ANTANAS MACEINA

RAŠTAI
V

RELIGIJA DABARTIES PASAULYJE

Vilnius
„Mintis"
1993

UDK 1
Ma 32

Serija leidžiama nuo 1987 m.
Sudarė
ANTANAS RYBELIS
Redagavo
RIMA DULKINIENĖ ir
RAMUTÊ RYBELIENÊ

© Sudarymas — Antano Rybelio, 1993

SUDARYTOJO PASTABOS

     Ėmęsis analizuoti kokią nors problemą, A. Maceina retai kada išsitenka viename straipsnyje ar vienoje knygoje. Paprastai atsiranda straipsnių serija ar kelių knygų ciklas. Panašiai atsitiko ir tada, kai jis, iš dalies spaudos darbuotojų inspiruotas, ėmė gilintis į naujus Katalikų Bažnyčios, krikščioniškosios teologijos ir apskritai visuomeninius krikščioniškojo pasaulio pokyčius po II Vatikano susirinkimo (1962—1965). Todėl į penktąjį A. Maceinos ,,Raštų" tomą pamėginta sudėti tuos beveik pamečiui parašytus darbus, kuriuose analizuojamos svarbiausios šiuolaikinės krikščioniškosios religijos problemos, t. y. Bažnyčios atsinaujinimas, religijos demitologizacija ir pasaulio sekuliarizacija, pasauliečio vieta dabarties pasaulyje bei teologijos politizacija tautų socialinio ir nacionalinio išsivadavimo kovoje.

     Šiame „Raštų" tome spausdinami keturi A. Maceinos veikalai buvo išleisti atskiromis knygomis: 1) „Bažnyčia ir pasaulis" išleista Čikagoje 1970 m. 2000 egz. tiražu, 2) „Didieji dabarties klausimai" — taip pat Čikagoje 1971 m. kaip religinių leidinių serijos „Krikščionis gyvenime" šeštoji knyga, 3) „Krikščionis pasaulyje" išleista Čikagoje 1973 m. kaip minėtos serijos dešimtoji knyga ir 4) „Išlaisvinimo teologija" išspausdinta Toronte 1986 m. 500 egz. tiražu.

     Rengiant „Raštus" spaudai, jų kalba iš esmės nebuvo redaguota — ištaisytos korektūros klaidos, sudabartinta rašyba ir skyryba, suvienodinta tikrinių vardų rašyba bei įvairių nuorodų vartojimas. Visų tome spausdinamų veikalų bibliografinės išnašos nukeltos į tomo pabaigą ir suredaguotos pagal dabar Lietuvoje vartojamą bibliografinių nuorodų rašybos standartą.

TURINYS

BAŽNYČIA IR PASAULI S

Pratartis 7
Pirmas skyrius. PRIEŠINGYBIŲ PROVERŽA BAŽNYČIOJE ... . 9
     1. Du sąjūdžiai: pažangusis ir atžangusis 11
     2. Pažangiojo ir atžangiojo sąjūdžio vienašališkumas 15
     3. Pilnatvės tragiką pasaulyje 20
Antras skyrius. BAŽNYČIOS ŠIANDIENĖJIMAS 28
     1. Šiandienėj imas kaip nuolatinė pastanga 29
     2. Šiandienėj imas kaip nuolatinė nesėkmė 36
Trečias skyrius. BAŽNYČIOS DEMOKRATĖJIMAS 46
     1. Demokratėjimo kilmė ir eiga 47
     2. Demokratėjimo vertinimas 53
     3. Opozicijos neprasmė Bažnyčioje 60
Ketvirtas skyrius. BAŽNYČIOS TAUTĖJIMA S 68
     1. Bažnyčios anttautiškumo apgaulė 69
     2. Bažnyčios virtimas tautine 76
     3. Svetimšaliai Bažnyčioje 84
Penktas skyrius. BAŽNYČIOS VIETA PASAULYJE 92
     1. Dievo vieta pasaulyje 94
     2. Bažnyčios vieta pasaulyje 99
UŽSKLANDA 108

DIDIEJI DABARTIES
KLAUSIMAI

Autoriaus žodis 111
Pirmas skyrius. PASAULIO SEKULIARIZACIJA 114
     1. Krikščionies buvimas pasaulyje 115
     2. Sekuliarizacijos dviprasmiškumas 129
     3. Sekuliarizacijos pagrindas ir esmė 142
     4. Sekuliarizacijos tiesa 155
     5. Sekuliarizacijos netiesa 173
Antras skyrius. EVANGELIJŲ NUMITINIMAS 187

     1. Evangelijų numitinimo prielaidos 188
     2. Numitinimo esmė 215
     3. Krikščionybės sumitinimas 229
     4. Negalimybė krikščionybės sumitinti 249

Trečias skyrius. EVOLIUCIJA IR RELIGIJA 262
     1. Pasaulio evoliucija ir pasaulis kaip tapsmas 263
     2. Teilhard'o de Chardino metodas ir mąstysena 278
     3. Medžiagos ir dvasios tapatybė 287
     4. Kūrimo ir išsivystymo sukeitimą* 299
     5. Dievas Kūrėjas ar Dievas Ziedėjas 311
     6. Asmens nuvertinimas 320
     7. Religijos nuvertinimas 333
Užbaiga. DIDŽIŲJŲ KLAUSIMŲ REIKŠMĖ 344

KRIKŠČIONIS PASAULYJE

Pratartis 359
Pirmas skyrius. PASAULIŠKIO PROBLEMA 363
1. Dvasiškio ir pasauliškio dialektika 364
    a. Savaimingos vienybės tarpsnis 364
    b. Dvasiškių ir vienuolių skleidimasis 372
    c. Pasauliškių traukimasis 381
    d. Sąmoninga vienybės pradžia 389
2. Pasauliškio esmės ieškojimas 396
    a. Pasauliškis kaip nedvasiškis 398
    b. Pasauliškis kaip dvasiškio papildas 401
    c. Pasauliškis kaip profaninė būtybė 409

Antras skyrius. PASAULIŠKIO PASIUNTINYBĖ 424
1. Pasauliškis kaip sakralinė sąvoka 425
    a. Pasauliškio būties ir pareigų šventumas 425
    b. Dvasiškių žengimas į pasaulį 434
    c Pasauliškių žengimas į Bažnyčią 442
    d. Pasauliškis kaip išganymo veikėjas 452
2. Kultūra kaip sakralinė pasauliškio tarnyba 462
    a. Kūriniškasis pasaulio šventumas 464
    b. Kultūra ir amžinasis Dievo planas 474
    c. Kultūra kaip kūriniškojo šventumo skleidimas 481
    d. Kultūra kaip atgailos skleidimas 493
3. Kultūrinė tarnyba Dievo karalystėje 499
    a. Grindžiamasis kultūros vaidmuo 500
    b. Kultūra kaip eschatologinis ženklas 512
    c. Kultūros dviveidiškumas ir jos teismas 523
    d. Kultūra ir askezė 539
Trečias skyrius. PASAULIŠKIO VEIKSENA 552
1. Veiksena pasaulyje 552
    a. Ištikimybė pasauliui 552
    b. Įsipareigojimas pasauliui 562
    c. Dvasių skyrimas 573
    d. Nesitaikymas prie pasaulio 583
   
e. Aukojimas 595
2. Veiksena Bažnyčioje 605
    a. Bažnytinės veiksenos pobūdis 605
    b. Nusilenkimas Bažnyčios autoritetui 613
    c. Dalyvavimas pagrindinėse Bažnyčios pareigose 629

Užbaiga. PASAULIŠKIO SĄMONĖ 646

IŠLAISVINIMO TEOLOGIJA

Įvadinė pastaba 653
I. IŠLAISVINIMO TEOLOGIJOS SAVIMONĖ 655
     1. Išlaisvinimo teologijos šaltinis 655
     2. Išlaisvinimo teologijos suaktyvėjimas 659
     3. Išlaisvinimo teologijos savarankiškumas 665
II. VARGŠAI IR JŲ LAISVINIMAS 671

     1. Apsisprendimas už vargšus 671
     2. Vargšai kaip klasė 676
     3. Išlaisvinimo samprata 681
     4. Išlaisvinimas kaip revoliucija 686

III. LIAUDIES BAŽNYČIA 691
     1. Vargšai kaip Dievo tauta 691
     2. Funkcinė hierarchijos samprata 695
     3. Vargšai kaip Evangelijos subjektas 699
     4. Politinis pobūdis 704
     5. Kolektyvinis pobūdis 708
IV. KRITINĖ UŽSKLAND A 713
     1. Išlaisvinimo apimtis 713
     2. Marksistinis pobūdis 717
     3. Utopinis pobūdis 722
     4. Įsipareigojimo pinklės 726
 

IŠNAŠOS 731
Sudarytojo pastabos 767
Lotyniškų žodžių bei posakių žodynėlis 768
Vardų rodyklė 769

Serija Lietuvos filosofijos palikimo"
Antanas Maceina
RAŠTAI , T. 5
Religija dabarties pasaulyje
Sudarė Antanas Rybelis
Redaktorės Rima Dulkinienė ir Ramulė Rybelienė
Dailininkas Sigitas Šniras
Meninė redaktorė Romaną Kungylė
Techninė redaktorė Danutė Navickienė
Korektorės: Marl/ona Rėzienė, Irena Čupolienė, Aleksandra Gobienė
SL Nr . 255. 1903 07 01. 48,02 apsk. leidyb. 1. Tiražas 5000 eqz. Užsakymas 100.
„Minties" leidykla, Z. Sierakausko 15, 2600 Vilnius.
Spaudė Poligrafinių paslaugi! įmonė, A. Strazdelio 1, 2600 Vilnius.
Kaina sutartinė

Maceina A. Ma32 Raštai.—V.: Mintis, 1990 — 782.—(Iš Lietuvos filosofijos palikimo: LFP).

T. 5: Religija dabarties pasaulyje / Sudarė A. Rybelis.— 1993.—782 p.: portr.—Bibliogr.: p. 731—766.—Vardų r-klė: p. 769—779.

     Į šį tomą sudėti tie beveik pamečiui parašyti darbai, kuriuose analizuojamos svarbiausios šiuolaikines krikščioniškosios religijos problemos, t. y. Bažnyčios atsinaujinimas, religijos demitologizacija ir pasaulio sekuliarizacija, pasauliečio vieta dabarties pasaulyje bei teologijos politizacija tautų socialinio ir nacionalinio išsivadavimo kovoje.

UDK 1