LOTYNIŠKŲ
IR KITŲ KALBŲ ŽODŽIŲ BEI POSAKIŲ
ŽODYNĖLIS

Ad mentem S. Thomae Aquinatis (lot.) — šv. Tomo Akviniečio dvasia
Animal rationale
— protingas gyvūnas
Animal sociale — visuomeninis gyvūnas
Animam naturaliter christianam — iš prigimties krikščionišką sielą

Beati possidentes — laimingi, kurie turi
Brachium saeculare
— pasaulietinė ranka

Causa prima — pirmoji priežastis
Christiana — krikščioniška
Civitas Dei—Dievo valstybė
Civitas diaboli — velnio valstybė
Civitas terrena — žemiškoji valstybė
Cogito ergo sum — mąstau — vadinasi, esu
Conditionem suam
— savo padėtį
Corpus Christi mysticum — mistinis Kristaus Kūnas
Credo
— tikiu
Custodi depositum — saugok, kas patikėta

„De civitate Dei" — „Apie Dievo valstybę"
De novissimis — apie paskutinįjį dalyką
De sanctitate — apie šventumą
Deum et animam scire cupio — Dievą ir sielą pažinti trokštu
De virtute
— apie dorybę
Domini — savininkai

Erimus sicut dii — būsime kaip dievai
Eritis sicut Deus — būsite kaip Dievas
Ex cathedra — pažodžiui: iš katedros, neginčijamai, remdamasis autoritetu

Gratia gratis datur — malonė dalijama veltui

Hic et nunc — čia ir dabar
Homo creator — žmogus kūrėjas
Homo faber — žmogus meistras, žmogus gamintojas
Homo oeconomicus
— ūkiškas žmogus
In actu— iš tikrųjų, faktiškai
Individuum ineffabile — nenusakomas individas
In potentia — potencialiai
Inquietum cor — nerami širdis
In via — kelyje
Iustitia legalis, iustitia distributiva, iustitia commutativa — teisinis teisingumas, paskirstymo teisingumas, atlyginimo teisingumas
Ius uti et abuti
—teisė naudotis ir eikvoti
 
Monies pietatis—„gailestingumo kalnai"
Mutatis mutandis — su tam tikrais pakeitimais, pakeitus keistinus dalykus
Mysterium crucis — kančios paslaptis

Naturaliter — iš prigimties, natūraliai
Nec aliter quam dicendo facis — darau ne kitaip, kaip tik sakydamas
Nihil habentes, omnia possidentes
— nieko neturintys, viską valdantys

Omnia habentes, nihil possidentes — viską turintys, nieko nevaldantys
Opus servile
— vergiškas, sunkus darbas

Par tu es proximo
— tu esi lygus artimui
Pascere se credens Christum sub paupere forma — išganyk save, tikėdamas Kristų vargetos pavidalu
Plenitudo temporum — laikų pilnybė
Primum vivere — pirmiausia gyventi
Prior — pirmesnysis, ankstesnysis
Privatas possesiones inviolate servanda — privačią nuosavybę neliečiamai saugoti
Pro forma — formaliai, dėl akių
Pulchritudo infinita — begalinis grožis

Quod visum placet —
kas patraukia akį

Remedium concupiscentiae — geidulių patenkinimas
Res non fructificat
— daiktas neduoda vaisių (naudos)

Spiritus ubi vult spirat — dvasia pučia, kur nori
Subicite earn et dominamini— užkariaukite ją ir valdykite
„Summa contra gentiles"
—„Sąvadas prieš pagonis", dar vadinamas „Filosofijos sąvadu"
Suum cuique — kiekvienam savo, t. y. kiekvienam tai, kas jam teisėtai priklauso

Terminus a quo — pradinis taškas
Terminus ad quem
— galutinis taškas
Tu vicisti, Galilei
— tu nugalėjai, Galilėjau

Visio Dei beatifica — palaiminga Dievo idėja
Vita activa
— veiklus gyvenimas

Tempo is money
(angl.)— tempas — pinigai
Ethos
(gr.)—būdas, paprotys
Pathos — aistra; kentėjimas; būsena; savybė

Casa giocosa (it.)—„džiaugsmo namai"
Crescendo
— stiprėjimas
Decrescendo — silpnėjimas, slūgimas

Elan vital (pranc.)—gyvybinis polėkis, gyvybinė energija
Faux pas
— klaidingas žingsnis, klaida
Laisser paser — leisti eiti, leisti veikti
Ni pleurer ni repentir — nei verkti, nei atgailauti
Par excellence
— tikrąja žodžio prasme
Passage — perėja; takas
Siècle des petitesses — menkystės amžius
Style c'est l'homme — stilius — tai žmogus

Trésor
— lobis

Als-Ob (vok.)—tarytum
„Am Anfang war die Tat"—„Pirmiausia veiksmas buvo"