ANTANAS MACEINA

RAŠTAI
III

Tritogija.
„COR INQUIETUM"

Vilnius „Mintis"

UDK 101.9 Maceina
Ma32

Serija leidžiama nuo 1987 m.

M 0302010000—147 14_ 9 0            © „Minties" leidykla, 1990
M851(08)—90

ISBN 5-417-00338-7

LEIDĖJŲ ŽODIS

     Leisdamas „Didžiojo inkvizitoriaus" antrąjį leidimą 1950 m., A. Maceina autoriaus žodyje rašo apie sumanytą studijų ciklą „Cor inquietum", kurį turėjo sudaryti mažiausiai penkios knygos. Tačiau realizuodamas šį sumanymą, autorius apsiribojo trimis knygomis, kuriose išanalizavęs neigiamą žmogaus santykį su Dievu, ėmėsi kitos trilogijos, skirtos teigiamam Dievo ir žmogaus ryšiui nušviesti. Tad liko neparašyta knyga „Kova su Dievu" (A. Mickevičiaus „Vėlinių" pagrindu) bei studija, paremta F. Dostojevskio romanu „Nusikaltimas ir bausmė". Pirmoji trilogija — filosofinė, antroji („Saulės giesmė", 1954 m.; „Didžioji padėjėja", 1958 m.; „Dievo avinėlis", 1966 m.) — daugiau teologinė, skirta religijos apologijai.

     Šios dvi trilogijos — A. Maceinos pokarinio periodo filosofinių apmąstymų branduolys. Jose jis išsiaiškino pagrindinius žmogaus egzistencijos klausimus, kurie vėliau paskatino autorių imtis sistemiškų teorinių filosofijos ir religijos studijų (turima galvoje „Religijos filosofija", 1976 m., bei „Filosofijos kilmė ir prasmė", 1978 m.).

     Rengiant spaudai trilogiją „Cor inąuietum", buvo pataisytas tik vienas kitas rašybos ir skyrybos mažmožis, šiek tiek suvienodinta tikrinių vardų originalo rašyba; visai nebuvo liečiama leksika. Bibliografinės nuorodos išnašose paliktos tokios, kokias jas pateikė pats autorius.

     Serijoje „Iš Lietuvos filosofijos palikimo" planuojama paskelbti visus atskirais leidiniais išėjusius A. Maceinos veikalus ir svarbesnius straipsnius. Tai sudarys dvylika stambių tomų. Į kiekvieną tomą bus stengiamasi chronologiškai sudėti artimos tematikos darbus. Numatoma tokia A. Maceinos „Raštų" struktūra ir leidimo seka:
I tomas: KULTŪROS FILOSOFIJA („Kultūros filosofijos įvadas", 1936 m.;

     „Pirminės kultūros pagrindai", 1936 m.; „Kultūros sintezė ir lietuviškoji kultūra", 1938 m.)

II tomas: SOCIALINĖ FILOSOFIJA („Socialinis teisingumas", 1938 m.; „Buržuazijos žlugimas", 1940 m.)
III tomas: Trilogija „COR INQUIETUM" („Didysis inkvizitorius", 1946 m.; „Niekšybės paslaptis", 1964 m.; „Jobo drama", 1950 m.)
IV tomas: TEOLOGINĖS-FILOSOFINES STUDIJOS („Saulės giesmė", 1954 m.; „Didžioji padėjėja", 1958 m.; „Dievo avinėlis", 1966 m.)
V tomas: RELIGIJA DABARTIES PASAULYJE („Bažnyčia ir pasaulis", 1970 m.; „Didieji dabarties klausimai", 1971 m.; „Krikščionis pasaulyje", 1974 m.)
VI tomas: BENDRIEJI FILOSOFIJOS KLAUSIMAI („Filosofijos kilmė ir prasmė", 1978 m.; „Filosofijos keliu", 1979 m.; „Asmuo ir istorija", 1981 m.)
VII tomas: RELIGIJOS FILOSOFIJA („Religijos filosofija", t. 1, 1976 m.; „Dievas ir laisvė", 1985 m.; „Išsilaisvinimo teologija", 1986 m.; „Ora et labora", 1987 m.)
VIII tomas: PEDAGOGIKOS FILOSOFIJA („Tautinis auklėjimas", 1934 m.; „Pedagogikos istorija", t. 1, 1940 m.)
IX tomas: STUDIJOS IR STRAIPSNIAI
X tomas: STUDIJOS IR STRAIPSNIAI
XI tomas: RECENZIJOS, LAIŠKAI, POEZIJA
XII tomas: DARBAI, PARAŠYTI VOKIEČIŲ KALBA („Sovietinė etika ir krikščionybė", 1969 m.; paskaitos bei kita rankraštinė medžiaga)

TURINY S

Šliogeris A. Antano Maceinos sugrįžimas 5

COR INQUIETUM

I. DIDYSIS INKVIZITORIUS

Autoriaus žodis pirmajam leidimui 29
Autoriaus žodis antrajam leidimui 29
Autoriaus žodis trečiajam leidimui 31

ĮVADAS 34
     Filosofija ir poezija 34
I. LEGENDOS PRASMĖ 44
     1. Psichologinė legendos prasmė 44
     2. Moralinė legendos prasmė 55
     3. Metafizinė legendos prasmė 63
II. LEGENDOS ISTORIOSOFIJA 72
     1. Dialektinė legendos sąranga 72
     2. Priešginybės pasaulio istorijoje 85
     3. Priešginybės žmogaus prigimtyje 100
     4. Laisvės ir laimės priešginybė 113

III. LEGENDOS PROBLEMATIKA 142
     1. Duonos problema 142
     2. Sąžinės problema 160
     3. Vienybės problema 184

PABAIGA 200
     Tylintis Kristus 200

II. NIEKŠYBES PASLAPTIS

Įvadas. SOLOVJOVO LŪŽIS 209
     1. Utopinis istorijos vaizdas 209
     2. Krikščioniškasis istorijos vaizdas 215
I. ANTIKRISTINĖ DVASIA ISTORIJOJE 222 1. Religinis istorijos pobūdis 222
     2. Kristus istorijos centre 227
     3. Antikristo samprata 237

II. ANTIKRISTINĖS DVASIOS ŽENKLAI 244
     1. Savimeilė 244
     2. Kristaus laikymas pirmataku 253
     3. Prisikėlimo neigimas 264
     4. Velniškasis sutvirtinimas 272
     5. Paleistuvinė kilmė 278

III. ANTIKRISTINĖS DVASIOS VEIKLA 290

     1. Pasislėpimas kaip veiksena 290
     2. Antgamtiškumo išskyrimas 299
     3. Kristaus vietos užgrobimas 314
     4. Dievo išniekinimas 321

IV. ANTIKRISTINĖS DVASIOS KARALYSTĖ 327
     1. Panašumas į Kristaus Karalystę 327
     2. Prievartinė meilė 331
     3. Antikristo evangelija 343
     4. Vienybė 354
     5. Gerovė 363
     6. Linksmybė 369

V. BAŽNYČIA ANTIKRISTO PRIESPAUDOJE 380
     1. Ištrėmimas į dykumas 380
     2. Persekiojimai 387
     3. Atkritimas nuo Dievo 398
     Pabaiga. GRĮŽIMAS Į PRADŽIĄ 409
ŽODIS UŽBAIGAI 418

III. JOBO DRAMA


Autoriaus žodis 423
ĮVADAS 432
     Jobo knyga 432

I. EGZISTENCINIS MĄSTYMAS 444
     1. Nemąstanti kasdienybė 444
     3. Klausimas kaip mąstymo riba 472
     4. Transcendencijos atsakymas 483

II. EGZISTENCIJOS ANALIZE 497
     1. Egzistencinė nuotaika 497
     2. Egzistencija kaip pašaukimas 513
     3. Egzistencijos praeinamumas 529
     4. Egzistencijos pabaiga 545
III. TRANSCENDENCIJA 561
     1. Susidūrimas su Dievu 561
     2. Dievo pergyvenimas 569
     3. Kančia Dievo akivaizdoje 585
PABAIGA 601
     Dievo nužudymas 601

Leidėjų žodis 606
Lotyniškų ir kitų kalbų žodžių bei posakių žodynėlis 608
Vardų rodyklė 610

I

Mokslinis leidinys
Serija
„Iš Lietuvos filosofijos palikimo"

Maceina Antanas
RAŠTAI , t. 3

Redakcijos vedėjas Antanas Rybeiis
Redaktorė Ramulė Rybellenė
Dailininkas Sigitas Šniras
Menin ė redaktorė Romana Kungytė
Techninė redaktorė Birutė Adomaitienė
Korektorės: Nijolė Glneltlenė, Irena Daugirdienė
Duota rinkti 1990 02 12. Pasirašyta spaudai 1990 09 18. S. L. Nr. 255.

Formatas 84X108/32. Popierius spaudos Nr. 2. Garnitūra „Baltika", 10 punktų.
Iškllioji spauda. 32,76 sąl. sp. 1. 33,23 sąl. spalv. atsp. 37,96 apsk. leid. 1.
Tiražas 25 000 egz. Užsakymas 4349. Kaina 6 ib.
„Minties" leidykla, 232600 Vilnius, Z. Sierakausko 15
Spaudė „Vilties" spaustuvė, 232600 Vilnius, A. Strazdelio 1

Maceina A.
Ma32 Raštai.— V.: Mintis, 1990—618 p—(Iš Lietuvos filosofijos palikimo).

[T. 3J: Trilogija „Cor inquietum" / [Įž. str. „A. Maceinos sugrįžimas", p. 5—23, A. Šliogerio].—619, [1] p.: portr.— Bibliogr. išnašose.— ISBN 5-417-00338-7

     Šiame raštų tome skelbiami lietuvių filosofo A. Maceinos (1908— 1987) egzistencinės filosofijos stiliumi, eseistiškai parašyti darbai, kurie sudaro ciklą ,,Cor inquietum" („Nerami širdis"), skirtą Diev o ir žmogaus santykiams nušviesti. Kiekvienoje ciklo knygoje ši problema interpretuojama remiantis kokiu nors literatūros veikalu: „Didžiajame inkvizitoriuje" žmogaus ir Diev o santykiai analizuojami remiantis F. Dostojevskio romanu „Broliai Karamazovai", „Jobo dramoje" — bibline Jobo knyga, o „Niekšybė s paslaptyje" — rusų filosofo V. Solovjovo veikalu „Trys pokalbiai".

0302010000—147
M M851(08)-90 14-90
UDK 101.9 Maceina