ANTANAS MACEIN A

RAŠTAI  II

SOCIALINĖ FILOSOFIJA

Vilnius „Mintis" 1992

UDK 101.9
Ma 32

Serija leidžiama nuo 1987 m.
Sudarė
ANTANAS RYBELIS
Redagavo
RAMUTĖ RYBELIENĖ

0301040300-011
M 851(08)-9 2 4 - 92                          © „Minties" leidykla, 1992
ISBN 5—417-00567— 3

SOCIALINIS TEISINGUMAS

KAPITALIZMO ŽLUGIMAS IR NAUJOS SANTVARKOS SOCIALINIAI PRINCIPAI

SUDARYTOJO PASTABOS

Nuo pat savo kūrybinio darbo pradžios A. Maceina linko į sisteminį, konstruktyvų, visapusišką problemos aptarimą. Retai kada jis išsitekdavo vieno straipsnio, studijos ar vienos knygos rėmuose. A. Maceinos darbai savo problematika organiškai jungiasi į ciklus, blokus, trilogijas. Atsižvelgiant į tai ir sudarytas A. Maceinos „Raštų" antrasis tomas, skirtas socialinei filosofijai. Jame, be atskiromis knygomis išleistų veikalų, spausdinama 1938 m. „Naujojoje Romuvoje" (Nr. 35—42) paskelbta studija „Prometėjizmo problema" ir kaip jos priedas — 1935 m. „Židinyje" (Nr. 8—9) išspausdintas straipsnis „Prometėjizmo persvara dabarties kultūroje". Šie darbai yra tiesiogiai susiję su A. Maceinos veikalu „Buržuazijos žlugimas" kaip organiškas jo tęsinys. Šio veikalo „Autoriaus žodyje" A. Maceina rašo, kad jis buvo sumanęs išleisti atskiru leidiniu visą 1937 m. skaitytą kursą „Buržuazija, prometėjizmas ir Krikščionybė", tačiau, įsitraukęs į kitus darbus, nespėjęs jo viso parengti ir leidžiąs tik pirmąją šio kurso dalį, skirtą buržuazijos problemai. Tai, kas buvo skelbta „Židinyje" ir „Naujojoje Romuvoje" apie prometėjizmą, A. Maceina, matyt, laikė dar nepakankamai išnagrinėta problema ir nesiryžo šių samprotavimų įdėti į sumanytą veikalą kaip jau užbaigtos jo dalies. Deja, autorius, susidomėjęs kitomis problemomis, vėliau nebegrįžo prie prometėjizmo temos.

Rengiant spaudai šiuos darbus, jų kalba sutvarkyta pagal šiuolaikinių rašybos ir skyrybos normų reikalavimus, suvienodinta svetimvardžių rašyba. Bibliografinės nuorodos išnašose ir literatūros sąrašuose iš esmės paliktos tokios, kokias jas pateikė pats autorius.

A. MACEINOS „RAŠTŲ" STRUKTŪROS PROJEKTAS

I tomas: KULTŪROS FILOSOFIJA („Kultūros filosofijos įvadas", 1936 m., „Pirminės kultūros pagrindai", 1936 m., „Kultūros sintezė ir lietuviškoji kultūra", 1939 m.)

II tomas SOCIALINE FILOSOFIJA („Socialinis teisingumas", 1938 m., „Buržuazijos žlugimas", 1940 m., „Prometėjizmo problema", 1938 m.)

III tomas: Trilogija „COR INQUIETUM " („Didysis inkvizitorius",
1946 m., „Niekšybės paslaptis", 1964 m., „Jobo drama" ,
1950 m.)
IV tomas: TEOLOG1NES-F1LOSOFINES STUDIJOS („Saulės giesmė", 1954 m., „Didžioji padėjėja", 1958 m., „Dievo avinėlis", 1966 m.)
V tomas: RELIGIJA DABARTIES PASAULYJE („Bažnyčia ir pasaulis", 1970 m., „Didieji dabarties klausimai",
1971 m., „Krikščionis pasaulyje", 1974 m., „Išlaisvinimo teologija", 1986 m.)
VI tomas: BENDRIEJI FILOSOFIJO S KLAUSIMAI („Filosofijos kilmė ir prasmė", 1978 m., .Filosofijos keliu", 1979 m., „Asmuo ir istorija", 1981 m.)
VII tomas: RELIGIJO S FILOSOFIJ A („Religijos filosofija",
1976 m., „Dievas ir laisvė", i985 m., „Ora et labora",
1987 m., „Religijos ir tautos dialektika", 1987 m.) VIII tomas: PEDAGOGIKOS FILOSOFIJA („Tautinis auklėjimas",
1934 m., „Pedagogikos istorija", 1940 rn.)
IX tomas: STUDIJOS IR STRAIPSNIAI
X tomas: STUDIJOS IR STRAIPSNIAI
XI tomas: RECENZIJOS . LAIŠKAI. POEZIJA
XII tomas: DARBAI, PARAŠYTI VOKIEČIŲ KALBA („Sovietinė etika ir krikščionybė", 1969 m., paskaitos bei kita rankraštinė medžiaga)

TURINYS

SOCIALINIS TEISINGUMAS

Autoriaus pastaba 7
Įvadas. SOCIALINE PROBLEMA 9
I. Socialinės problemos pobūdis 9
1. Socialinė problema ir ekonominis skurdas 9
2. Socialinės problemos moralumas 11
3. Socialinės problemos išsprendimas 14
II. Bažnyčios vaidmuo socialinės problemos sprendime 16
1. Bažnyčios teisė dalyvauti socialinėje problemoje 16
2. Bažnyčios dalyvavimo būdai 17
3. Bažnyčios uždaviniai socialinėje srityje 20

Pirmas skyrius.
KAPITALISTINIO AMŽIAUS BRUOŽAI 26
I. Kapitalizmo charakteristika 26

1. Kapitalizmas kaip dvasinis nusiteikimas 26
    a. Kapitalistinės dvasios esmė 27
    b. Kapitalistinės dvasios žymės 29
    c. Kapitalistinės dvasios šaltinis 36
2. Kapitalizmas kaip ūkinė sistema 42
    a. Pelnas kaip kapitalistinės sistemos esmė 43
    b. Kapitalistinės sistemos žymės 49

II. Kapitalizmo padariniai 57
1. Kapitalizmas kaip gyvenimo griūtis 57
2. (Gyvenimo nuasmeninimas 64
    a. Nuosavybės nuasmeninimas 64
    b. Darbo nuasmeninimas 69
3. Gyvenimo sumechaninimas 78
    a. Kiekis kaip gyvenimo tikslas 78
    b. Miestas kaip gyvenimo forma 83

Antras skyrius.
KATALIKŲ ĮNAŠAS Į KAPITALIZMĄ 87
I. Parama kapitalistinei dvasiai 87
1. Paslinkimas į antropocentrizmą 87
    a. Antropocentrizmo pergalė Vakaruose 87
    b. Etikos pasisukimas žemės kryptimi 95
2. Paslinkimas į egoizmą 104
    a. Artimo meilės lygumas paties savęs meilei 104
    b. Artimo meilės panašumas į paties savęs meilę 111
II. Parama kapitalistinei sistemai 116
1. Pertekliaus legalizavimas 116
    a. Perteklius kaip svetimas turtas 117
    b. Perteklius kaip nuosavybė 119
2. Procentų legalizavimas 122
    a. Procentų draudimas ir leidimo titulai 122
    b. Procentų teisinimas ir jo kritika 129

Trečias skyrius.
SOCIALINIAI PRINCIPAI 136
I. Darbo principus 136
1. Darbo vieta socialinėje santvarkoje 136
    a. Darbas kaip ekonominis pagrindas 136
    b. Darbas kaip dvasinis pagrindas 138
2. Kūrybinis darbo pobūdis 143
    a. Kūryba kaip objektyvinis darbo paskyrimas 143
    b. Asmens tobulinimas kaip subjektyvinis darbo uždavinys 148
3. Darbo ryšys su nuosavybe 151
    a. Darbas kaip vienintelis tikras nuosavybės titulas 151
    b. Darbas kaip vienintelis teisingas pragyvenimo šaltinis 155
4. Darbo principas socialinėje santvarkoje 160
    a. Kūrybinio momento atgaivinimas 160
    b. Pasidalinimas darbo vaisiais 164
II. Nuosavybės principas 169
1. Nuosavybės prigimtis ir funkcijos 169
    a. Nuosavybės principo pastovumas ir jo formų kitimas 169
    b. Įsigijimas kaip nuosavybės pagrindas 172
    c. Nuosavybės funkcijos: turėjimas ir naudojimas 178
2. Visuomeninis nuosavybės pobūdis 182
    a. Visuomenė kaip nuosavybės naudojimo laukas 182
    b. Nuosavybės naudojimas kaip administravimas 185
3. Nuosavybės principas socialinėje santvarkoje 188
    a. Nuosavybės naudojimo kontrolė 188
    b. Nuosavybės naudojimo suvisuomeninimas 190

III. Neturto principas 192
1. Neturto supratimas 192
    a. Neturtas ir skurdas 192
    b. Žmogiškojo pragyvenimo idėja 196
2. Perteklius ir jo atidavimas 205
    a. Pertekliaus supratimas 205
    b. Pertekliaus atidavimas 207
3. Neturto principas socialinėje santvarkoje 210
    a. Reikalo principo atgaivinimas 210
    b. Pertekliaus atidavimo ir paėmimo organizavimas ... . 215

IV. Socialinių principų realizavimas Bažnyčioje 218
1. Katalikų nusiteikimas socialiniam veikimui 218
    a. Katalikai kaip socialinio veikimo pionieriai 218
    b. Caritas idėjos persvara katalikų veikime 221
2. Neturto principo realizavimas 228
    a. Socialinis bažnytinių turtų pobūdis 228
    b. Dvasininkų pragyvenimo suorganizavimas 232
    c. Pertekliaus sutelkimas ir paskirstymas parapijoje .. 236
    d. Socialinio Bažnyčios veikimo organas 239

Pabaiga. ARTIMESNIOJO VEIKIMO PROGRAMA 242

Priedas. TURTAS KRIKŠČIONYBĖS PRADŽIOJE 248
1. Turtas ir jo vartojimas 248
2. Bendruomeninis turto pobūdis 251
3. Dinaminis turto pobūdis 255
4. Karitatyvinis turto pobūdis 258
5. Patristinių pažiūrų reikšmė mūsų laikams 262

Literatūros sąrašas 265

BURŽUAZIJOS ŽLUGIMAS

Autoriaus žodis 269
Įvadas. TRYS DVASIOS 270

1. Dvasių persiskyrimas dabartyje 270
2. Trijų dvasių charakteristika 273
3. Trijų dvasių istorinis išsivystymas 276
4. Trijų dvasių susitikimas dabartyje 281
5. Trijų dvasių perspektyvos 285

Pirmas skyrius BURŽUAZINĖS DVASIOS PSICHOLOGIJA 289
I. Buržuazinės dvasios žymės 289
1. Įsigyvenimas šioje tikrovėje 289
2. Paviršutiniška dvasios rimtis 293
3. Išviršinis prigimties vieningumas 300
4. Nekūrybiškumas 304

II. Buržuazinės dvasios tipai 309
1. Hedonistinis buržujus 310
2. Utilitaristinis buržujus 320
III . Buržuazinės dvasios priešginybės 330
1. Bolševizmas 330
2. Aristokratija 336
3. Krikščionybė 340

Antras skyrius.
BURŽUAZIJOS APRAIŠKOS GYVENIME 348
I. Klerikalizmas religijoje 348
1. Klerikalizmo esmė 348
2. Klerikalizmas tikėjimo srityje 351
3. Klerikalizmas religinės bendruomenės srityje 356
II. Moralizmas doroje 360
1. Moralizmas ir asketizmas 360
2. Moralizmas šeimos gyvenime 368
3. Moralizmas asmens gyvenime 372
III . Realizmas mene 375
1. Realizmas kaip buržuazinė apraiška 375
2. Simbolizmas kaip realizmo priešginybė 378
IV. Pozityvizmas Žinijoje 381
1. Pozityvizmas kaip teorinis buržuaziškumas 381
2. Pozityvizmas atskirose žinijos srityse 384

Pabaiga.
DE NOVISSIMIS 390
Panaudotos literatūros sąrašas 394

PROMETĖJIZMO PROBLEMA

I. Ontologiniai prometėjizmo pagrindai 397
1. Prometėjizmo supratimas 397
2. Žmogaus panašumas į Dievą 404
3. Žmogus kaip tampąs absoliutas 407
II. Psichologiniai prometėjizmo pergyvenimai 419
1. Kūrybinės galios jautimas 419
2. Žmogaus asmenybės teigimas 424
III . Moralinės prometėjizmo apraiškos 427
1. Idealistinis nusiteikimas 427
2. Drąsa nusidėti 431
3. Palinkimas į demoniškumą 433
IV. Prometėjizmo tragedija 435
1. Prometėjizmo tragedijos pagrindas ir esmė 435
2. Prometėjizmo tragedija kultūrinėje kūryboje 438
3. Prometėjizmo išsivystymas Europos kultūroje 441

Priedas. PROMETEJIZMO PERSVARA DABARTIES KULTŪROJE ,. 445
1. Du simboliai: šv. Augustinas ir Spengleris 445
2. Religinis istorijos charakteris 448
3. Prometėjizmo esmė: „erimus sicut dii" 450
4. Marksizmas kaip buržuazinė kultūra 455
5. Prometėjiškas bolševizmo charakteris 459
6. Pabaiga: naktinio istorijos periodo pradžia 464

Sudarytojo pastabos » 466
A. Maceinos „Raštų " struktūros projektas 467
Lotyniškų ir kitų kalbų žodžių bei posakių žodynėlis 468
Vardų rodyklė 471

Mokslinis leidinys
Serija
,,Iš Lietuvos filosofijos palikimo "

Maceina Antanas
RAŠTAI , t. 2

Redaktorė Ramutė Rybelienė
Dailininkas Sigitas Šnira s
Meninė redaktorė Romaną Kungytė
Techninė redaktorė Birutė Adomaitienė
Korektorės: Nijolė Gineitienė, Irena Daugirdienė

Duota rinkti 1991 06 19. Pasirašyt a spauda i 1992 02 27. S. L. Nr. 255. Formata s 84Xl08'/32 . Popierius spaudos Nr. 1. Garnitūra literatūrinė. 10 punktų. Iškilioji spauda . 25,2 sąl. sp. 1. 25.66 sąl . spalv . atsp. 26.29 apsk. leid. 1. Tiraža s

10 000 egz . Užskakyma s 1520. Kaina sutartinė
..Minties leidykla, 2600 Vilnius , Z. Sierakausko 15 Spaudė „Vilties " spaustuvė , 2600 Vilnius . A. Strazdeli o 1

Maceina A.
Ma32 Raštai.—V.: Mintis, 1990—477 p.—(I š Lietuvos filosofijos palikimo).
T. 2: Socialinė filosofija / Sudarė A. Rybelis.—476 [1]

p.: port —Bibliogr. išnašos. — Vardų r-klė: p. 471—473.— ISBN 5-417-00567-3.

Šis A. Maceino s „Raštų " tomas skirtas Jo socialinei filosofijai. Knygoje spausdinamos dar prieškario metais parašytos knygos „Socialinis teisingumas " ir „Buržuazijos žlugimas " bei studija „Prometėjizmo problema" . A . Maceinos socialinei filosofijai būdingas gilus demokratizmas , kritinis požiūris į visuomenės materialėjimo tendencijas.

0301040300-011 UDK 101.9
    M M851(08)-9 2 4-9 2