LOTYNIŠKŲ ŽODŽIŲ BEI POSAKIŲ ŽODYNĖLIS

Adoiute Dominum in ornata sacro — lenkitės Viešpačiui, šventai pasipuošę (Ps 95, 9)
Civitas Dei et civitas diaboli
— Dievo valstybė ir velnio valstybė
Concionaii in Ecclesia vetantur laici omnes — pamokslauti Bažnyčioje draudžiama visiems pasauliečiams
Contradictio in adjecto — prieštaravimas tarp pažyminio ir pažymimojo žodžio

"De libcro arbilrio" — „Apie laisvą valią"
Depositum fidei—patikėtas tikėjimas
"De servo arbitrio" — „Apie vergišką valią".
De Te, Altissimo, portą signiiicatione — reiškia Tave patį, Aukščiausiasis

Deus ex machina — Dievas iš mašinos, t. y. netikėtai, staiga

Ex cathedra — iš katedros, t. y. neginčijamai, remdamasis autoritetu
Ex mota
— iš įkvėpimo
Ex nihilo — iš nieko

Ipso facto — iš tikrųjų, dėl tos priežasties

Lapis offensionis — kliuvinys
Mater et magistrą — motina ir mokytoja
Motu proprio — savo noru, niekieno neverčiamas

Nolite mirari, fratres, si odit vos mundus — nesistebėkite, broliai, jei pasaulis jūsų nekenčia (1 J n 3, 13)
"Nunc et semper"
— „Dabar ir visados"

Pontifex maximus — vyriausiasis kunigas
"Pro Maria" — „Už Mariją"

"Pro Ecclesia et Pontilice" — „Už Bažnyčią ir Popiežių"
Sacerdos et Pontifex — Kunigas ir Vyskupas
Vae victis — vargas nugalėtiesiems