LOTYNIŠKŲ POSAKIŲ BEI ŽODŽIŲ ŽODYNĖLIS

Accidens — atsitiktinumas

Causa efficiens — paskata, motyvas
Causa finalis
— galutinė priežastis
Civitas Dei
— Dievo valstybė
Civitas diaboli
— velnio valstybė
Cor inquietum
— nerami širdis

Deficere ab essentia et ad id tendere, ut non sit —nutolti nuo būties ir linkti į tai, kad nebūtų
Deus sive natūra — Dievas arba gamta
Dominus pro me perficiet coepta — Dievas pagal mane padarė pradžią

Ens a se — būtis savaime
Ens rationis — protu suvokiamai būtis
Ex motu, ex ratione causae sufficientis, ex posslbili et necessario — iš judėjimo, iš veikiančiųjų priežasčių dėsningumo, iš galimybės ir būtinybės
Et si Deus non daretur — jeigu Dievo nebūtų

Fiat — tebūnie!

Habitudo vel respectus ad aliąuid—santykis kaip polinkis kitam
Hic et nunc
— čia ir dabar

In concreto — konkrečiai, iš tikrųjų

Memento mori — atsimink, kad mirsi
Mysterium iniąuitatis — netiesos paslaptis
Mysterium tremendum — baimės paslaptis
Mutatis mutandis—su tam tikrais pakeitimais, pakeitus keistinus dalykus

Natūra naturans — kurianti gamta
Natūra naturata
— sukurta gamta
Natūra prius
— pirmiau gamta
Otnnia ad majorem Dei gloriam
— viskas didesnei Dievo garbei

Summum bonum — aukščiausiasis gėris
Sum, sursum
— esu; aukštyn, į viršų