LOTYNIŠK Ų ŽODŽI Ų I R POSAKI Ų ŽODYNĖLI S

Ad limina apostolorum — prie apaštalų slenksčio, t. y. į Romą kaip katalikybės centrą, prie popiežiaus sosto
Adesse festinant tempora — laikai skuba ateiti

Fiat — tebūnie
Immaculata — nesuteptoji, skaisčioji
Indulgentia de terra sancta—šventosios žemės atleidimas
Mater dolorosa
— sopulingoji motina
Mater misericordiae — gailestingoji motina
Nec aliter quam dicendo facis — darai ne kitaip, kaip tik sakydamas
Piae congregationes
— tikinčiųjų brolijos
Spiritus creator—kuriančioji dvasia
Spiritus paraclitus — atperkančioj! dvasia

Spiritus sanctificator — pašvenčiančioji, laiminančioji dvasia
Sursum corda
— aukštyn širdis