ANTANAS MACEINA

RAŠTAI
VI

BENDRIEJI FILOSOFIJOS KLAUSIMAI

Vilnius „Mintis"

UDK 1
Ma 32

Serija leidžiama nuo 1987 m.
Sudarė
ANTANAS RYBELIS
Redagavo
RIMA DULKINIENĖ

ISBN 5—417—00689—0                © Sudarymas — A. Rybelio, 1994

SUDARYTOJO PASTABOS

     Šiame „Raštų" tome spausdinami A. Maceinos darbai nėra susieti kokios nors vienos tyrimų srities analizės ir apmąstymų. Jų parašymo pretekstas nebuvo koks nors literatūros kūrinys, istorinis įvykis ar kokio nors nepaprasto asmens gyvenimas; jie taip pat nesudaro kokio nors ciklo, kaip kad būdinga daugeliui kitų iki šiolei „Raštuose" spausdintų A. Maceinos darbų. Tai tiesiog darbai įvairiais teoriniais filosofijos klausimais.

     „Filosofijos kilmė ir prasmė" — stambiausias ir, ko gero, pats reikšmingiausias A. Maceinos filosofijos darbas. Jo pagrindą sudaro Miunsterio universitete skaitytų filosofijos paskaitų kursas. Recenzuodamas šį veikalą, J. L. Navickas „Aiduose" (1978 m., Nr. 2) rašė: „. . .minėto veikalo pirmoji dalis persvarsto Jasperso pateiktus filosofavimo šaltinius: nuostabą, abejonę ir kančią, kuriuos jis trumpai aptaria savo „Einführung in die Philosophie" antrajame skyriuje. Antroje knygos dalyje dominuoja Heideggerio idėjos ir jo būties samprata, prie kurios Maceina prijungia transcendentalinę dimensiją" (p. 62). Atskiru leidiniu šis veikalas buvo išleistas Romoje 1978 m.

     Studija „Asmuo ir istorija" atskiru leidiniu buvo išleista Čikagoje 1981 m. Ji išaugo iš dešimtajam Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos suvažiavimui (1976 m. lapkričio mėn. 26 d.) nusiųsto pranešimo tuo pačiu pavadinimu. (Vėliau, 1984 m., jis buvo išspausdintas LKMA suvažiavimo darbų dešimtajame tome (p. 3—17) taip pat tuo pačiu pavadinimu, tik su paantrašte „2mogaus istoriškumo prasmė ir vertė".)

     „Filosofijos keliu" nebuvo išleistas atskiru leidiniu. Pirmą kartą jis buvo spausdinamas tęsiniais penkiuose „Aidų" žurnalo numeriuose (1978.—Nr. 8 —P. 346—354; Nr . 9 —P . 391—396; Nr . 10.—P. 446— 454; 1979,—Nr. 1.— P. 11—15; Nr. 2.—P. 80—86). Vėliau jis buvo du kartus perspausdintas Lietuvos spaudoje („Literatūroje ir mene" bei „Problemose"). Tai beveik autobiografinio pobūdžio darbas, savotiška autoriaus kūrybinio filosofijos kelio autoanalizė. Imtis tokio darbo A. Maceiną išprovokavo jo septyniasdešimtmečiui specialiai skirtame „Aidų" numeryje (1978 m., Nr . 2) išsakyti jo kūrybos vertinimai bei kvietimas filosofiniam dialogui. Atsiliepdamas į tai, čia A. Maceina ir mėgina atsakyti savo kūrybos vertintojams ir skaitytojams, autentiškai paaiškindamas ir patikslindamas savo požiūrį į tas problemas, kurias daugiau ar mažiau yra užkliudęs savo kūrybinėje veikloje.

     Rengiant spaudai šiuos darbus, jų rašyba ir skyryba sutvarkyta pagal šiuolaikinius lietuvių kalbos normatyvinius reikalavimus, suvienodinta svetimvardžių rašyba, tačiau leksikos dalykai liko neliesti. Bibliografinės veikalų „Filosofijos kilmė ir prasmė" bei „Asmuo ir istorija" išnašos nukeltos į tomo pabaigą.

TURINYS

FILOSOFIJOS KILMĖ IR PRASMĖ


Autoriaus žodis 7

Įvadas. FILOSOFIJA KAIP PROBLEMA 11
     Svarstymo pobūdis ir linkmė 11
I. Filosofijos abejotinumas 12
     1. Filosofinės teorijos abejotinumas 13
     2. Filosofinės būsenos abejotinumas 19
II. Filosofijos abejotinumo pergalė 26
     1. Nusigrįžimas nuo filosofijos 27
     2. Atsigrįžimas į filosofiją 33
Pirmas skyrius. FILOSOFIJOS KILMĖ 41
I. Filosofijos kilmės sudėtingumas 41
     1. Filosofijos pradžios abejotinumas 41
     2. Filosofija ir mitologija 44
     3. Klausimo santykis su filosofija 49
     4. Neklausiančioji būklė 54
II. Filosofijos kilimas iš nuostabos 59
     1. Nuostabos objektas 59
     2. Pasaulio pergyvenimas nuostaboje 64
     3. Nuostabos sudužimas 71
III. Filosofijos kilimas iš abejonės 76
     1. Abejonės esmė ir rūšys
     2. Abejonė ir akivaizdybė 83
     3. Abejonė kaip filosofijos posūkis 88
IV . Filosofijos kilimas iš kančios 93
     1. Senieji kančios filosofijos pavidalai 94
     2. Rusų filosofija kaip kančios filosofija 99
     3. Marksizmas kaip kančios filosofija 103
     4. Kančios filosofijos pobūdis 110
V. Pirmoji metafizinė įžvalga 115
     1. Filosofijos įvairybės prasmė 117
     2. Gelmės matmuo būtybėje 120
     3. Metafizinė filosofijos kilmė 124
Antras skyrius. FILOSOFIJOS ESMĖ 127

I. Filosofijos kaip mokslo negalimybė 127
     1. E. Husserlio nesėkmė 128
     2. Filosofijos ir mokslo išsiskyrimas 131
     3. Metodo negalimybė filosofijoje 137
     4. Filosofija kaip mokslo objektas 142

II. Filosofijos ir mokslo skirtybės 146
     1. Daiktinis mokslo pobūdis 147
     2. Asmeninis filosofijos pobūdis 151
     3. Filosofijos ir mokslo būsena istorijoje 160

III. Filosofija kaip interpretacija 167
     1. Interpretacijos objektas 169
     2. Interpretacijos esmė I74
     3. Interpretacijos tiesa 181
     4. Interpretacinis filosofavimo pobūdis 186

IV . Antroji metafizinė įžvalga 190

     1. Būtybė kaip kūrinys 192
     2. Filosofija kaip įvykis 199
     3. Filosofinės tiesos pobūdis 204

Trečias skyrius. FILOSOFIJOS PRASMĖ 209

I. Būties ieškojimas: M. Heideggeris 209
     1. Priekaištas Vakarų mąstymui 210
     2. Būtis ir būtybė 215
     3. Būtis kaip pagrindas 220
     4. Heideggerio posūkis 225

II. Būties atskleidimas 232
     1. Būtis kaip transcendencija 234
     2. Būtis kaip veikmė 240
     3. Būtis kaip absoliutas ir laisvė 246

III. Būtis ir Dievas 251
     1. Būties ir Dievo klausimas 252
     2. Dievas kaip ,,mano Dievas" 255
     3. Žmogus kaip savęs interpretas 259
     4. Žmogus kaip atvirybė 264
     5. Būties ir Dievo tapatybė žmoguje 267

Užsklanda. KRITINIS ŽVILGIS ATGALIOS 274

Priedas. FILOSOFIJA IR LIETUVIŲ KALBA 282
     1. Kalba ir mąstymas 283
     2. Kalba kaip interpretacija 289
     3. Metafizika ir lietuvių kalba 298

ZUSAMMENFASSUNG 310

A. Die behandelten Probleme 310
B. Der Gedankengang 311


ASMUO IR ISTORIJA

Autoriaus žodis 317
Įvadas. KLAUSIMO SVARBA 319
     1. Istorinės sąmonės aštrėjimas 319
     2. Istorinė sąmonė ir tautinė tapatybė 322
I. ASMUO IR LAIKAS 326
     1. Asmens apibūdinimas 326
     2. Asmens buvojimas laike 329
     3. Asmens įėjimas į istoriją 33 5

II. ASMENS BUVOJIMAS ISTORIJOJE 341
     1. Tautos atmintis 341
     2. Tautos tradicija 344
     3. Gimtoji kalba 349
     4. Istorinė sąmonė 353
III. ASMENS BUVOJIMAS SVETUR 358
     1. Išeivio tragiką 358
     2. Santykis su svetima istorija 361
     3. Tremties sąmonė 366
UŽSKLANDA 371
Retesnių žodžių paaiškinimas 372

FILOSOFIJOS KELIU

Įvadas. SUKAKTUVĖS KAIP POKALBIS 377
I. SANTYKIS SU TEOLOGIJA 380
II. SANTYKIS SU FILOSOFIJA 393
     1. Filosofinės studijos 393
     2. Savitas filosofavimas 397
     3. Abejojimas metodo galimybe 401
     4. Atgrasą pažinimo teorijai 403
     5. Filosofija kaip interpretacija 408
     6. Filosofinės tiesos įvairybė 412

III. SANTYKIS SU KALBA 418
     1. Kalbos jausmas 419
     2. Žodžio kilimas 422
     3. Filosofinės kalbos klystkelis 426
     4. Gimtoji kalba kaip mąstymas 430
     5. Kalba kaip „regėjimo kampas" 434

Išnašos 441
Sudarytojo pastabos 466
Lotyniškų ir kitų kalbų žodžių bei posakių žodynėli s 468
Vardų rodyklė 470

Maceina A.
Ma32 Raštai.—V.: Mintis, 1990.— .— (Iš Lietuvos filosofijos palikimo: LFP).

T. 6: Bendrieji filosofijos klausimai / Sudarė A. Rybelis.— 1994.—480 p.: portr.—Bibliogr.: p. 44t—465 — Vardų r-klė: p. 470—477.— ISBN 5—417—00689-0.

       Šestasis A Maceinos tomas skirtu bendriesiems filosofijos k-lau simams. Čia spausdinamas svarbiausias jo filosofinis veikalas „Filosofijos kilmė ir prasmė", studija „Asmuo ir istorija' ir autobiografinio pobūdžio darbas „Filosofijos keliu"

UDK 1

Serija
„Iš Lietuvos filosofijos palikimo"
Antanas Macein a
RAŠTAI, t. 6
Sudarė Antanas Rybelis

Redaktorė Rima Dulkinieni
Dailininkas Sigitas Šniras

Meninė redaktorė Romaną Kungytė
Techninė redaktorė Danutė Navickienė
Korektorės: Irena Čupalieni. Aleksandra Gobienė

SL. 255. 1994 09 19. 29.09 leidyb. apsk. 1. Tiražas 2000 egz. Užsakyma s 91.

išleido „Minties" leidykla, Z . Sierakausko 15. 2600 Vilnius.
Spaudė
Poligrafini ų paslaugų įmonė, A. Strazdelio 1, 2600 Vilnius
Kaina sutartinė