ANTANAS
MACEINA

RAŠTAI
IX

FILOSOFIJA IR KULTŪRA
KALBOS FILOSOFIJ A
LITERATŪRINĖ S INTERPRETACIJOS

UDK 1(474.5)

png
MARGI RAŠTAI
Vilnius , 200 4

Serija leidžiama nuo 1987 m.

Parengė
ANTANAS RYBELI S

 
ISBN 9986-09-263-9

©Sudarymas-A. Rybelio, 2004
© Leidykla „Margi raštai", 2004

SUDARYTOJO PASTABOS

     Paskelbus A. Maceinos „Raštų" pirmuosiuose aštuoniuose tomuose visus atskiromis knygomis išėjusius veikalus bei didesnės apimties studijas, didelė jo kūrybinio palikimo dalis liko išbarstyta tarpukario Lietuvos ir išeivijos periodinėje spaudoje bei kai kuriuose rinkiniuose. O A. Maceina buvo, kaip reta, kūrybingas ir produktyvus filosofas. Jis aktyviai bendradarbiavo daugelyje mokslinių, kultūrinių ir politinių periodinių leidinių. Iš tarpukario periodikos pirmiausia minėtini žurnalai „Logos", „Židinys", „Naujoji Romuva", „Ateitis", „Tiesos kelias", „Lietuvos mokykla", „Naujoji Vaidilutė" ir kt. Gyvendamas emigracijoje svariausius ir įdomiausius savo straipsnius A. Maceina spausdino daugiausia žurnale „Aidai", taip pat žurnaluose „Tremtinių mokykla", „Į laisvę", „Ateitis", „Šaltinis", „Laiškai lietuviams", „Naujasis gyvenimas", „Ateitininkų keliu", „Laivas", „Pradalgės", laikraščiuose „Literatūros lankai", „Draugas", „Tėviškės žiburiai" bei kai kuriuose teminiuose tęstiniuose straipsnių rinkiniuose.

     Surinkus visa, ką A. Maceina yra paskelbęs periodikoje, susidarytų dar ne mažiau kaip keturi didžiuliai tomai, net ir atmetus tas publikacijas, kurios sudarydavo vėliau išėjusių veikalų atskirus skyrius.

     A. Maceinos publikacijos periodikoje apima labai platų temų ir problemų spektrą. Sąlygiškai jas galima būtų suskirstyti į tokias temines grupes: 1) bendrieji filosofijos klausimai, 2) kultūros filosofija, 3) religijos filosofija, 4) pedagogikos ir ugdymo filosofija, 5) kalbos filosofija, 6) politologija, 7) moterystės filosofija, 8) literatūrinės interpretacijos, 9) publicistika, apimanti autoriaus pasisakymus aktualiais to meto visuomenės gyvenimo ir veiklos klausimais, 10) recenzijos.

     Formuojant atskirus A. Maceinos „Raštų" tomus iš jo straipsnių periodikoje mėginta straipsnius grupuoti pagal artimas temas darant tik nedidelę atranką - šiaip stengtasi apimti visa, ką A. Maceina yra parašęs atitinkama tema.

     Kai kurie periodikoje spausdinti didesnės apimties darbai, atsižvelgiant į jų tematiką ir problematiką, jau paskelbti išėjusiuose „Raštų" tomuose kaip papildantys juose spausdinamus atitinkamos tematikos veikalus. Taip pat jau paskelbti ir straipsniai iš periodikos pedagogikos filosofijos klausimais - jie tilpo A. Maceinos „Raštų" VIII tome, skirtame pedagogikos ir ugdymo filosofijai.

     Šiame, devintajame, tome spausdinami straipsniai bendraisiais ir kultūros filosofijos klausimais - jie sudaro pirmąją tomo dalį, pavadintą „Filosofija ir kultūra"; antroji dalis skirta kalbos filosofijai; trečiojoje - filosofinės literatūrinių kūrinių interpretacijos.

     Kadangi A. Maceinos straipsniai rašyti įvairiu metu ir redaguoti įvairių redaktorių, tad dabar rengiant juos spaudai buvo mėginta pirmiausia suvienodinti skyryba, ištaisyti aiškias korektūros klaidas, patikslinti tikrinių vardų rašybą pagal dabartinius jų rašybos reikalavimus, kai kurias Naujojo Testamento citatas pagal Petro Kimbrio redaguotą Česlovo Kavaliausko vertimą. Taip pat šiek tiek pakoreguotos bibliografinės nuorodos. Tačiau A. Maceinos vartojama leksika ir gramatinės formos nebuvo taisomos.

BIBLIOGRAFINĖ S NUORODOS

Filosofija ir kultūra

Dabarties filosofijos keliai - spausdinama iš: „Naujoji Romuva", 1937, Nr. 11, p. 259-260; Nr. 12, p. 286-287; Nr. 13/14, p. 316-317.
Žmogaus filosofijos vaidmuo - spausdinama iš: „Tremtinių mokykla", 1946, Nr. 1, liepa, p. 3-9.
Žmogaus gyvenimo prasmė - spausdinama iš: „Tremtinių mokykla", 1946, Nr. 3-4, rugsėjis-spalis, p. 1-12.
Kultūros tragizmas - spausdinama iš: „Aidai", 1947, Nr. 1, balandis, p. 1-6; Nr. 2, gegužė, p. 57-61; Nr. 3, birželis, p. 104-109.
Prometėjiškosios kultūros tragedija - spausdinama iš: „Ateitis", 1932, Nr. 9, p. 416-425. Vėliau šio straipsnio pagrindu A. Maceina parengė platesnę studiją „Prometėjizmo problema", kurią paskelbė „Naujojoje Romuvoje" (1938, Nr. 35-42). Vėliau ši studija buvo perspausdinta A. Maceinos „Raštų" II t.
Gamta ir kultūra - spausdinama iš: „Logos", 1937, Nr. 1 (XVII t.), p. 1-56.
Kultūra ir žmogus - spausdinama iš: „Židinys", 1940, Nr. 5/6, p. 577-588.
Kultūra ir religija - spausdinama iš: „Aidai", 1952, Nr. 5, gegužė, p. 193-197.
Kultūros prasmė krikščionybėje - spausdinama iš: „Aidai", 1963, Nr. 10. gruodis, p. 425-434.
Dviejų kultūrų sankirtis - spausdinama iš: „Į laisvę", 1974, Nr. 60, birželis, p. 9-22.
Technikos prasmė - spausdinama iš: „Naujoji Romuva", 1931, Nr. 1, p. 16-18.
Moderniųjų šokių klausimas - spausdinama iš: „Židinys", 1931, Nr. 10, p. 258-267.

Kalbos filosofija

Kalba ir žmogus - spausdinama iš: „Aidai", 1990, Nr. 1, p. 8-12. Perspausdinta kn.: Maceina A. Daiktas ir žodis. - Vilnius: Aidai, 1998. Tai A. Maceinos sumanyto paskutinio rankraštyje išlikusio tik pradėto rašyti veikalo „Lietuvių kalbos filosofija" pirmojo skyriaus „Kalba ir pasaulis" pirmasis poskyris. Antrasis poskyris „Kalba ir daiktas" taip pat čia spausdinamas.

Kalba ir daiktas - spausdinama iš: „Aidai", 1990, Nr. 2, p. 89-100. Perspausdinta kn.: Maceina A. Daiktas ir žodi... - Vilnius: Aidai, 1998.
Gimtoji kalba liturgijoje - spausdinama iš: „Aidai", 1985, Nr. 1, p. 30-38; 1984, Nr. 5, p. 285-294. Perspausdinta kn.: Maceina A. Daiktas ir žodis. - Vilnius: Aidai, 1998.
Religija ir kalba - spausdinama iš: „Aidai", 1982, Nr. 2, p. 128-132.

Literatūrinės interpretacijos

Literatūrinės kritikos prasmė - spausdinama iš: „Aidai", 1951, Nr. 3, kovas, p. 121-124.
Poezijai apginti - spausdinama iš: „Draugas", 1979, balandžio 7 d.
Laiškai rašytojams (I) - spausdinama iš: „Aidai", 1950, Nr. 10, gruodis, p. 444—455. Perspausdinta: „Pergalė", 1990, Nr. 8, p. 95-109.
Laiškai rašytojams (II) - spausdinama iš: „Aidai", 1952, Nr. 10, gruodis, p. 455-465.
Asketų sukilimas-spausdinama iš: „Literatūros lankai", 1955, Nr. 5, p. 2,19-20.
Poetų sukilimas - spausdinama iš: „Literatūros lankai", 1955, Nr. 6, p. 1-2,16-20.
Kūrinijos giesmė - spausdinama iš: „Aidai", 1982, Nr. 6, lapkritis-gruodis, p. 384-398.
Velnio arija - spausdinama iš: „Aidai", 1957, Nr. 1, sausis, p. 12-17; Nr. 2, vasaris, p. 66-73.
Nusidėjėlio tragikaNusidėjėlio tragika 346; Nr. 9, lapkritis, p. 388-399.
A. Maceina, dar 1950 m. pradžioje ką tik baigęs rašyti „Jobo dramą", kuri sudarė trečiąją ciklo „Cor inquietum" knygą, buvo pasiryžęs toliau tęsti šį ciklą. 1950 m. vasario 8 d. laiške savo knygų mecenatui prelatui Pranciškui Jurui jis rašė: „Truputį atsikvėpęs ir leidęs smegenims pailsėti, eisiu prie Dostojevskio „Nusikaltimas ir bausmė" ir mėginsiu šioje studijoje duoti nuodėmės ir atgailos filosofiją. Turiu čia minčių ir noro šiuos klausimus panagrinėti. Tikiuosi, kad tai nebus prastesnis veikalas už „Inkvizitorių". Kiek „Inkvizitorius" nagrinėjo žmogų istorijoje, tiek šioje naujoje studijoje bus nagrinėjamas žmogus savyje, tiesioginiuose savo asmens santykiuose su Dievu. Tai bus tradicinis „Cor inquietum" tomelis, kaip pavadinau visą šį Jūsų leidžiamą ciklą" („Antano Maceinos laiškai prel. Pranciškui Jurui" / sud. Antanas Liuima. - Vilnius: Katalikų Akademija, 1997, p. 64). O 1950 m. gegužės 4 d. laiške P. Jurui jau rašo: „Dabar rašau trečiąjį „Cor inquietum" tomelį „Kaltė ir atgaila". Jo planas yra šitoks: I.Nuodėmė s prigimtis : 1) nuodėmės šaltinis, 2) nusidėjėlio būsena, 3) nuodėmės esmė, 4) nuodėmės rūšys. - II. A t s i v e r t i m o k e 1 i a s : 1) du nusidėjėlio keliai, 2) gailestis, 3) išpažinimas, 4) atgaila, 5) moters vaidmuo atsivertime. -Pabaiga : atsivertusiojo būsena. - Pirmieji du skyreliai jau parašyti. Pagrindan esu padėjęs Dostojevskio veikalą „Nusikaltimas ir bausmė". Jis man tarnauja kaip medžiaga žmogaus-nusidėjėlio ir žmogaus-atsivertėlio analizei. Bent man pačiam atrodo, kad šią knygą turėčiau ne blogiau parašyti (gal net kai kur geriau) negu „Inkvizitorių". Kitiems metams pasiliks dar du tomeliai: „Žmogaus kova su Dievu" ir „Keliai į Dievą". Su jais serija „Cor inquietum" bus užbaigta. - Tokie tad yra mano artimiausi darbai" (ten pat, p. 67-68). Parašęs pirmuosius sumanytos knygos skyrius A. Maceina nusiuntė juos tuometiniam žurnalo „Aidai" redaktoriui rašytojui Antanui Vaičiulaičiui, tačiau jie buvo išspausdinti tik po kelerių metų - 1959 m. pabaigoje. Apie tai A. Maceina rašė P. Jurui 1959 m. laiške per Kalėdas: „Aiduose", gal pastebėjote, pasirodė mano ilgokas straipsnis apie nusidėjėlio tragiką. Kun. dr. Prunskis „Drauge" atkreipė dėmesio į šį straipsnį, sakydamas, kad jis turėtų būti plačiau paskleistas. Tai yra labai sena studija. Aš ją pradėjau rašyti dar 1951 metais ir jos dalį, kuri dabar eina „Aiduose", netrukus (gal kokiais 1952 ar 1953 metais - dabar gerai neatsimenu) pasiunčiau Vaičiulaičiui. Si studija buvo sumanyta kaip viena iš serijos „Co r inquietum" , kuriai priklauso „Didysis inkvizitorius" ir „Jobo drama". Visa ši serija turėjo turėti 5 tomelius: 1. „Didysis inkvizitorius", 2. „Niekšybės pastaptis", 3. „Jobo drama", 4. „Kova su dievu" ir 5. „Nusidėjėlio tragika" <...> . „Nusidėlėlio tragika" buvo pradėta, kaip minėjau, jau seniai ir jos pradžia nusiųsta „Aidams". Tačiau Vaičiulaitis į tai visiškai nereagavo ir šios studijos kokius 5- 6 metus nespausdino. Aš irgi jam nieko nesakiau, manydamas, kad man nepasisekė nusidėjėlio psichologijos tinkamai atskleisti ir kad studija nėra verta spausdinti. Taip tad aš ir nutraukiau jos tolesnį rašymą, nors medžiaga ir dabar tebeguli sugrupuota ir surinkta. Dabar štai po kokių 5- 6 metų šios studijos pradžia pasirodė „Aiduose": buvau labai nustebintas, ją išvydęs. O dar labiau nustebau, kad kun. dr. Prunskis ją pagyrė ir rekomendavo kitiems. Tad būtų galima ir ją pratęsti ir užbaigti. Bet... ar šiuo metu aš rasčiau laiko ir jėgų?" (ten pat, p. 204). Deja, neatsiradus knygos leidėjui A. Maceina atidėjo šį darbą ateičiai, tačiau nuolat puoselėjo viltį kada nors prie jo sugrįžti ir pabaigti. Ir kai lik P. Juras po kelerių metų užsiminė, jog galėtų dabar vėl išleisti bent vieną jo knygą, A. Maceina tuoj pat pasiūlo pasirinkti kurią nors iš trijų nebaigtų rašyti knygų, tarp jų ir knygą apie F. Dostojevskį, kurią dabar jau vadina „Nebūties vietininkas: nuodėmės filosofijos metmenys". 1964 m. kovo 6 d. laiške P. Jurui jis pateikia ir visų trijų nebaigtų knygų („Dievo avinėlis", „Nebūties vietininkas" ir „Žmogus sukilėlis") planus. Pasirinktąją leisti knygą jis esą užbaigtų per kelis mėnesius (žr. ten pat, p. 229-233). P. Jurui pasirinkus „Dievo avinėlį" knyga apie F. Dostojevskį taip ir liko neužbaigta.

Maišto pradmuo Adomo Mickevičiaus kūryboje -spausdinama iš: „Aidai", 1955, Nr. 10, gruodis, p. 404-411. Kaip aiškinama pastaboje prie šio straipsnio, tai tik ištrauka iš didesnio darbo, tiksliau - santrauka. Iš tikrųjų A. Maceina planavo įtraukti ją į knygų ciklą „Cor inquietum". Apie tai užsimenama dar 1950 m. gegužės 4 d. P. Jurui rašytame laiške, kuriame pateikia ir šios sumanytos knygos pavadinimą - „Žmogaus kova su Dievu". Ir dar minėtoje pastaboje rašo, kad kitas straipsnis šia tema buvęs paskelbtas 1946 metais žurnale „Naujasis gyvenimas", tačiau šio žurnalo numerio su minėtu straipsniu Lietuvos bibliotekose nepavyko rasti. Taip pat primenama, kad apie A. Mickevičių yra jo rašyta ir vokiškai žurnale „Zeitschrift für Ostforschung" (1955 т.) . Straipsnis pavadintas „Der Dichter des Prometheismus". О 1964 m. kovo 6 d. A. Maceinos rašytame laiške P. Jurui pateikiamas minimos studijos, šį kartą vadinamos „Žmogus sukilėlis", planas, pagal kurį straipsnis apie Mickevičiaus „Vėlines" sudarytų antrąjį skyrių (pirmasis būtų apie prometėjizmą Aischilo kūryboje, o trečiąjį atstotų perdirbtas ir papildytas dar 1947 m. rašytojų metraštyje „Tremties metai" paskelbtas didokas straipsnis apie V. Mykolaičio-Putino dramą „Nuvainikuota Vaidilutė" (žr. ten pat, p. 232-233). Deja, šiam sumanymui nebuvo lemta išsipildyti.

Dievo mirtis ir jo atsigavimas - spausdinama iš: „Aidai", 1946, Nr. 10, rugpjūtis, p. 159-162.
Kristaus prasmė Aleksandro Bloko poemoje „Dvylika" - spausdinama iš: „Aidai", 1965, Nr. 4, balandis, p. 145-155. Tai Miunsterio universitete, kur A. Maceina buvo pakviestas dėstyti religijos filosofijos, 1962 m. sausio 27 d. vokiškai skaitytos inauguracinės paskaitos pagrindu parengtas lietuviškas variantas. Kaip matyti iš A. Maceinos 1964 m. kovo 25 d. rašyto laiško P. Jurui, šiek tiek praplėstas šis straipsnis turėjo sudaryti tuo metu rašomos knygos „Dievo avinėlis" vieną iš skyrių. Pagal pirminį šios knygos sumanymą, joje A. Maceina buvo užsibrėžęs pateikti F. Dostojevskio, V. Solovjovo ir A. Bloko pažiūrų apie Kristų analizę (žr. 1964 m. kovo 6 d. laišką P. Jurui. Ten pat, p. 230-231). Tačiau tų pačių metų pabaigoje per Kalėdas rašytame laiške P. Jurui A. Maceina prisipažįsta, kad rašant šį veikalą planas pakito: „Man atrodo, kad darbas bus per didelis, jei sudėsiu Dostojevskio, Solovjovo ir Bloko pažiūras apie Kristų. Berašant pirmąją dalį (Perkeistasis Kristus: liturgija), atsirado tiek daug minčių bei klausimų, kad iš jų susidarė netoli 200 puslapių. Man atrodo, kad to pakaktų, nes didelė knyga bus ir brangi, ir jos rašymas užsitęstų dar ilgokai. Be to, ne visi mūsiškiai - ypač jaunesnieji - pažįsta senuosius rusų religinės filosofijos ir poezijos atstovus, tad gal šių atstovų įtraukimas jiems kaip tik ir būtų neįdomus. O viską sutelkus tiktai apie Kristų, kaip jis Rytų Bažnyčios yra išgyvenamas ir mąstomas, knyga pasidaro vieningesnė ir gal net aktualesnė, nes Rytų Bažnyčia šiandien yra visų dėmesio centre"(ten pat, p. 237).
Taigi atsisakęs F. Dostojevskio, V. Solovjovo ir A. Bloko pažiūrų analizės, A. Maceina pateikia naują knygos planą, o straipsnį apie A. Bloką paprašo P. Jurą pasiūlyti žurnalui „Aidai", kur netrukus jis ir buvo išspausdintas.
Nuvainikuota Vaidilutė - spausdinama iš: „Tremties metai. Lietuvių rašytojų metraštis".-Tübingen: Patria, 1947, - P. 469-496. Tai straipsnis, kuris turėjo sudaryti knygos apie prometėjizmą „Kova su Dievu" (arba „Žmogu s sukilėlis") trečiąją dalį.
Apžadų Madona - spausdinama iš: „Aidai", 1981, Nr. 6, p. 365-379.
Tiesos ir gyvenimo priešginybė - spausdinama iš: „Aidai", 1946, Nr. 12, spalis, p. 215-219.

TURINYS

FILOSOFIJA IR KULTŪRA

DABARTIES FILOSOFIJOS KELIAI 7
     1. Kelias į pasaulį 7
     2. Kelias į žmogų 10
     3. Kelias į Dievą 14
     4. Baigiamosios išvados 17
ŽMOGAU S FILOSOFIJOS VAIDMUO 19

ŽMOGAUS GYVENIM O PRASMĖ 25
     Įvadas. Prasmės svarba žmogaus gyvenime 25
     1. Kultūra kaip artimasis tikslas 26
     2. Religija kaip atbaigiamasis tikslas 31
     Pabaiga. Buvimo ir prasmės susijungimas 34

KULTŪROS TRAGIZMAS 36
     Įvadas 36
     1. Kultūros tragizmo pergyvenimas 37
     2. Atsakingumo tragizmas 43
     3. Sustingimo tragizmas 49
     4. Netikros būties tragika 59

PROMETĖJIŠKOSIOS KULTŪROS TRAGEDIJA 71

GAMTA IR KULTŪRA 80
     Autoriaus pastaba 80
     I. Gamtos ir žmogaus sąveika 81
     1. Gamtos ir žmogaus santykiai 81
     2. Gamtos įtaka žmogaus gyvenimui 89
II. Gamtinė evoliucija ir kultūrinė kūryba 101
     1. Evoliucijos esmė ir veiksniai 101
     2. Evoliucijos tarpsniai 105
     3. Evoliucijos ir kultūros paralelumas 110
III. Gamta kaip kultūros atrama 116
     1. Gamta gyveninio sąrangoje .... 116
     2. Gamtos vaidmuo istorijoje
120
     3. Kultūros atsirėmimas į gamtą 125

KULTŪRA IR ŽMOGUS 129
     1. Žmogaus ryšys su gyvuliu ir su kultūra 129
     2. Gyvulio virtimas žmogumi 132
     3. Įrankis kaip dvasios priemonė 135

KULTŪRA IR RELIGIJA 140

KULTŪROS PRASMĖ KRIKŠČIONYBĖJE 146
     1. Klausimo esmė bei reikšmė 146
     2. Prigimtasis ryšys tarp kultūros ir religijos 150
     3. Kultūra Dievo karalystėje 156

DVIEJŲ KULTŪRŲ SANKIRTIS. Dvasinė lietuviškojo
jaunimo drama 159
     1. Nuoširdus skundas 159
     2. Kalba ir tautybė 160
     3. Kalba ir kultūra 163
     4. Dvikalbis lietuvis 165
     5. Dvikultūris lietuvis 168

TECHNIKOS PRASMĖ 171

MODERNIŲJ Ų ŠOKIŲ KLAUSIMAS. Bandymas spręsti
šį klausimą religiniu ir kultūriniu atžvilgiais 174
I 175
     1. Individualistiškas dabartinės kultūros pobūdis 175
     2. Modernieji šokiai kaip individualizmo apraiška
     choreografijoje
176
II 177
     1. Antireliginė dabartinės kultūros pradžia 177
     2. Atsipalaidavimas kultūros sričių nuo religijos 178
     3. Žmogaus atpalaidavimas 178
     4. Modernieji šokiai kaip atpalaiduotos seksualinės
     aistros apraiška
179
III 180
     1. Individualizmas ir krikščioniškojo bendravimo prasmė 180
     2. Paskiri ir gntpiniai šokiai 181
  3. Krikščioniškasis žmogaus palenkimas dieviškajam principui
181
     4. Šokis kaip platoniškojo Eroso apraiška
      182

KALBOS FILOSOFIJA

KALBA IR ŽMOGUS 187 KALBA IR DAIKTAS 195
GIMTOJI KALBA LITURGIJOJE. Lotyniškųjų maldų vertimas 212
RELIGIJA IR KALBA 241

LITERATŪRINĖS INTERPRETACIJOS

LITERATŪRINĖS KRITIKOS PRASMĖ 253
     1. Kritika rašytojo akivaizdoje 253
     2. Kritika veikalo akivaizdoje 255
     3. Kritika visuomenės akivaizdoje 257
POEZIJAI APGINTI. „Idėjinės impotencijos" priekaištas mūsų poetams 260

LAIŠKAI RAŠYTOJAMS (I). Apie poeto būtį ir kūrybą ..267

LAIŠKAI RAŠYTOJAMS (II). Apie poetą tautos akivaizdoje 286

ASKETŲ SUKILIMAS, arba meno kivirčas su dorove 304
     1. Susimąstymas ties istorija 305
          Platonas 305
          Savonarola 306
          Kierkegaard 307
     2. Susimąstymas ties esme 308
     3. Susimąstymas ties gyvenimu 311
PATRIOTŲ SUKILIMAS, arba poezijos kivirčas su tautybe 314
     1. Patrioto grėsmė 314
     2. Patriotikos nesėkmė 316
     3. Maironio tautiškumas 320
     4. Bradūno tautiškumas 322
     5. Niliūno tautiškumas 324
     6. Poezijos tautiškumo pavidalai 328
KŪRINIJOS GIESMĖ. Poetinė šv. Pranciškaus egzistencija 332

VELNIO ARIJA. Dostojevskio mirties 75-osioms metinėms paminėti 354
     1. Dostojevskio aktualumas 354
     2. Filosofija ir poezija Dostojevskio kūryboje 358
     3. Idėjos samprata Dostojevskio veikaluose 360
     4. Būties dualizmas Dostojevskio pergyvenime 363
     5. Buvimas kaip patyčia 365
     6. Dostojevskis kaip žmogaus poetas 368
     7. Žmogaus dualizmas Dostojevskio filosofijoje 370
NUSIDĖJĖLIO TRAGIKA. Pagal Dostojevskio veikalą
     „Nusikaltimas ir bausmė" 374
     1. Nuodėmingos minties pergalė 374
     2. Paneigimas buvimo drauge 381
     3. Nusidėjėlio nuotaikos 388

MAIŠTO PRADMUO ADOMO MICKEVIČIAUS
KŪRYBOJE 405
DIEVO MIRTIS IR JO ATSIGAVIMAS. Religinis Europos posūkis XX a. pradžioje 416
     1. Dievo mirtis: Fr. Nietzsche 416
     2. Dievo atsigavimas: R. M. Rilke 420
KRISTAUS PRASMĖ Aleksandro Bloko poemoje „Dvylika" 428

NUVAINIKUOTA VAIDILUTĖ. Prometėjizmo idėja Putino interpretacijoje 446
     1. Prometėjizmo atspalviai Putino kūryboje 446
     2. Meilė kaip aukščiausios būties dėsnis 449
     3. Moteris kaip maišto vykdytoja 454
     4. Žemės atpirkimas gimdymu 459
     5. Tautos didybė ir kaltė 463

APŽADŲ MADONA. Meno problema Jono Griniaus
dramoje „Stella maris" 470
     I. Drama ir dramaturgas 470
          1. Dramos esmė 470
          2. J. Grinius kaip dramaturgas 473
          3. „Stella maris"pobūdis 476
     II. Menas ir moteris 479
          1. Moteris kaip grožybė 479
          2. Moteris kaip mergelė 483
          3. Bekūnė madona 488
Užbaiga 492

TIESOS IR GYVENIMO PRIEŠGINYBĖ. Tiesos problema
H. Ibseno „Laukinėje antyje" ir J. Grušo „Tėve" 494

Sudarytojo pastabos 505
Vardų rodyklė 510

Maceina , Antana s
Ma32 Raštai / Antana s Maceina ; [sudarė Antana s Rybelis]. - Vilnius: Mintis, 1990- . - (Iš Lietuvos filosofijos palikimo : LFP) . [T.] 9: Filosofij a ir kultūra . Kalbo s filosofija . Literatūrinė s interpretacijos . - Vilnius: Margi raštai, 2004. - 519 p. - Vardų r-klė: p. 510-515. - ISB N 9986-09-263-9

     Šiuo  tomu pradedami spausdinti A . Maceinos straipsniai iš prieškario Lietuvos ir pokario emigracijos periodikos . Jie grupuojami į tam tikrus teminius ciklus . Devintajame tome spausdinami straipsniai bendraisiais ir kultūros filosofijos klausimais - jie sudaro pirmąją tomo dalį , pavadintą „Filosofija ir kultūra" ; antroji dalis skirta kalbos filosofijai ; trečiojoje - filosofinės literatūrinių kūrinių interpretacijos .

UDKl + 008](474.5) + 800.1+ 808.82-01

ANTANAS MACEINA
RAŠTAI , t . 9

Parengė Antana s Rybelis

Serijos dailininkas Sigitas Šniras
Maketavo
Aurelijus Petrikauskas

S L 319 . 200 4 0 2 03 . 27, 3 sp . 1 . Tiraža s 50 0 egz . Užsakyma s 3784
Išleid o leidykl a „Marg i raštai" ,
Laisvė s pr . 60 , 0512 0 Vilnius . El . p. : margirastai@takas.lt .
 
Spausdin o spaustuv ė „Aušra" , Vytaut o pr . 23 , 4435 2 Kaunas .