LOTYNIŠKŲ
IR KITŲ KALBŲ ŽODŽIŲ BEI POSAKIŲ
ŽODYNĖLIS

Ad majorem Dei gloriam — didesnei Dievo garbei
Amu et lac quod vis
— mylėk ir daryk ką nori
Amor tati
— likimo meilė

Caritas — meilė
Carpe diem — pažodžiui skink dieną; džiaukis diena, naudokis proga
Circenses
— žaidimai
Cum hoc ergo propter hoc — po to, vadinasi, dėl to
Civitas diaboli — velnio valstybė
Consummatum est — atlikta
Coincidenlia oppositorum — priešybių sutapimas
„Cor inquietum" — „Nerami širdis"
Creatio continua — nepaliaujamas kūrimas
Credo — tikiu

Deus deceptor — Dievas apgavikas
Dies illa, dies irae šita diena — rūsties diena
Dixi — pasakiau
Dona nobis pacem — duok mums taiką

Ex Oriente lux — šviesa sklinda iš Rytų
„Exultef
— „Tedžiūgauja"

Fiat
— tebūnie

Gratias agimus! Domine, salvum fac magnum imperatorem! — Dėkojame! Viešpatie, apsaugok didįjį imperatorių!

Hic et nunc — čia ir dabar
Holocaustis поп delectaberis — nesidžiaugsi aukomis
Homo atheista
— bedievis žmogus

Individuum ineffabile — nenusakomas individas
In nuce — pažodžiui
riešute; glaustai, iš esmės

„Magnificat" — „Šlovina"

Natura prius — gamta pirmesnė
Nec aliter quam dicendo facis — darai ne kitaip, kaip tik sakydamas
Noli foras ire, in te ipsum redi, in interioie nomine habitat veritas
neik už savęs, grįžk į save patį: žmogaus viduje glūdi tiesa

Odi profanum volgos — nekenčiu prastuolių minios

Pereant — težūva
Pondus meum amor meus — mano svoris yra mano meilė
Post panem
— pavalgę
Post hoc — po to
Potentia oboedientialis — paklusni galia
Pulchrum est quod visum placet — gražu tai, kas patraukia akis
Puritas essendi
— būties tyrumas

Redactus sum in nihilum — esu paverstas niekais
Requiem aeternam — amžiną atilsį
Rex tremendae majestatis, qui salvandos salvas gratis, salve me, fons pietatis — baisingas didybės karaliau, kurs iš savo malonės gelbsti to reikalinguosius, išgelbėk ir mane, pamaldumo šaltini
Rorate coeli desuper
— rasokite, dangūs, iš savo aukštybių

Sic volo, sic iubeo — taip noriu, taip įsakau
Sobrii estote et vigilate
— būkite blaivūs, budėkite
Superna gratia
— aukščiausioji malonė
Symbolum alhanasianum — Atanazijaus simbolis

Terra desertą et invia et inaquosa — apleista žemė, be kelio ir be vandens
Tremenda Majestas — baisinga didybė

Unum necessarium — viena, kas būtina

Vade, satana — šalin, šėtone
Via unitiva — vienintelis kelias
Vita mutatur, non tollilur — gyvenimas keičiasi, bet nėra sunaikinamas

* * *
Hybris (gr.) — įžūlumas
Talitá kum (aramė/ų k.) — mergaite, kelkis

A la thèse (pranc.) — tezių [romanas]
,,Le problème du mal" (pranc.) — „Blogio problema"
Qui veut faire l'ange, fait la bête (pranc.) — kas nori atrodyti angelas, yra kvailys
„Duineser Elegien" (vok.) — „Duino elegijos"

„Existenzphilosophie in geistigen Leben der Gegenwart" (vok) — „Egzistencinė filosofija dvasiniame dabarties gyvenime"
Der Geist, der stets verneint (vok.) — viską neigianti dvasia
 „Der Gottesgedanke" (vok.) — „Dievo idėja"
„Das Heilige" (vok.) — „Kas yra šventa"
Hier ist des Säglichen Zeit, hier seine Heimat (vok.) — čia yra sakymo metas, čia jo tėvynė
Das Offene (vok.) — tai, kas atvira; erdvė
„Sein und Zeit" (vok.) — „Būtis ir laikas"
„Über den Humanismus" (vok.) — „Apie humanizmą"
„Wille zur Macht" (vok.) — „Valia valdyti"
Wohnzimmer (vok.) — svetainė
„Wom Ewigen im Menschen" (vok.) — „Apie tai, kas amžina žmoguje"