-4; gegužės 01, p. 2-4; gegužės 20, p. 3; birželio 01, p. 3-4; birželio 19, p. 2.
Daugiaveidė motinystė - spausdinama iš: „Ateitis", 1950, gegužė, Nr. 3(15), p. 1-3.

TURINYS

I . RELIGINĖ IR POLITIN Ė PUBLICISTIK A

DABARTINIAI MŪSŲ RŪPESČIAI 7
     1. Moksleivis ir visuomenė 7
     2. Tolerancija ir neutralumas 8

MODERNIŠKUMAS IR KONSERVATIZMAS 11

UT ACCENDATUR! 14
     1. Mūsų nepasisekimų priežastys 15
     2. Gyvosios dvasios idėja 17

SOCIALINIS KLAUSIMAS NAUJAISIAIS LAIKAIS.
Bažnyčia ir socialinis klausimas
19

KRIKŠČIONIŠKŲJŲ INSTITUCIJŲ REIKŠMĖ LIETUVIŲ TAUTAI
Europa kryžkelėje. Kaip apsispręs mūsų tauta? 22

TAKTIKA KOVOJE SU BLOGYBĖMIS 25
     1. „Nesipriešinti blogam" 25
     2. „Ir aš tavęs nepasmerksiu" 27
     3. Galvažudžių landynė 28
     4. Atleidimas ar pasmerkimas 30

NEATGAILĖJĘ ŽMONĖS 31
KOMUNIZMO EKSKOMUNIKA 35

KATEDRŲ LANKYTOJAI 39
     1. Nuostabi sąlyga 39
     2. Dievo namai ar Dievo antkapiai? 40
     3. Centras ir pakraštys 42
     4. Keturių bazilikų prasmė 45

TITULAI IR ORDINAI BAŽNYČIOJE 47

JĖZUITŲ VEIKIMAS RELIGIJOJE IR DOROVĖJE 51

RUSIŠKOJI KASDIENYBĖ 60

ACTION FRANÇAISE ARBA NACIONALIZMO IR KATALIKYBĖS
KONFLIKTAS PRANCŪZUOSE 66
     1. Įsikūrimas. Charles Maurras 66
     2. Kova su Bažnyčia. Pasmerkimas 67
     3. Bažnyčios norai. Nationalisme intégral 69

VIENYBĖS BLŪDAS 71

„ŠIUO ŽENKLU NUGALĖSI!" 76

KELIAS Į KRIKŠČIONYBĘ 80
     1. Ši karta reikalauja ženklo 80
     2. Menkesnieji 83
     3. Kelias į krikščionybę 88

TIKĖJIMO KRIZĖ IR PASAULIEČIAI 91

IŠ VAKARŲ EUROPOS 102
     Pastaba skaitytojams 102
     „Paverkite žemę ir viešpataukite!" 103
     „Kiekviena dvasia tegarbina Viešpatį!" 105
     Keletas smulkmenų 109

KRISTAUS KARALYSTĖ 110
     Pasaulio karalystė 111
     Dievo karalystė 113
     Mūsų pareigos 115
     Laimėjimas 117

KELKIS, JERUZALE! Moderniškosios kultūros atpirkimas 118
     1. Kristaus kančios žygis 118
     2. Išganytojo skundas 120
     3. Mūsų dienos laukia atpirkimo 122

GRĄŽINKIME ŠVENTIESIEMS METAMS JŲ PRASMĘ 125

YMCA KATALIKIŠKUOJU POŽIŪRIU 129

AR REIKIA MUMS MISIONIERIŲ? 132 IR JIE BUVO ŽMONĖS 135

POLITIKA IR RELIGIJA 138

BERGSONO SANTYKIS SU KATALIKYBE 142 SMŪGIS VERTYBIŲ FILOSOFIJAI 144

PARYŽIAUS KARDINOLAS - SUHARD'AS 147

II . ATEIT1NINKIJA IR TREMTIS

KAS YRA ATEITININKAS? 153
     1. Mi-cha-el 153
     2. „Balandėli, nežinau..." 157
     3. Statmeninė katalikybė 160
     4. Taboro gundymas 165

„DIEVAS IR ŽMOGUS" AR „ŽMOGUS IR DIEVAS"? 169

DUONOS DIALEKTIKA. Devintojo ateitininkijos kongreso išvakarėse 175
     1. Duona kaip gundymas 177
     2. Duona kaip pareiga 180
     3. Duona ir teisybė 182

ATEITININKAI IR GYVENAMASIS MOMENTAS 186
     1. Jaunimo judėjimas apskritai 186
     2. Ateitininkų judėjimas 188
     3. Priekaištų pobūdis 192
     4. Santrauka 196

ATEITININKŲ DARBAI IR DIENOS 197
     I. Protesto sąmonė 198
          1. Ateitininkijos kilmė iš protesto 198
          2. Protesto prasmė 201
          3. Melo atskleidimas 204
     II. Tremties sąmonė 208
          1. Ateitininko būsena tremtyje 208
          2. Tremties samprata 210
          3. Ateitininkų ryšiai su tėvyne 213

TAUTOS PAKAITALAS AR PAPILDAS? Tremties prasmės beieškant. 218
     1. Susirūpinimas išeivijos prasme 218
     2. Išeivijos rūšys ir jų sąmonė 224
     3. Lietuviškosios išeivijos sudėtis 231
     4. Kultūros ugdymas kaip išeivijos prasmė 236

REZISTENCIJA PRIEŠ TREMTIES DVASIĄ 244
     1. Tremtis kaip grėsmė tautai 244
     2. Du tremties tipai 245
     3. Tremtis kaip liudijimas 248
     4. Tremtis kaip žvilgis į ateitį 250
     5. Tremtis kaip gyvenimas anttėvynėje 251
     6. Rezistencijos uždaviniai 253

BŪSIMOJI MŪSŲ VEIKLA. Jos kryptys, uždaviniai ir būdai 255
Įžanga 255
     1. Mūsų veiklos kryptys 255
     2. Mūsų veiklos plotas 257
I. Mūsų vilties pagrindas 259
     1. Utopiniai pagrindai 259
     2. Tikrovinis pagrindas 262
II. Mūsų veiklos uždaviniai 267
     1. Ilgalaikės tremties organizavimas 268
     2. Etinė pasaulio informacija 271
     3. Geležinio branduolio kūrimas 275
Užbaiga 280

BALTŲ EMIGRACIJOS EUROPINIS UŽDAVINYS. Kultūros filosofijos požiūriu 282
     1. Europos gyvenimo forma 283
     2. Kultūrinis susidūrimas Europoje 286
     3. Baltų tautų vaidmuo 288
     4. Tarpininko uždavinys baltų sąmonėje 292
     5. Baltų emigrantų padėtis 295

III . LAIŠKAI MANO KRITIKAM S

 1. APIE RELIGINĘ LITERATŪRĄ IR JOS KRITIKĄ 303
2. APIE PASAULIO SUKŪRIMĄ IŠ NEBŪTIES 313
3. APIE DIEVIŠKĄJĮ APREIŠKIMĄ 324
4. APIE APREIŠKIMO PILNYBĘ KRISTUJE 336
5. APIE DIEVĄ GAMTOJE 349
6. APIE DIEVĄ ISTORIJOJE 362
7. APIE SĄVEIKOS FILOSOFIJĄ 376
IV . „RAŠTŲ " IX-XI I T . PAPILDYMA I

RŪPESTIS ŽMOGUMI. Paskaita dvidešimtajai lietuviškųjų studijų savaitei 391
     Pratartis 391
     1. Rūpesčio žmogumi dialektika 393
     2. Rūpesčio žmogumi objektas 398
     3. Rūpesčio žmogumi pavojai 403
     Užsklanda 410

FILOSOFIJA LAISVĖS SARGYBOJE.
Dr. Juozo Girniaus 60 metų amžiaus sukakčiai 411
     1. Laisvė ir tiesa 411
     2. Filosofijos istorija kaip laisvės istorija 415
     3. Naujos filosofijos išvakarėse 419

RELIGINĖS KALBOS KLYSTKELIAI: „Bažnyčia " ar „bendrija"? 424

GIMTOJI KALBA LITURGIJOJE. Teologinė kalbinių pakaitų vertė 434

DIDŽIOJI KONRADO IMPROVIZACIJA. Žmogaus kova su Dievu 451
     1. Adomas Mickevičius kaip prometėjizmo poetas 451
     2. Susilyginimas su Dievu 458
     3. Reikalavimai Dievui 469
     4. Kova su Dievu 480

DAUGIAVEIDĖ MOTINYSTĖ. Keletas minčių Motinos dienai 490
     1. Šuninė motinystė 490
     2. Unamuno Rachelė 492
     3. Kiniškoji O Lana 493
     4. Sesuo Filomena 494

Sudarytojo pastabos 496
Vardų rodyklė 501

Maceina , Antana s
Ma32 Rašta i / Antanas Maceina ; [sudar ė Antanas Rybelis] . Vilnius : Mintis , 1990 - . - (Iš Lietuvos filosofijos palikimo : LFP , ISS N 1822-7368 )
[T.] 13: Religinė ir politinė publicistika. Papildymai . - Vilnius : Margi raštai, 2007 . - 51 2 p. - Bibliogr., p. 496-500 , ir išnašose . - Vard ų r-klė: p. 501-505 . - ISB N 978-9986-09-344- 2

     Šiame A. Maceinos „Raštų" tome spausdinami darbai, kurie įvardijami kaip publicistika įvairiais, daugiausia religinio gyvenimo, klausimais. Atskirą skyrių sudaro pluoštas straipsnių, skirtų ateitininkijos ideologijai ir veiklos strategijai tremties sąlygomis. Čia prišlieti ir istoriosofiniai straipsniai apie tremtį. Taip pat kaip atskira studija spausdinami „Laiškai mano kritikams", kurioje autorius polemizuoja su savo raštų recenzentais. Tomas baigiamas keletu straipsnių, kurie savo tematika papildo jau išleistus „Raštų" IX-XII tomus.

UDK l(474.5)+30:l+141+32 32.01

ANTANAS MACEINA

RAŠTAI , 1.13

Religinė ir politinė publicistika. Papildymai
Parengė
Antanas Rybelis

Serijos dailininkas Sigitas Šniras
Korektorė
Stefanija Radišauskienė
Maketavo Nijolė Juozapaitienė

SL 319. 2007 12 07. Tiražas 700 egz. Užsakymas 7.1088
Išleido leidykla „Margi raštai",
Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius. El. p.: margirastai@takas.lt
Spausdino AB spaustuvė „Spindulys", Vakarinis aplinkkelis 24, LT-48184 Kaunas