LOTYNIŠKŲ
IR KITŲ KALBŲ ŽODZIŲ BEI POSAKIŲ ŽODYNĖLIS

actio (lot.) — veiksmas, veikimas
actus purus
— grynas veiksmas
ad extra
— išorėje, šalia
ad intra — viduje
animal rationale — protingas gyvūnas

conditio sine qua non — būtina sąlyga
„Confessiones"
— „Išpažinimai"
creatio nova
— kūrimas iš naujo

„De Civitate Dei" — „Apie Dievo valstybę"
Deus de Deo
— Dievas iš Dievo
Deus in nobis — Dievas mumyse
Deus supra nos — Dievas aukščiau už mus
„De Trinitate" — „Apie Trejybę"

ens et bonum convertuntur — būtis ir gėris glaudžiai susiję
ex opere operato—pažodžiui: iš atlikto darbo; teologijos terminas, nurodantis, kad sakramentas galioja nepriklausomai nuo jį teikiančio kunigo dorinių savybių
ex parte post — iš dalies po to
ex prolesso — išmanant dalyką
extirpatio clitoridis — klitorio pašalinimas

„Faciamus hominem ad imaginem et simiilitudinem nostram'' — „Padarykime žmogų kaip mūsų paveikslą, į mus panašų"
forum — aikštė; sen. Romoje — svarbiausioji miesto aikštė, politinio ir visuomeninio gyvenimo centras

hic et nunc — čia ir dabar
homo homini lupus — žmogus žmogui vilkas
homo humanista
— žmogiškas žmogus
homo naturalista
— gamtinis žmogus
homo oeronomicus — ūkiškas žmogus
homo sexualis
— lytinis žmogus
homo theista
— tikintis žmogus

illabitur tetrum chaos — įsiveržia baisus chaosas
in actu
— iš tikrųjų, faktiškai
inclinatio ad esse — paslinkimas į būtį
inleriores — žemesni, prastesni
in possibilitate — kaip galimybė
in potentia — kaip galimybė
in pura potentia — kaip gryna galimybė
in se
— savyje; pats savaime

labia minora — mažosios lūpos

Magna Mater — Didžioji Motina
mediatrix omnium gratiarum — visų malonių tarpininkė
minor mundus — mažesnis pasaulis
modus imaginis — paveikslo įkūnijimas
modus vestigii — pėdsakų įkūnijimas
motor movens judinančioji priežastis
molus, in quo materia appetit formam — judesys, kuriuo materija siekia įgyti pavidalą
mutatis mutandis — su tam tikrais pakeitimais, pakeitus keistinus dalykus

opus magnum — didysis veikalas
opposita iuxta se posita clarescunt — priešybės, būdamos greta viena kitos, tampa aiškios

per analogiam — pagal analogiją, analogijos būdu
plenitudo temporum
— laikų pilnybė, aplinkybių visuma
primus in intentione
— pirmas, svarbiausias sumanyme

ratio — protas

subicite terram et dominamini — užkariaukite žemę ir valdykite
sub specie aeternitatis
— amžinybės požiūriu
sui compos — sąmoningas, turintis sąmonę

terminus ad quem — riba „į kur"
terminus ad quo
— riba „iš kur"

ethos (gr.) — būdas; paprotys
pathos — aistra; kentėjimas; būsena; savybė physis — gamta
psyche — siela
zoon politikon — visuomeninis gyvūnas

„Altersklassen und Männerhunde. Eine Darstellung der Grundformen der Gesselschatt" (vok.)—„Amžiaus klasės ir vyrų sąjungos. Pagrindinių visuomenės formų apibūdinimas"

„Am Anfang war die Tat" — „Pirmiausia veiksmas buvo"
Bruch mit der Natur — ryšių nutraukimas su gamta

„Das Mutterrecht. Eine Untersuchung über die Gynaikokratie der alten Welt nach ihrer religiösen und rechtlichen Natur" — „Motinos teisė Senovės pasaulio ginekokratijos tyrinėjimas remiantis jos religine ir teisine prigimtimi"

„Der Mythus von Orient und Occident. Eine Metaphysik der alten Welt" — „Rytų ir Vakarų mitas. Senovės pasaulio metafizika"
„Der Sinn der Geschichte" — „Istorijos prasmė"
„Der Sinn des Schallens" — „Kūrybos prasmė"
„Die Formen der Familie und die Formen der Wirtschalt" — „Šeimos ir ūkio formos"
„Die geistigen Grundlagen des 19 Jahrhunderts" — „XIX amžiaus dvasiniai pagrindai"
„Die menschliche Gesellschalt" —Žmonių bendruomenė"

eine universalhistorische Angelegenheit — visuotinės istorijos dalykas
„Einführung in die Völkerpsychologie"
— „Tautų psichologijos įvadas"
Erntevölker
— žemdirbių tautos
„Erkenntnisgeist und Muttergeist. Eine Soziosophie der Geschlechter" — „Pažinimo dvasia ir motinos dvasia. Lyčių sociosofija"

Gemeinschalt — bendruomenė
Gesellschalt — visuomenė
„Grundriss einer Philosophie des Schaftens als Kulturphilosophie" — „Kūrybos filosofijos kaip kultūros filosofijos pagrindai"
„Handbuch der Philosophie" — „Filosofijos žinynas"
„Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit" — „Idėjos žmonijos istorijos filosofijai"
Krall der Ruhe — ramybės jėga
Kulturlehre
— kultūros teorija
landschaltlich-intuitiv — peizaziškas intuityvus
„Mikrokosmus. Ideen zur Naturgeschichte und Geschichte der Menschheit" — ..Mikrokosmosas. Gamtos ir žmonijos istorijos idėjos"
Naturvölker — pirmykštės tautos

Personenkultur — asmenybės kultūra Sachkultur — daikto kultūra
Seinsphilosophie — būties filosofija
..Sturm und Drang"
— „Audra ir veržimasis"

„Untergang des Abendlandes" — „Vakarų saulėlydis"

Werklehre — darbo teorija
wertphilosophische Padagogik — vertybių filosofija pagrįsta pedagogika
Wildbeutertum
— laukinė drevininkystė

en bloc (pranc.) —apskritai, kartu, visiškai
faux pas — klaidingas žingsnis, klaida
laisser passer — leisti eiti, leisti veikti
par excellence — tikrąja žodžio prasme
„Revenons a la nature" — „Grįžkime į gamtą"
„Sur les conlins de deux mondes" — „Ties dviejų pasaulių riba"

„II principe" (it.) — „Valdovas" scienza nuova — naujas mokslas