ANTANAS MACEINA

RAŠTAI
IV

Teologinės-filosofinės studijos

Vilnius „Mintis"
1994

UDK 1
Ma32

Serija, leidžiama nuo 1987 m.
Sudarė
ANTANAS RYBELIS
Redagavo
RIMA DULKINIENĖ

ISB N 5-417-00568-1                   © Sudarymas — Antano Rybelio, 1994


SUDARYTOJO PASTABOS

     Šiame A, Maceinos „Raštų " tome spausdinama teologinių studijų trilogija yra tiesiogiai susijusi su trečiame tome išspausdinta jo filosofine trilogija „Cor inquientum". Pastarojoje išanalizavęs neigiamą (bedievišką) žmogaus santykį su Dievu, A. Maceina parašė teologinių knygų ciklą, vaizduojanti teigiamą (religinį) žmogaus santykį su Dievu per šventojo Pranciškaus Asyžiečio gyvenimą, Marijos — Kristaus gimdytojos — asmenybę ir paties Kristaus paveikslą.

     Pirmoji trilogijos knyga „Saulės giesmė" pirmą kartą buvo išleista 1954 m. Niujorke (folografuoliniu būdu pakartota Lietuvoje 1991 m. „Katalikų pasaulio" leidyklos), „Didžioji padėjėja" išleista 1958 m. Putname (JAV), o „Dievo avinėlis" — 1966 m. taip pat Putname.

     Rengiant šių knygų naują leidimą A. Maceinos „Raštuose" jų kalba iš esmės nebuvo redaguojama, išskyrus rašybos, skyrybos bei korektūros klaidų taisymus pagal dabartinės lietuvių kalbos normų reikalavimus. Taip pat mėginta suvienodinti tikrinių vardų bei bibliografinių nuorodų rašybą, o leksinių ir gramatinių taisymų vengta.

T U R I N Y S


SAULĖS GIESMĖ

Pratarties vietoje 7
Pirmas skyrius. ŠVENTASIS PRANCIŠKUS GAMTOJE 12

I. GAMTOS PERGYVENIMAS 12
     1. Šv. Pranciškaus meilė gamtai 12
     2. Krikščioniškasis gamtos pergyvenimas 15
     3. Gamta kaip simbolis 18
     4. Likimo bendrumas su gamta — 22
     5. Gamtos prasmės atskleidimas 26

II . GAMTOS VALDYMAS 3 0
     1. Kregždžių nutildymas 30
     2. Tikėjimas kaip pirmasis būdas gamtai valdyti 33
     3. Tikėjimo kilimas iš Krikšto 36
     4. Tikėjimas kaip Dievo ir žmogaus sutartinė 39
     5. Darbas kaip antrasis būdas gamtai valdyti 42
III . SANTYKIAI SU KŪNU 4 7
     1. Priešgyniškas šv. Pranciškaus nusistatymas kūno atžvilgiu 47
     2. Kūnas kaip dvasios prasmuo 51
     3. Kūno pastangos virsti savarankišku 54
     4. Kūno apvaldymas kaip kūno idealo vykdymas 58
     5. Šv. Pranciškus kaip individualinės askezės skelbėjas 63

Antras skyrius. ŠVENTASIS PRANCIŠKUS IR TURTAS 67
I . NUSISTATYMAS TURTO ATŽVILGIU 67
     1. Šv. Pranciškaus gimimo legendos prasmė 67
     2. Apsisprendimas už neturtą 70
     3. Bendruomeninis pranciškonų neturtas 73
     4. Turtas kaip žmogaus valdoviškumo ir jo asmeniškumo išraiška 79
     5. Turtas kaip priešginybė Dievo Karalystei 83
     6. Turto vieta žmogaus egzistencijoje 87
     7. Turto šiapusiškumas 91

II . NETURTO PRASMĖ 95
     1. Neturtas kaip nesirūpinimas rytdiena 95
     2. Šv.. Pranciškaus pasitikėjimas Dievo Apvaizda 100
     3. Bendruomeninis pasitikėjimas Dievu pranciškonų vienuolijoje 103
     4. Pinigo neigimas ir jo prasmė 106

III . ELGETAVIMAS 111
     1. Elgetavimas kaip žemiškojo apsirūpinimo forma 111
     2. Elgeta kaip metafizinio žmogaus neturto liudytojas 115
     3. Šelpėjas kaip dieviškosios Apvaizdos vykdytojas 119
     4. Išmalda kaip daiktų sakrališkumo atskleidėja 123
     5. Sakralinis elgetavimo pobūdis 127

IV . NAMŲ BAIMĖ 129
     1. Šv. Pranciškus kaip benamis keleivis ... . 129
     2. Prometėjinė namų kilmė 132
     3. Žmogaus keleiviškumas kaip metafizinis jo apsprendimas 137
     4. Namai kaip keleiviškumo neigimas 140

Trečias skyrius.
ŠVENTASIS PRANCIŠKUS TARP ŽMONIŲ 147
 I. GYVENIMAS BENDRUOMENĖJE 147
     1. Žmogaus apsprendimas būti drauge 147
     2. Šv. Pranciškus kaip bendruomenės žmogus 151
     3. Šv. Pranciškaus atsiskleidimas kitiems 155
     4. Bendruomenės ir vienatvės įtampa 159
     5. Kūnas kaip mūsų vienutė 162

II . NUSIŽEMINIMAS 167
     1. Žmogaus nusilenkimas žmogui 167
     2. Menkystės jausmas šv. Pranciškuje 170
     3. Šv. Pranciškaus klusnumas ir nekritika 175
     4. Šv. Pranciškaus pagarba nusidėjėliams 180
     5. Nusižeminimas kaip būties tiesa 183
     6. Krikščioniškoji žmogaus didybė 187

III . TARNYBA LIGONIAMS 189
     1. Tarnyba ligoniams kaip Krikščionybės funkcija 189
     2 Šv. Pranciškaus tarnavimas sergantiesiems 194
     3. Liga kaip nuodėmės prasiveržimas kūne 196
     4. Tarnyba ligoniams kaip atpirkimo plėtimas gyvybės srityje 200

IV . MOTERS PERGYVENIMAS 203
     1. Šv. Pranciškaus nusistatymas moters atžvilgiu 203
     2. Pozityvinė šv. Pranciškaus skaistybė 206
     3. Moteris kaip Kristaus sužadėtinė 212
     4. Moters heteros persvara mūsų laikais 216

V. KOVA PRIEŠ MOKSLĄ 220
     1. Mokslinės nuotaikos atbudimas šv. Pranciškaus laikais 220
     2. Š. Pranciškaus nepasitikėjimas mokytaisiais 225
     3. Mokslas kaip priemonė pasauliui valdyti 230
     4. Pažinimo medžio tragiką 234
     5. Pažinimo medžio persvara prieš gyvybės medį Vakaruose 237

Ketvirtas skyrius. ŠVENTASIS PRANCIŠKUS SU DIEVU 243

I. BAŽNYČIŲ ATSTATYMAS 243
     1. Šv. Pranciškaus pastangos atnaujinti apleistas bažnyčias 243
     2. Bažnyčia kaip maldos namai ir kaip Dievo Namai 246
     3. Dievo Namų prasmė ir jų reikšmė žmogaus egzistencijai .. 250
     4. Bažnyčių apleidimo ir atstatymo prasmė 255

II . APAŠTALAVIMAS 260
     1. Šv. Pranciškus kaip kat. Akcijos globėjas 260
     2. Šv. Pranciškaus santykiai su dvasiškiais 263
     3. Kunigo ryšys su Kristumi 268
     4. Šv. Pranciškus kaip pamokslininkas 272
     5. Pamokslas kaip dieviškoji būties interpretacija 275

III . DŽIAUGSMAS 281
     1. Šv. Pranciškus kaip džiaugsmo šauklys 281
     2. Džiaugsmo vykdymas pranciškonų bendruomenėje 284
     3. Krikščionybė kaip džiaugsmo religija 288
     4. Džiaugsmo vieta krikščioniškoje egzistencijoje 292
     5. Niūrumas kaip Babelio liga 296

IV . MALDA 299
     1. Šv. Pranciškaus maldos savybės 299
     2. Malda kaip žmogaus kūriniškumo išpažinimas 302
     3. Šv. Pranciškus kaip malda būtimi (oratio factus) 306
     4. Garbinimas kaip pagrindinė šv. Pranciškaus malda 309
     5. Garbinimo esmė 314
     6. Garbinimas kaip egzistencinė funkcija 319

V. KANČIA IR MIRTIS 321
     1. Šv. Pranciškus kaip kenčiančiojo Kristaus paveikslas 321
     2. Triumfuojančiojo Kristaus persvara Rytų Bažnyčioje ir pirmaisiais amžiais 325
     3. Šv. Pranciškaus posūkis į kenčiantįjį Kristų 329
     4. Skaistinančioji kančios veikmė šv. Pranciškaus gyvenime 333
     5. Šv. Pranciškaus mirties prasmingumas 339

DIDŽIOJI  PADĖJĖJA

     Autoriaus žodi s 349
I. MARIJOS APMĄSTYMAS 353
     1. Marijos amžius 353
     2. Marija kaip paslaptis 358
     3. Keliai į Marija 361
     4. Marijos savisąmonė 366
     5. Liturgijos žvilgis į Mariją 369

II. MARIJOS APREIŠKIMAS 375
     1. Moters vaidmuo buvime 375
     2. Marija kaip dieviškasis pažadas 377
     3. Marija kaip bendrininkė išganyme 380
     4. Marija kaip žmonijos lūkestis 382

III . MARIJOS SUKŪRIMAS 387
     1. Marija kaip nauja pradžia 387
     2. Nekaltas Pradėjimas kaip atpirkimas 389
     3. Nekaltasis Pradėjimas kaip džiaugsmas ir grožis 395

IV . MARIJOS MOTINYSTĖ 402
     1. Nekaltybės įžadas 402
     2. Marijos „tebūnie" reikšmė 405
     3. Dievo Motinos didybė 409

V . MARIJOS AUKA 415
     1. Auka šventykloje 415
     2. Auka Kalvarijos kalne 419
     3. Visuotinė Marijos Motinystė 424

VI . MARIJOS UŽTARIMAS 430
     1. „Brolių skundėjo" vaidmuo 430
     2. Vestuvės Galilėjos Kanoje 434


VII . MARIJOS PERKEITIMAS 442
     1. Perkeitimo reikalas Marijos būtyje 442
     2. Marijos dangun paėmimas 446
     3. Marijos mirties klausimas 450
     4. Saulėtoji Moteris 456

VIII . MARIJOS GARBINIMAS LIETUVOJE 464
     1. Marijos kulto reikšmė Lietuvai 464
     2. Marijos garbinimas Lietuvoje 468
         a. Šaltinių atsitiktinumas ir jų priešingumas (brolijos Marijos garbei ir Martyno Mažvydo laiškai Prūsų hercogui) 468
         b. Vytauto Didžiojo ir Jogailos bažnyčios Šv. Marijos garbei 472
         c. Seniausiųjų Šv. Marijos stebuklingųjų paveikslų istorija 476
     3. Švč. Mergelės kulto suklestėjimas Lietuvoje 480
         a. Bendra Lietuvos religinio gyvenimo charakteristika 17— 18 amž 480
         b. Šv. Marijos kulto paplitimas liaudyje 482
         c. Naujos šventovės ir jų stebuklingieji Šv. Marijos paveikslai 484
     4. Baigiamosios pastabos — Lietuvos pasiaukojimas Šv. Marijai 487

DIEVO AVINĖLIS

Pratartis 497

Įvadas. ŠTAI DIEVO AVINĖLIS 502
     1. Kristaus parodymas 503
     2. Kristaus įvedimas į istoriją 508
Pirmas .skyrius. PERKEISTASIS KRISTUS 516
     1. Persikeitimas kaip nauja pradžia 517
     2. Kristus Šv. Trejybėje 523
     3. Kristus žmonijoje 527
     4. Dieviškumo pirmenybė Kristuje 534

Antras skyrius. NUSIŽEMINUSIS KRISTUS 543
     1. Tarno pavidalas Kristuje 546
     2. Kryžiaus pergyvenimas 556
     3. Meilė Kristui 566
     4. Gyvenimas Kristuje 577

Trečias skyrius. VIEŠPATAUJANTYSIS KRISTUS 594
     1. Kristus kaip žmogaus pirmavaizdis 596
     2. Kristus kaip gyvenimo mastas 606
     3. Kristus kaip istorijos Dievas 615
     4. Kristus kaip Amžinasis Kunigas 625
 
Užbaiga. PJŪTIES VIEŠPATS 645
     1. Spiritus Creator 646
     2. Spiritus Paraclitus 650
     3. Spiritus Sanctificator 656

Sudarytojo pastabos 660
Lotyniškų žodžių ir posakių žodynėlis 661
Vardų rodyklė 662

Serija ,,Iš Lietuvos filosofijos palikimo"
Antanas Macein a
RAŠTAI , t . 4
Redaktorė Rima Dulkinienė
Dailininkas Sigitas Šniras
Meninė redaktorė Romaną Kungytė
Techninė redaktorė Danutė Navickienė
Korektorės: Irena Čupalienė, Aleksandra Gobienė
SL 255. 1994 10 11. 42,26 apsk. Ieidyb. 1.
Tiražas 2000 egz. Užsakymas 222. Išleido „Minties" leidykla, Z. Sierakausko 15, 2600 Vilnius.
Spaudė Poligrafinių paslaugų įmonė, Strazdelio 1.
Kaina sutartinė.

Maceina A.
Ma32 Raštai.—V.: Mintis, 1990— .— (Iš Lietuvos filosofijos palikimo: LFP) .

T. 4: Teolog.-filosof. studijos / Sudarė A. Rybeiis.— 1994.—675 p.: portr.—Bibliogr. skyrių gale.—Vardų r-klė: p. 662—670.—ISBN 5-417-00568-1.

     Ketvirtajame A. Maceinos raštų tome skelbiamos teologinės-filosofinės studijos: ,.Saulės giesmė", „Didžioji padėjėja" ir „Dievo avinėlis". Jos yra tiesiogiai susijusios su trečiame tome išspausdinta filosofine trilogija „Cor inquientum". Šiose studijose vaizduojamas teigiamas žmogaus santykis su Dievu per šventojo Pranciškaus Asyžiečio gyvenimą, Marijos asmenybę ir Kristaus paveikslą.

UDK I