ANTANAS MACEINA

RAŠTAI

XIV


MARGI RAŠTAI Vilnius, 2008

Serija leidžiama nuo 1987 m.

UDK 1(474.5)
Ma32


Parengė ANTANAS RYBELIS

Knygos leidimą rėmė
 LIETUVOS KULTŪROS MINISTERIJA

© Sudarymas - A. Rybelio, 2008
© „Margi raštai", 2008

ISSN 1822-7368
ISBN 978-9986-09-362-6


SUDARYTOJO PASTABOS

Keturioliktame A. Maceinos „Raštų" tome spausdinami labai įvairaus pobūdžio rašiniai, kuriuos sunku buvo prišlieti prie iki tol leidžiamų tomų tematinių blokų. Atsižvelgiant į tų rašinių žanrinį pobūdį jie suskirstyti į tris dalis.

Pirmąją tomo dalį sudaro A. Maceinos plunksnai priklausančios knygų recenzijos, atsiliepimai apie kai kuriuos poleminius straipsnius, užsienio filosofinės, psichologinės ir pedagoginės literatūros apžvalgos, poleminiai atsakymai (atoliepiai) jo raštų kritikams.

Antroje dalyje spausdinami A. Maceinos viešieji laiškai (kai kurie iš jų primena straipsnius laiško forma), paskelbti įvairiuose emigrantų periodiniuose leidiniuose, bei proginės kalbos.

Trečioje dalyje spausdinamas 1945 m. A. Maceinos rašytas dienoraštis ir interviu įvairiems emigracijoje leidžiamiems žurnalams ir laikraščiams.

Tomo pabaigoje (prieduose) spausdinamas pluoštelis kolegų atsiminimų apie A. Maceiną.

 

BIBLIOGRAFINĖS PASTABOS

I. Recenzijos. Apžvalgos. Atoliepiai

    Ateitininkų ideologija. Vienos prof. St. Šalkauskio knygos proga -spausdinama iš: „Židinys", 1933, Nr. 5/6, p. 459-469.

Gamtos filosofija - spausdinama iš: „Logos", 1936, Nr. 1, p. 111-112; Nr. 2, p. 181-182.

[Sielos problema] - spausdinama iš: „Židinys", 1937, Nr. 12, p. 638-640. Publikacijos pavadinimas - sudarytojo.

    Tragiškoji Europa. Gonzaque de Reynoldo knygos lietuviško vertinio proga -spausdinama iš: „Tiesos kelias", 1939, Nr. 7/8, p. 558-569.

[Žygiuojanti tauta] - spausdinama iš: „Židinys", 1940, Nr. 4, p. 512-516. Publikacijos pavadinimas - sudarytojo.

Popiežių enciklikos - spausdinama iš: „Aidai", 1949, Nr. 24, p. 130-131. Publikacija pasirašyta A. Maceinos slapyvardžio A. Jasmantas santrumpa - Jm.

Naujasis Psalmynas - spausdinama iš: „Aidai", 1949, Nr. 25, p. 178-179.

Moteriškumas lyrikoje. Recenzijos vietoje - spausdinama iš: „Aidai", 1950, Nr. 7, p. 329-332.

Karalius ir poetas - spausdinama iš: „Devintoji pradalgė: literatūros metraštis", 1976, p. 29-39.

Dieviškojo žodžio kenozė. Recenzijos vietoje - spausdinama iš: „Draugas", 1979, kovo 03 ir 10.

Pedagoginė užsienio literatūra, 1935 metai - spausdinama iš: „Lietuvos mokykla", 1936, Nr. 1, p. 78-80. Publikacija pasirašyta santrumpa - Dr. A. M.

Užsienio naujienos - spausdinama iš: „Lietuvos mokykla", 1936, Nr. 4, p. 309-311. Publikacija pasirašyta santrumpa -Dr. A. M.

[Užsienio spaudos apžvalga] - spausdinama iš: „Lietuvos mokykla", 1936, Nr. 3, p. 233-235; 1937, Nr. 2, p. 153-156; Nr. 4, p. 317-319. Publikacija sudaryta iš žurnalo trijuose numeriuose spausdintų be pavadinimų apžvalgų, pasirašytų santrumpomis - Dr. A. M.; A. M. ir Mc.

1936 m. užsienio literatūros apžvalga. Pedagoginė sritis - spausdinama iš: „Lietuvos mokykla", 1937, Nr. 1, p. 73-76. Publikacija pasirašyta santrumpa - Dr. A. M.

Naujausia užsienio literatūra - spausdinama iš: „Lietuvos mokykla", 1937, Nr. 6/7, p. 481-484.

1937    metų užsienio pedagogikos-psichologijos veikalų apžvalga. Pedagoginė sritis - spausdinama iš: „Lietuvos mokykla", 1938, Nr. 1, p. 72-74.

Veikalai svetimomis kalbomis - spausdinama iš: „Lietuvos mokykla", 1938, Nr. 11, p. 717-718.

1938    m. užsieninė pedagoginė-psichologinė literatūra - spausdinama iš: „Lietuvos mokykla", 1939, Nr. 1, p. 73-76.

1939    m. užsienio pedagoginės literatūros apžvalga - spausdinama iš: „Lietuvos mokykla", 1940, Nr. 1, p. 72.

Gyvenimas ir poezija - spausdinama iš: „Ateitis", 1931, Nr. 9, p. 438-444.

Universalinės kultūros idėja - spausdinama iš: „Židinys", 1940, Nr. 1, p. 105-108.

„Bernadetės giesmė" - spausdinama iš: „Aidai", 1949, Nr. 23, p. 92-93. Publikacija pasirašyta santrumpa - A. Mc.

Didelės aukos darbas - spausdinama iš: „Aidai", 1949, Nr. 24, p. 131. Publikacija pasirašyta santrumpa - Jm.

Protestas ir tremtis. Atoliepis į atsiliepimus - spausdinama iš: „Ateitis", 1975, Nr. 3, p. 68-72; Nr. 4, p. 100-107. Šį „atoliepį" parašyti paskatino atsiliepimai į „Draugo" laikraščio kultūriniame priede (1974 m. spalio 5 ir 12 d.) paskelbtą A. Maceinos viešąjį laišką „Ateitininkų darbai ir dienos" Ateitininkų federacijos vadui Petrui Kisieliui. Sutrumpintas šio laiško variantas buvo išspausdintas ir žurnale „Ateitis" (žr. 1975, Nr. 1, p. 6-10; Nr. 2, p. 36-38). Visas šis laiškas spausdinamas šiame A. Maceinos „Raštų" tome. Vėliau šį laišką A. Maceina pertvarkė į tokio paties pavadinimo straipsnį, kuris buvo išspausdintas knygoje „Ateitininkų keliu: 1911-1927-1977: žmonės, laikai, darbai" (Čikaga, 1977, p. 7-23). O šią atoliepio publikaciją A. Maceina vadina minėto laiško P. Kisieliui papildu.

Aukotojas ar seniūnas? - spausdinama iš: „Aidai", 1975, Nr. 6, p. 248-255. Tai A. Maceinos atsakymas į kun. Augustino Rubiko tame pačiame „Aidų" numeryje paskelbtą A. Maceinos knygos „Krikščionis pasaulyje" (Čikaga, 1973) recenziją „Kunigystės ir klerikalizmo klausimu: A. Maceinos knygą skaitant" (p. 241-248).

Filosofija kaip svarstybos - spausdinama iš: „Draugas", 1979, birželio 09. Tai A. Maceinos „atoliepis" į jo knygos „Filosofijos kilmė ir prasmė" (Roma, 1978) recenzijas: Girnius K. Filosofijos interpretacija... // Aidai, 1978, Nr. 2, p. 73-82; Trumpa V. Filosofuojantis Maceina // Metmenys, 1979, Nr. 37, p. 171-179; Vasiliauskienė D. Pagrįsta kritika ar šaipymasis // Draugas, 1979, gegužės 05, Nr. 105.

Menas ir moralė: atsiliepimai - spausdinama iš: „Tėviškės žiburiai", 1979, birželio 28 (Nr. 26). Tai A. Maceinos atsakymai į tokio pat pavadinimo straipsnio kritiškas Mikalojaus Ivanausko, Jono Griniaus (žr. „Tėviškės žiburiai", 1979, balandžio 05, Nr. 14) bei Anatolijaus Kairio (žr. „Tėviškės žiburiai", 1979, gegužės 17, Nr. 20) pastabas, taip pat į A. Kairio straipsnį „Dabartinė mūsų poezija: viešas laiškas profesoriui Antanui Maceinai" (žr. „Tėviškės žiburiai", 1979, gegužės 24, Nr. 2; 1979, gegužės 31, Nr. 22) ir į Vacio Kavoliūno straipsnį „Menas, moralė, Maritain'as ir Maceina" (žr. „Tėviškės žiburiai", 1979, birželio 21, Nr. 25).

Apie Evangeliją ir kultūrą - spausdinama iš: „Ateitis", 1980, Nr. 4/5, p. 159-160. Čia A. Maceina polemizuoja su atoliepių į jo straipsnį „Evangelija ir kultūros savarankiškumas" (žr. „Ateitis", 1979, Nr. 7/8, p. 232-234; šis straipsnis šiek tiek papildytas vėliau sudarė A. Maceinos knygos „Ora et labora" (Perudža, 1987) antro skyriaus „Evangelija kaip kultūra" trečią poskyrį „Kultūra kaip tarnaitė") autoriais: Brazdukas St. Ar gramatika yra religijos tarnaitė?; Gerulis E. Homocentrizmo pavojus; Jucevičius F. Dirbtinis žmogaus suskaldymas?; Skrupskelis K. Pastabos apie du kelius; Mikailaitė O. Visiškas autonomijos mitas (visi šie atoliepiai išspausdinti tame pačiame „Ateities" numeryje, p. 236-239).

Asmens nemirtingumas - spausdinamas iš: „Aidai", 1982, Nr. 4, p. 283-284. Tai A. Maceinos atsakymas į jo knygos „Asmuo ir istorija" (Čikaga, 1981) recenzentų V. Bagdanavi-čiaus ir F. Jucevičiaus pastabas (žr. Bagdanavičius V. Žmogus, laikas ir istorija Maceinos svarstyme // Aidai, 1982, Nr. 3, p. 213-215; Jucevičius F. Maceinos „Asmuo ir istorija" // Tėviškės žiburiai, 1982, balandžio 29, Nr. 18).

II. Viešieji laiškai ir kalbos

Savosios valstybės idealas - spausdinama iš: „Į laisvę", 1988, Nr. 103, p. 64-71; perspausdinta: „Santara", 1991, Nr. 5, p. 114-120.

Kovon su vakariečio iliuzijomis - spausdinama iš: „Į laisvę", 1956, Nr. 11(48), p. 35-36.

[Laiškas Kaziui Bradūnui] - spausdinama iš: „Draugas", 1967, sausio 28.

Filosofo laiškas gydytojams - spausdinama iš: „Draugas", 1970, lapkričio 14.

„Bažnyčios ir pasaulio" reikalu - spausdinama iš: „Tėviškės žiburiai", 1971, rugsėjo 09, Nr. 36, p. 5; 16, Nr. 37, p. 5. Žr.: Žiūraitis T. Maceinos „Bažnyčia ir pasaulis" // Tėviškės žiburiai, 1971, gegužės 27, Nr. 21, p. 3.

Mortos sąmonė - spausdinama iš: „Laiškai lietuviams", 1974, Nr. 6, p. 206-207.

Ateitininką darbai ir dienos - spausdinama iš: „Draugas", 1974, spalio 5, 12; sutrumpintas variantas pavadinimu „Prof. Antano Maceinos laiškas" išspausdintas: „Ateitis", 1975, Nr. 1, p. 6-10; Nr. 2, p. 36-39.

    Studijų savaičių prasmė tremtyje - spausdinama iš: „Draugas", 1978,    rugpjūčio 12.

    Pasaulėžiūrinių leidinių serijos reikalu - spausdinama iš: „Ateitis", 1979,    Nr. 7/8, p. 247-248.

Menas ir moralė - suaktualėjusi mūsų problema - spausdinama iš: „Tėviškės žiburiai", 1979, kovo 01 (Nr. 9).

„... Filosofavimas... yra reikalas kiekvieno žmogaus - ir vergo, ir valdovo" - spausdinama iš: „Ateitis", 1979, Nr. 9/10.

Netikša ar derintojas? - spausdinama iš: „Ateitis", 1979, Nr. 9/10, p. 324-325. Laiškas iš susirašinėjimo su kun. Stasiu Yla ir „Ateities" redaktoriumi kun. Kęstučiu Trimaku dėl kunigo pašaukimo. Šio susirašinėjimo pretekstas buvo A. Maceinos teiginys iš „Aiduose" pradėtos spausdinti A. Maceinos autobiografinės studijos „Filosofijos keliu": „Kunigas-filosofas yra lygiai toks pat gyvenimo netikša, kaip ir kunigas-poetas: pirmasis filosofuoja, antrasis eiliuoja ne iš kunigiškos egzistencijos" (žr. „Aidai", 1978, Nr. 8, p. 348). Taip pat žr. dar K. Trimako ir S. Ylos laiškus A. Maceinai, paskelbtus „Ateities" žurnale („Ateitis", 1979, Nr. 2, p. 38-39; Nr. 9/10, p. 323-326).

Šventraštis ir jo vertimas - spausdinama iš: „Draugas", 1982, rugpjūčio 07.

Padėkos žodis - spausdinama iš: „Į laisvę", 1984, Nr. 90, p. 40-41.

III. Dienoraštis. Interviu

[Dienoraštis, 1945 m.] - spausdinama iš: „Kultūros barai", 2000, Nr. 5, p. 68-73; Nr. 6, p. 66-70; Nr. 7, p. 71-72; spaudai parengė Tatjana Maceinienė; rankraštis saugomas Martyno Mažvydo bibliotekos Rankraščių skyriuje (F 181-4). Dienoraštį, kaip ir kitą archyvinę medžiagą, išsaugojo ir bibliotekai perdavė A. Maceinos bičiulio Jono Griniaus (1902-1980) žmona Alina Grinienė (1916-1998).
Dienoraštis apima vos trijų mėnesių gyvenimo tremtyje laikotarpį. Pasak T. Maceinienės, šis dienoraštis buvo mėginimas pratęsti A. Maceiną tremtyje lydėjusios ir netrukus atsitiktinai žuvusios pirmosios jo žmonos Julijos jaunesniosios sesers Antaninos Tverskaitės (1910-1945) dienoraštį, kurio paskutinis įrašas - 1945 m. vasario mėn. A. Maceinos dienoraštis baigiasi 1945 m. birželio 2 d. įrašu ir, atrodo, daugiau jokių dienoraščių jis neberašė.

40 metų sukakties temomis - spausdinama iš: „Į laisvę", 1958, Nr. 15(52), p. 1-17.

Pokalbis su profesorium Antanu Maceina jo 60 metų sukakties proga -spausdinama iš: „Draugas", 1968, kovo 02, Nr. 53.

[Žmonės, kuriuos išaugino nepriklausoma Lietuva] - spausdinama iš: „Darbininkas" (Brooklyn), 1968, kovo 15, Nr. 20; kovo 19, Nr. 21; kovo 22, Nr. 22; kovo 26, Nr. 23.

Lietuvių lankymaisi į pavergtą kraštą ir jų nauda tautai - spausdinama iš: „Į laisvę", 1968, Nr. 43, p. 15-34.

Altorius ar varstotas? - spausdinama iš: „Tėviškės žiburiai", 1974, balandžio 11, 18.

Per filosofą prasiveržia dvasinis nerimas - spausdinama iš: „Akiračiai", 1983, Nr. 4, p. 7-9, 13; Nr. 5, p. 9-10.

* * *

Šiuo, keturioliktuoju, A. Maceinos raštų tomu baigiamas vienas pagrindinių A. Maceinos „Raštų" leidybos etapų, pradėtu 1990 m. Keturiolika „Raštų" tomų apima daugmaž visą lietuvių kalba atskiromis knygomis išleistą filosofinę kūrybą, taip pat šio filosofo studijas ir straipsnius, išspausdintus įvairiuose rinkiniuose, ikikarinėje bei emigracinėje periodikoje.

A. Maceinos „Raštai" toli gražu nepretenduoja į akademinius foliantus. Jiems trūksta tekstologinių ir dalykinių komentarų, ne visur išlaikyti ir bendrieji tekstų rengimo ir redagavimo principai. Pagrindinis šių „Raštų" tikslas buvo inventorizuoti tik lietuvių kalba sukurtą ir publikuotą A. Maceinos filosofinę kūrybą, išskyrus „Pedagogikos istorijos" (Kaunas, 1939) I tomą, kuris pakartotinai išleistas „Pedagogikos klasikos" serijoje (žr. Maceina A. Pedagoginiai raštai. - Kaunas: Šviesa, 1992).

Dabar, kada jau turime A. Maceinos filosofinės kūrybos lietuvių kalba visumą, matome, jog ji galėjo būti tematikos ar žanriniu aspektu struktūruota tomais ir kitaip - daug pagrįsčiau ir funkcionaliau.

Už „Raštų" ribų liko literatūrinė A. Maceinos kūryba (poezija, novelės), vertimai, rankraštinė medžiaga įvairiuose archyvuose, paskaitų, skaitytų Vokietijos Freiburgo ir Miunsterio universitetuose, rankraščiai vokiečių kalba ir gausus epistolinis palikimas, esantis daugiausia privačiose rankose ir įvairių institucijų užsienio ir Lietuvos archyvuose, taip pat Lietuvių katalikų mokslo akademijos atskiru leidiniu išleistas A. Maceinos susirašinėjimas su savo knygų leidėju ir rėmėju prelatu Pranciškumi Juru (žr.: Antano Maceinos laiškai prel. Pranciškui Jurui / sud. Antanas Liuima. - Vilnius: Katalikų akademija, 1997, 332 p.). Visa tai turėtų sudaryti antrojo A. Maceinos raštų leidybos etapo darbo apimtį. O šio darbo galėtų imtis tik finansiškai pajėgios valstybinės mokslo institucijos.

Šiuose „Raštuose" nerasime keleto straipsnelių, rašytų Bostone leistai „Lietuvių enciklopedijai" („Civilizacija", „Kultūra", „Kultūros filosofija", „Kūryba" ir kt.), taip pat nespausdinami tie periodikoje paskelbti A. Maceinos straipsniai, kurie daugiau ar mažiau paredaguoti, papildyti ar sutrumpinti sudarė atskirus vėliau išleistų šio autoriaus knygų skyrius, poskyrius ar kitas teksto dalis.

A. Maceinos kūrybos tyrinėtojų ir skaitytojų dėmesiui pateikiame apypilnį bibliografinį sąrašą publikacijų, kurios liko už šių „Raštų" ribų:

Knygos lietuvių kalba

Pedagogikos istorija. - Kaunas, 1939, t. 1. - 392 p.

Perspausdinta serijoje „Pedagogikos klasika": Maceina A. Pedagoginiai raštai. - Kaunas: Šviesa, 1992, p. 375-755.

Antano Maceinos laiškai prel. Pranciškui Jurui / sud. Antanas Liuima. - Vilnius: Katalikų akademija, 1997, 332 p.

Gruodas: Eilėraščiai. - Brooklyn: Ateitis, 1965, 94 p.

Ir niekad ne namolei: Eilėraščiai. - Soutfield: Ateitis, 1981, 70 p. Pastarieji abu A. Maceinos eilėraščių rinkiniai, išleisti Antano Jasmanto slapyvardžiu, nepriklausomybės metais perspausdinti viena knyga: Antanas Jasmantas. Poezija / sud. Alfonsas Bukontas - Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1992, 172 p. Klajūnas / parengė Tatjana Maceinienė. - Vilnius: Aidai, 2001, 112 p.

Tai pomirtinis A. Maceinos eilėraščių rinkinys, kuriame spausdinami anksčiau išleistuose rinkiniuose nepublikuoti poezijos kūriniai iš rankraščių ir emigracinės periodikos. Rinkinio pabaigoje spausdinama A. Maceinos novelė „Kristaus sugavimas" iš: Aidai, 1968, Nr. 4, p. 166-167.

Knygos vokiečių kalba

Der Grossinquisitor (Heidelberg, 1952, 340 p.).

A. Maceinos „Didžiojo Inkvizitoriaus" autorinis vertimas į vokiečių kalbą.

Das Geheimnis des Bosheit (Freiburg, 1955, 226 p.).

Pasak autoriaus, pirmiausia ši knyga buvo parašyta lietuviškai. Jos pagrindu buvo parengtas papildytas variantas vokiečių kalba, o vėliau leidžiant ją lietuvių kalba ji buvo papildyta dviem skyriais iš vokiškos laidos. (Žr.: Maceina A. Niekšybės paslaptis. - Brooklyn, 1964, 294 p.).

Das Volkslied als Ausdruck der Volksseele (Bonn, 1955, 41 p.). Tai Baltijos tyrimų instituto (Baltisches Forschungsinstitut) užsakymu parašyta studija. Sutrumpintą jos vertimą į lietuvių kalbą žr.: Maceina A. Liaudies daina - tautos sielos išraiška // Ethos: Baltų kultūra ir lietuviška savimonė, 1984; vertėjas nenurodytas. Perspausdinta: „Tautosakos darbai", 1993, t. 2(9), p. 145-149; 1994, t. 3(10), p. 53-73; ištraukos perspausdintos: „Vydija", 1995, Nr. 6, p. 30-38.

Sowjetische Ethik und Christentum (Witten, 1969, 203 p.).

Ši studija parengta pagal Miunsterio universitete skaitytų paskaitų apie marksizmo filosofiją užrašus vokiečių kalba.

Straipsniai vokiečių kalba

Der Menschgott Dostojewskijs als Gestalt des oestlichen Atheismus // Stimmen der Zeit, 1955, No 12.

Šio straipsnio santrauką lietuvių kalba žr.: Maceina A. Pradžia amžiaus: nuo Dievo sunaikinimo iki gorilos // Į laisvę, 1955, Nr. 8, p. 54-56.

Adam Mickiewicz als Dichter des Prometheismus // Zeitschrift fuer Ostforschung, 1956.

Šio straipsnio santrauką lietuvių kalba žr.: Maceina A. Maišto pradmuo Adomo Mickevičiaus kūryboje // Aidai, 1955, Nr. 10, p. 404-411; perspausdinta: Maceina A. Raštai. - Vilnius: Margi raštai, 2004, t. 9, p. 405-415.

Die europaeische Aufgabe der baltischen Emigration // Die baltischen Voelker in ihrer europaeischen Verpflichtung, 1958. Straipsnio variantą lietuvių kalba žr.: Maceina A. Baltų emigracijos europinis uždavinys // 1 laisvę, 1958, Nr. 16/17 (53/54), p. 41-58; perspausdinta: Maceina A. Raštai. - Vilnius: Margi raštai, 2007, t. 13, p. 282-300.

Svarbesni rankraščiai

Mysterium magnum (1933). Darbas, rašytas kaip daktaro disertacija autoriui stažuojantis Liuveno universitete 1932 m. Nors jis ir buvo aprobuotas, tačiau A. Maceina neišdrįso jo įteikti gynimui, nes jam atrodė, kad tai dar nebrandus, jaunatviškas darbas. Vietoj jo 1934 m. A. Maceina gynimui įteikė studiją „Tautinis auklėjimas". Kai kurie šio rankraščio skyriai ir dalys buvo išspausdintos žurnale „Naujoji Vaidilutė" 1933 m. (žr. Nr. 2, p. 63-67; Nr. 3, p. 107-118; Nr. 4, p. 154-165; Nr. 5/6, p. 217-226), o iš ten perspausdintos A. Maceinos „Raštų" 11 tome (Vilnius: Margi raštai, 2006, p. 7-64). Rankraščio likimas kol kas nežinomas.

Ugdomasis veikimas (1935). Tai habilitacinis darbas. Literatūroje kartais nurodomas kitas A. Maceinos habilitacinio darbo lietuviškas arba vokiškas pavadinimas („Pedagoginio akto fenomenologinė analizė") ir kita data - 1945 m. Rankraščio likimas nežinomas. Reikia manyti, kad kai kurie straipsniai, išspausdinti žurnaluose „Lietuvos mokykla", „Logos", „Naujoji Romuva", „Tiesos kelias", „Židinys" ir perspausdinti A. Maceinos „Raštų" 8 tome (Vilnius: Mintis, 2002), yra šio habilitacinio darbo skyriai ar dalys.

[Der kosmologische Christus], 228 p.

Tai Miunsterio universitete skaitytų paskaitų ar seminarų apie pasaulio prasmę ir jos sklaidą pasaulyje ir per Bažnyčią užrašai, kartu su kitais A. Maceinos rankraščiais Alinos Grinienės perduoti Martyno Mažvydo bibliotekos Rankraščių skyriui (žr.: F. 181^4).

* * *

Kaip liudija A. Maceinos kolegos, jo rankraštinis palikimas yra įspūdingas. A. Liuima rašo, kad per keturis darbo Freiburgo universitete semestrus susikaupė 1300 puslapių, per vieną semestrą Miunsterio universitete -250 puslapių (žr.: Antano Maceinos laiškai prel. Pranciškui Jurui, p. 322). O laiške prelatui P. Jurui (1972, liepos 10 d.) A. Maceina rašė, kad kun. Stasys Yla jo spintoje suskaičiavęs apie 20 tomų rankraščių: „tai daugiausia paskaitų užrašai. Kadangi skaičiau vokiškai, tai visas paskaitas pasirašydavau nuo pirmojo ligi paskutinio žodžio. Taip per keliolika darbo metų ir susidarė nemaža tomų. Tačiau daug šių tomų yra paskaitos apie marksizmą. <...> tarp tų tomų esama ir bendrųjų klausimų, kurie nesensta: tai visų pirma religijos filosofija ir kai kurie kiti filosofiniai dalykėliai. Šiuos tad dabar aš ir mėginsiu paruošti spaudai ir išleisti" (ten pat, p. 281-282). Šių paskaitų užrašų pagrindu A. Maceina vėliau parengė nemaža knygų ir straipsnių. Pasak A. Liuimos, remiantis tais rankraščiais galima būtų užbaigti ir „Cor inquietum" seriją papildant ją dar dviem knygomis: „Kova prieš Dievą" (apie prometėjizmą Ais-chilo, Adomo Mickevičiaus ir Vinco Mykolaičio-Putino kūryboje) ir „Nusidėjėlio tragika" (pagal F. Dostojevskio romaną „Nusikaltimas ir bausmė"), taip pat parengti ir „Religijos filosofijos" antrą (Žmogaus problema) ir trečią (Pasaulio problema) tomus (žr. ten pat, p. 323). Tikėkimės, kad netolimoje ateityje atsiras daugiau A. Maceinos rankraštinio palikimo tyrinėtojų, kurie bus kompetentingi užpildyti šią spragą ir realizuoti nebaigtus šio didžio Lietuvos filosofo sumanymus.

Laiškai

Už šių „Raštų" ribų lieka gausus A. Maceinos epistolinis palikimas. A. Maceina nevengdavo rašyti ilgus, išsamius laiškus, juose nestokoja polemikos, filosofinių apmąstymų. Kai kurie jų prilygdavo poleminiam straipsniui, ypač viešieji laiškai, kurie spausdinami šiame tome. O privatūs laiškai yra jo buvusių kolegų ir artimųjų rankose arba perduoti įvairioms užsienio emigracinėms institucijoms. Sutelkus juos į vieną vietą susidarytų keletas tomų, bet šiandien tai padaryti dar neįmanoma - galima tik dalinė jų publikacija.

Vertimai

Tihamer Toth. Jaunuolio kovos. - Kaunas, 1929.

    Tihamer Toth. Jaunuolio lavinimasis. - Marijampolė, 1930, 240 p.

    Tihamer Toth. Jaunuolio būdas. - Marijampolė, 1931, 217 p.

    Tihamer Toth. Jaunuolio religija. - Marijampolė, 1932, 231 p.

Ernest Heilo. Žmogus. - Kaunas, 1939, t. 1.

Knygose pasikartojantys straipsniai

Asmuo ir istorija // Aidai, 1977, Nr. 2, p. 49-57 (plg. kn. „Asmuo ir istorija". - Raštai, t. 6).

Bažnyčios tragika // Tėviškės žiburiai, 1970, vasario 05 - balandžio 23, Nr. 6-17 (plg. kn. „Bažnyčia ir pasaulis". - Raštai, t. 5).

    Bažnyčios trėmimas į dykumas // Ateitis, 1951, Nr. 2, p. 53-55 (plg. kn. „Niekšybės paslaptis" V skyrių. - Raštai, t. 3).

    Bažnyčios vaidmuo socialinės problemos sprendime // XX amžius, 1937, liepos 23, Nr. 164; liepos 29, Nr. 169; perspausdinta: „Krikščionis demokratas" (Kaunas), 1989, Nr. 3, p. 20-23 (plg. kn. „Socialinis teisingumas" įvadinio skyriaus 2 poskyrį. - Raštai, t. 2).

Biologinis buržujus // Naujoji Romuva, 1937, Nr. 25/26, p. 513-515 (plg. kn. „Buržuazijos žlugimas" I skyriaus 2.1 poskyrį. - Raštai, t. 2).

Darbininko asmuo kapitalizme // XX amžius, 1937, rugpjūčio 14, Nr. 183 (plg. kn. „Socialinis teisingumas" I skyriaus 2 poskyrį. - Raštai, t. 2).

Darbininko gyvenimas kapitalizme // XX amžius, 1937, rugpjūčio 21, Nr. 189 (plg. kn. „Socialinis teisingumas" I skyriaus 2 poskyrį. - Raštai, t. 2).

Didžiosios pjūties šventė // Aidai, 1949, Nr. 23, p. 52-56 (plg. kn. „Dievo avinėlis" baigiamąjį skyrelį „Pjūties Viešpats"; straipsnis papildytas tekstu apie Sekmines. - Raštai, t. 4).

Didžiųjų klausimų reikšmė // Draugas, 1971, birželio 12 (plg. kn. „Didieji dabarties klausimai" baigiamąjį skyrelį. - Raštai, t. 5).

Dorinis buržujus // Naujoji Romuva, 1937, Nr. 31/32, p. 589-592 (plg. kn. „Buržuazijos žlugimas" II skyriaus 2. 1-3 poskyrius. - Raštai, t. 2).

Ekonominis buržujus // Naujoji Romuva, 1937, Nr. 29/30, p. 565-569 (plg. kn. „Buržuazijos žlugimas" I skyriaus 2.2 poskyrį. - Raštai, t. 2).

Estetinis tautos lavinimas // Gimtasis žodis, 1989, Nr. 10-12 (plg. kn. „Tautinis auklėjimas" II dalies 4 skyrių. - Raštai, t. 8).

Estetinio tautos lavinimo prasmė ir uždaviniai // Atspindžiai, 1992, kovo 1-15 (kn. „Tautinis auklėjimas" II dalies 4 skyriaus fragmento perspaudas. - Raštai, t. 8).

Evangelija ir kultūra // Katalikų kalendorius žinynas. 1988. - Kaunas; Vilnius: Lietuvos Vyskupų konferencijos leidinys, 1988, p. 148-160 (kn. „Ora et labora" II skyriaus perspaudas. - Raštai, t. 7).

Evangelija ir kultūros savarankiškumas // Ateitis, 1979, Nr. 7/8, p. 232-234 (plg. kn. „Ora et labora" II skyriaus 3 poskyrį. -Raštai, t. 7).

Filosofija kaip interpretacija // Draugas, 1978, sausio 28 (plg. kn. „Filosofijos kilmė ir prasmė" II skyriaus 3 poskyrį. -Raštai, t. 6).

Gramatika ar eschatologija: vienuolinio gyvenimo prasmė ir vertė // Tėviškės žiburiai, 1972, gruodžio 21; 1973, sausio 04-25 (plg. kn. „Ora et labora" IV skyrių. - Raštai, t. 7).

Išlaisvinimo teologija: visuomeninio bažnyčios įsipareigojimo pavojai // Tėviškės žiburiai, 1985, Nr. 22-42 (plg. kn. „Išlaisvinimo teologija". - Raštai, t. 5).

Krikščionies vaizdas // Aidai, 1964, Nr. 4, p. 153-162 (plg. kn. „Didieji dabarties klausimai" I skyriaus 1 poskyrį. - Raštai, t. 5).

Kristus kaip gyvenimo matas // Ateitis, 1967, Nr. 10, p. 291-295 (plg. kn. „Dievo avinėlis" III skyriaus 2 poskyrį. -Raštai, t. 4).

Kūrybos problema // Logos, 1935, Nr. 1, p. 65-80 (plg. „Kultūros filosofijos įvado" priedą. - Raštai, t. 1).

Laisvės samprata // Katalikų kalendorius žinynas. - Vilnius, 1989, p. 150-172 (plg. kn. „Dievas ir laisvė" I skyrių. - Raštai, t. 7).

Maldos formos // Aidai, 1981, Nr. 3, p. 143-153 (plg. kn. „Ora et labora" III skyriaus 2 poskyrį. - Raštai, t. 7).

Maldos prasmė // Aidai, 1981, Nr. 1, p. 1-10 (plg. kn. „Ora et labora" III skyriaus 1 poskyrį. - Raštai, t. 7).

Marijos apmąstymas // Aidai, 1953, Nr. 10, p. 433-441 (plg. kn. „Didžioji padėjėja" I skyrių. - Raštai, t. 4).

Metafizika ir lietuvių kalba // Veidai'88. - Vilnius: Vaga, 1989, p. 267-280 (kn. „Filosofijos kilmė ir prasmė" priedo perspaudas. - Raštai, t. 6).

Moralinis tėviškės pobūdis // Tautos etosas, 1990, Nr. 2, p. 12-14 (kn. „Tautinis auklėjimas" įvadinės dalies III skyriaus fragmento perspaudas. - Raštai, t. 8).

Nacionalizmo padariniai // Židinys, 1934, Nr. 7, p. 66-72 (plg. kn. „Tautinis auklėjimas" III dalies 3.3 poskyrį. - Raštai, t. 8).

Nacionalizmo pagrindai // Židinys, 1934, Nr. 5/6, p. 480-488 (plg. kn. „Tautinis auklėjimas" III dalies 3.2 poskyrį. - Raštai, t. 8).

Namų baimė // Aidai, 1953, Nr. 3, p. 97-104 (plg. kn. „Saulės giesmė" II skyriaus 4 poskyrį. - Raštai, t. 4).

O. Spenglerio kultūros supratimas // Naujoji Romuva, 1936, Nr. 33/34, p. 624-627 (plg. kn. „Kultūros filosofijos įvadas" 1    skyriaus 1 poskyrį. - Raštai, t. 1).

Prof. Antano Maceinos laiškas // Ateitis, 1975, Nr. 1, p. 6-10; Nr. 2, p. 36-38 (tai sutrumpintas A. Maceinos laiškas Ateitininkų federacijos vadui dr. Petrui Kisieliui; visas laiškas pavadinimu „Ateitininkų darbai ir dienos" išspausdintas: „Draugas", 1974, spalio 5; 12, perspausdintas: A. Maceina. Raštai, t. 13).

Religija ir evoliucija // Aidai, 1968, Nr. 8, p. 337—346; Nr. 9, p. 406-410; Nr. 10, p. 450-456 (plg. kn. „Didieji dabarties klausimai" III skyrių. - Raštai, t. 5).

Religija ir tautiškumas // Tiesos kelias, 1934, Nr. 10, p. 539-551 (plg. kn. „Tautinis auklėjimas" II dalies 5.1 a, b, c ir 2    a, b, c bei III dalies 4.1 a, b skyrius. - Raštai, t. 8).

Religijos ir tautos dialektika // Draugas, 1979, lapkričio 24, Nr. 272 (43); gruodžio 01, Nr. 278 (44); LKMA Suvažiavimo darbai. - Roma, 1987, t. 11, p. 3-18 (plg. kn. „Orą et labora" I skyriaus 1-9 poskyrius. - Raštai, t. 7).

Religinis buržujus // Naujoji Romuva, 1937, Nr. 33/34, p. 612-614 (plg. kn. „Buržuazijos žlugimas" II skyriaus 1.1-3 poskyrį. - Raštai, t. 2).

Ryšiai su tėvyne // Draugas, 1977, rugsėjo 17 (tai ištrauka iš str. „Ateitininkų darbai ir dienos", išspausdinto kn. „Ateitininkų keliu". - Chicago, 1977, p. 7-23; Raštai, t. 13).

Socialinis problemos pobūdis // XX amžius, 1937, liepos 09, Nr. 152 (plg. kn. „Socialinis teisingumas" įvadinio skyriaus 1 poskyrį. - Raštai, t. 2).

Svečias ar mokytojas (Kristus) // Laivas, 1974, Nr. 7, p. 1-5 (plg. kn. „Ora et labora". - Raštai, t. 7).

Tautinis pašaukimas // Židinys, 1933, Nr. 8/9, p. 97-114; Nr. 10, p. 241-251; Nr. 11, p. 387-394 (plg. kn. „Tautinis auklėjimas" įvadinę dalį. - Raštai, t. 8).

Trys galybės: buržuazija, prometėjizmas, krikščionybė // Naujoji Romuva, 1937, Nr. 18, p. 411-^412; Nr. 19, p. 436-437; Nr. 20, p. 461-462 (plg. kn. „Buržuazijos žlugimas" įvado 1-5 poskyrius. - Raštai, t. 2).

Žmogaus širdies virpėjimai pasaulio istorijoje // Pasaulio lietuvis, 1970, Nr. 13/49, p. 213-214 (plg. kn. „Didysis Inkvizitorius" II skyrių. - Raštai, t. 3).

 

VARDŲ RODYKLĖ

Adam K. 108, 135
Alantas V. 51-56, 170, 171, 174-176, 418
Aleksandras Didysis 363
Allers R. 127
Ambrazevičius J., žr. Brazaitis J.
Andriekus L. 268
Andriuškevičius A. 520
Angelico Fra 77
Antonescu 145
Anwander 135
Anzelmas Kenterberietis 454
Apollinaris 92
Arndt E. M. 159
Aristotelis 25, 223, 503, 508, 510, 518
Augustinas, šv. 102, 245, 270
Ažubalis P. 499

Bach J. S. 335
Bagdanavičius V. 246, 250, 294, 436, 486, 576
Bakšys J. 555
Balčikonis J. 351
Balčiūnas V. 331
Balibar 158
Balkūnas J. 574
Baltinis A. 204, 287, 295, 346, 359
Banez D. 370
Banhofer O. 109, 110, 132-134
Barsanescu S. 126
Basanavičius J. 372, 426
Basilidas 92
Bauba K. 274
Bauch Br. 107
Baudelaire Ch. 73, 241
Bea 483
Beethoven L. van 472
Benediktas XV 28
Bentham J. 502
Bera 158
Berchmans J. 139, 153
Berdiajevas N. 37, 47, 107, 108, 132, 516
Bergstraesser 440
Bernhard J. 126
Bilaišytė D. 184
Bilaišytė V. 184
Byron G. N. 502
Biržiška M. 420
Blaetner Fr. 142
Blokas A. 446
Blondel M. 155, 232
Boccaccio G. 338
Bochenski J. M. 503
Boecijus A. M. T. S. 265
Böhme K. 156
Bonaventūras, šv. 236
Bonifacas VIII 493, 495
Bopp L. 118, 146
Bosco G. 143
Bougie C. 158
Bradūnas K. 78-80, 83, 85-87, 265, 377, 431, 585
Brandsch H. 145
Brazaitis J. 401, 417, 441, 531, 539, 549, 562, 566, 573, 577, 578, 580
Brazdukas St. 584
Brazdžionis B. 71, 440, 441
Breck L. 144
Brelage M. 511
Brizgys V. 57, 539, 549, 562, 577, 578
Būčys P. 457, 458, 480, 481, 484, 485, 558
Buehler Ch. 143, 155
Būga K. 351
Bukontas A. 588
Bulgakovas S. 149
Bultmann R. 362, 366
Bunghardt K. M. 152

Camus A. 241
Canestri G. 354
Casel O. 146, 147
Casotti M. 144
Cathrein V. 135
Celiešius P. 204, 205, 359, 485, 486,  499
Celsas A. K. 186
Cesevičius D. 413
Charmot R. P. 128
Chirico G. de 516
Chomiakovas A. 102
Chomsky N. 502
Cieškovskis A. 429
Cirtautas K. K. 192
Civardi L. 537
Claparède E. 155
Claudel P. 65
Congar Y. M. 414, 421
Cordes P. J. 205, 211
Craemer U. 121
Croce B. 521, 522

Čiurlionis M. K. 86, 516

Dacqués E. 136
Dambach K. 120
Dambrauskas-Jakštas A. 89, 90, 101, 102, 160, 161, 165-167, 320, 423, 436-438, 447
Dambriūnas L. 351
Damušis A. 531, 532, 562, 580
Darwin Ch. 288
Dausa 413
Dauthendey M. 70
Dawson Ch. 108
Deborinas A. 519
Delabar M. 129
Delacroix E. 155
Dempf A. 514
Descartes R. 510, 511
Dessoir M. 31
Dickens Ch. 502
Dielininkaitis P. 417, 568, 569
Dirmeikis B. T. 413
Djilas M. 518
Donelaitis K. 226
Dostojevskis F. 340, 419, 446, 447, 516, 589, 591
Dovydaitis P. 189, 190, 239, 320, 322, 323, 329, 436, 545, 546, 568, 569
Dovydas 60
Driesch H. 154
Droste-Huelshoff A. von 68, 76
Duering L. 223
Dumas A. 155
Dunsas Škotas J. 358
Durkheim E. 152

Edvardas 111
Eggersdofer Fr. 155
Elijas 101
Ellbracht W. 143
Ellis-Kobilinskis 149
Elzbieta 353, 359
Eretas J. 192, 193, 273, 432, 438
Ermatinger E. 66, 68
Erodas 359
Eutyches 92
Ewers W. 157

Fargues M. 129
Faulhaber M. 177, 422
Feck C. 149
Federer H. 164
Feld Fr. 130
Feltin 480
Feurer G. 133
Filaretas 213
Filonas Aleksandrietis 134
Fitzpatrick E. A. 125
Flittner W. 119, 120
Foerster Fr. W. 47, 50, 105
Fröbes J. 156
Froebel Fr. 152

Gabrys J. 372
Gaida-Gaidamavičius Pr. 192
Galilei G. 230
Garaudy R. 289
Gediminas 78-81, 83-85
Geyer W. 144
Gemelli A. 150
Gerathewohl S. 151
Gerulis E. 242, 244, 584
Gessen S. 142
Gevanescu 145
Ghiben 145
Gillmeier A. 205, 206
Girnius J. 193, 198, 199, 329, 331
Girnius K. 312, 331, 584
Gobis J. 418
Godier A. 152
Goeldel P. 152
Goethe J. W. 148, 176, 516, 521
Goya Fr. de 335
Grassier R. 157
Grigaitytė K. 68-77
Grigalius XVI 459
Grinienė A. 385, 391, 401, 405, 586, 590
Grinius J. 235, 237, 238, 334, 338, 383, 385, 386, 389, 391, 396, 401^03, 409, 417, 421, 431^52, 486, 545, 554, 561, 568, 569, 575, 584, 586
Gründel G. 37
Grünewald H. 158
Grušas J. 417
Guardini R. 108, 146, 147
Guyau J. M. 189
Günzel K. 144

Haag H. 370
Häberlin P. 125, 126, 130
Haecker T. 110, 117
Hagener C. 159
Halevy D. 44
Hansen W. 155
Hartmann N. 138, 336
Hattingberg H. T. 128
Hauer J. 136
Havre E. de 144
Hecht K. M. 155
Hegel G. W. 138, 518
Heidegger M. 223, 225-229, 232, 233, 503, 505, 509, 511, 513, 517, 518
Heiler Fr. 148, 239
Hellapach W. 121
Hello E. 592
Herakleitas 231
Hesiodas 183
Hitler A. 38, 41, 405
Hobbes T. 502, 503
Hoene-Wronski J. M. 429
Horacijus 273
Hovre Fr. 153
Huizinga J. 514
Humboldt W. von 517
Hume D. 89, 502, 511, 516
Husserl E. 507-509, 512, 518, 519

Ibsen H. 236, 237 Yla St. 187, 189-193, 198, 200, 201, 318, 320, 322, 329, 331, 440, 585, 590
Iljinas I. 149
Ivanauskas M. 235, 240, 584
Ivinskis Z. 381, 385, 386, 389,391, 396, 401, 402, 405, 410, 411, 417, 468, 529, 536, 539, 547, 579
Izaokas 448

Jablonskis J. 351
Jaegerschmid A. 507
Jaentsch E. R. 157
Jäger W. 129
Jahn Fr. L. 152
Jakštas A., žr. Dambrauskas-Jakštas A.
Jänesch-Althoff 159
Jasaitis D. 563, 564, 566
Jasmantas A., žr. Maceina A.
Jaspers K. 342, 501, 509, 512, 513
Jaunius K. 351
Jėzus Kristus 10, 16, 18, 50, 70, 89-103, 108, 109, 133-135, 148, 178, 180, 186-189, 206-219, 238, 245, 268, 283, 288, 292, 294, 295, 297-299, 304, 335, 348-350, 353-360, 363-368, 414, 421, 446-449, 454, 465, 480, 489, 494, 496, 541, 546, 563
Jobas 381, 443, 449, 501, 504
Jočys P. 545, 546, 554, 568, 569, 575
Jodl Fr. 472
Joel K. 342
Jokūbas 282, 448
Jona 97
Jonaitis V. 198-200, 202
Jonas Chrizostomas 421
Jonas, evangelistas 103, 283, 294, 352, 360, 362, 368
Jonas Krikštytojas 101, 212, 359, 448
Jucevičius F. 242, 243, 246, 249, 584
Judas 100
Jung C. G. 68
Juodeika VI. 228
Juozapas 99
Juozapas Flavijus 135
Juras Pr. 436, 454, 499, 587, 588, 590

Kaegi A. 357
Kafka F. 241
Kairys A. 235, 237, 333, 584
Kakarieka J. 531
Kaminskas E. 560
Kant I. 138, 511, 520
Kapočius F. 421, 531, 555, 564
Karrer O. 135, 136
Karvelis P. 555, 560, 561-563, 566, 569, 575
Katilius V. 553, 568, 579, 580
Kavaliauskas Č. 349, 362, 371
Kavoliūnas V. 584
Kazimieras 75, 437
Kazlauskas V. 566
Keblys K. 319
Keyserling H. 337, 338
Keliuotis J. 416, 417, 438, 527
Kerschensteiner G. 130
Kijauskas G. 297, 306
Kisielius P. 183, 300, 328, 342, 583, 594
Klimas L. 527
Kolyčius V. 191
Kolumbas K. 344
Kopernikas M. 511
Kösters L. 134, 135
Kramer W. 144
Krasinskis Z. 429
Krieck E. 144
Krištanavičius B. 555
Krokys B. 183, 184
Krupavičius M. 423, 536-540, 544-566, 575, 578
Kudirka V. 426
Künkel Fr. 154
Kuraitis P. 433, 434, 457, 505

Labanauskaitė V. 562
Lacroze R. 157
Lagerloef S. 273
Laros M. 127, 128
Laučka J. B. 191-193, 198
Laučkai 555
Le Fort G. von 137
Lehmann Al. 139
Lehmann E. 159
Leyendecker H. 509
Leleel J. 429
Leonardas, šv. 239
Leonas Didysis 92
Leonas XIII 28, 58, 459, 537, 542, 543
Leonhard S. 475, 518
Lermontovas M. 236, 237
Leroy L. 153
Lersch Ph. 155
Lieberti A. 106
Lindvorsky J. 107
Linne C. 288
Litt T. 130, 440
Liubinas Br. 453, 467, 482
Liulevičiai A. ir A. 184, 185, 188
Liuima A. 587, 588, 590, 591
Liuteris M. 521, 568
Lobkovičius N. 473
Lomanas J. 32
Löwith K. 518
Lozorius 360, 366
Lukas 354, 359, 360, 365, 368, 369, 448

Maceina A. (sūnus) 384, 406, 407, 409
Maceina A. 191, 192, 198, 204, 205, 229-234, 242, 250, 261, 270, 274, 279, 280, 286, 296, 300, 324-327, 332, 341, 342, 344, 346, 362, 363, 377, 417, 418, 420, 431-436, 438, 439, 441-448, 450-453, 466, 467, 483, 487-490, 493, 495, 497, 499-503, 506, 507, 509, 512, 513, 515, 517, 518, 520, 525-527, 529-540, 547, 549, 554-556, 568, 570, 575, 579, 580, 582-591, 594
Maceina S. 384, 406, 407
Maceinaitė D. 384, 387, 406, 407
Maceinienė J. 384, 387, 389, 409, 527, 535, 586
Maceinienė T. 382, 586, 588
Mačernis J. 288
Mayer H. 125
Maironis 426, 438
Malinauskas I. 417
Malula J. 218, 220
Maniol A. 156
Mankeliūnas M. V. 566
Mantvydas P. 417
Marcei G. 249, 509
Marčiulionis J. 527
Marija (Švč. Mergelė ir Motina) 99, 148-150, 177, 212, 297-299, 359, 360, 448, 501, 594
Maritain J. 572, 584
Marrou 159
Martinez dela Rosa Fr. 73
Martišius P. 525
Marx K. 463, 508, 518, 519
Masalskis I. 520
Matas 360, 364, 365, 368, 369,448
Matulionis T. 562 Mažvydas M. 586, 590
McNamarra E. 555
Meyer-Hollwege Fr. 118
Menghin O. 171, 172
Meras I. 330, 331, 334
Meurers J. 230
Michelangelo B. 71
Mickevičius A. 80, 84, 168, 429, 464, 589, 591
Mickūnas A. 502
Mikailaitė O. 242-244, 584
Mikalojus 84
Mykolaitis-Putinas V. 69, 236, 270, 273, 274, 346, 351, 432, 433, 591
Mill J. G. 502
Millot A. 153
Mindaugas 84, 85
Mistral G. 76
Mitterer A. 24-28
Mockūnas L. 502
Moerike E. 68
Molotovas V. 522
Montier E. 143
Morkus 96, 97, 101, 360, 365
Morta 297-299, 360
Motiejus 100 Mozė 60, 64
Muckermann H. 126
Mueller M. 506
Müller-Freienfels R. 157
Mussolini B. 38, 552

Napoleonas 447
Natkevičius V. 529
Natorp P. 152
Nėris S. 68, 76
Neumann E. 522
Neunheuser H. 116
Newman J. H. 136
Nietzsche F. 30, 514
Nobel A. B. 236
Nohl H. 155
Norkaitis J. 560, 561
Nostitz-Rieneckas R. V. 173

Olšauskas K. 437
Ortega y Gasset J. 373, 514, 516
Ott K. 136
Otto B. 144

Pagasse 158
 Payot J. 142
Pakštas K. 417, 484, 558
Pakuckas Č. 417
Paltarokas K. 414
Pankauskas J. 417
Paransevičius J. 527
Pascal B. 108, 271, 469
Paškus A. 289, 306, 331
Paul H. 224
Paul J. 117
Paulius 10, 95, 100, 215, 283, 285, 352, 354, 360, 366, 449, 495, 496
Paulius VI 199, 217
Pautienius J. 274
Petermann B. 154
Petersen P. 142
Petraitis A. D. 566
Petras 102, 495
Pico della Mirandola G. 243
Pieper J. 351
Pijus IX 57, 80, 217, 459, 464
Pijus X 489
Pijus XI 57, 58, 129, 459, 482, 489
Pijus XII 57, 58, 63, 356, 482, 548, 572
Pikūnas J. 342
Pilotas 335
Piobetta 158
Platonas 106, 223, 243, 265, 435, 503, 505, 507, 509, 510, 512, 514, 517, 518
Plattard J. 121
Plechanovas G. 519
Popovskis N. 230
Pranciškus Asyžietis 231, 501
Prunskis J. 297, 526
Puidokas V. 499
Puškinas A. 419

Rabe J. 156
Rachmanova A. 474
Racine G. 152
Rafaelis S. 472
Rahner K. 349
Ranke L. 521
Rauen H. 121
Ravel M. 335
Ražaitis M. 436, 437, 454
Reimont V. St. 236, 273
Reinys M. 414, 457
Reynold G. de 33-18, 109
Révész G. 157
Rhine J. B. 154
Ribbentrop J. 522
Rilke R. M. 68, 443, 444, 530
Rimšelis V. 383-386, 404
Ritter 159
Roth H. 156
Rouault G. 237
Rubikas A. 204-207, 209, 211, 213-217, 219, 220, 346, 359, 583
Rubšys A. 88-91, 94-104, 348

Safo 73
Salys A. 351, 372, 417
Samuelis 448
Sartre J. P. 224, 232-234, 241, 509, 513
Sass 522
Sauvagnargues 159
Savonarola G. 240
Scheeben M. J. 149, 150
Scheller M. 504, 513
Schlier H. 347
Schmaus M. 215, 358
Schmidt W. 135, 136
Schneider F. 127, 129, 143
Schnürrer G. 108
Schopenhauer A. 362, 508
Schröteler J. 121, 126
Schulte Ch. 129
Scott W. 502
Sedlmayr H. 271
Seyfert R. 144
Seitillange A. D. 163
Seitz H. 155
Sganzini C. 141
Shakespeare W. 502, 516
Simeonas 212
Simon Th. 156
Simonas 448
Simonas Kirenietis 213
Skardžius P. 351
Skrupskelis I. 417, 438
Skrupskelis K. 224, 242, 318-320, 584
Skrupskelytė V. 270, 272
Skvireckas J. 61-65, 349, 438, 457, 526
Slavėnienė M. 432
Slovackis J. 429
Smetona A. 413
Snell B. 344
Soiron T. 148
Sokratas 507, 511
Solovjovas VI. 132, 223, 274, 275, 338, 434, 446, 504, 505, 513, 516
Solženicynas A. 200, 201, 306, 307
Soubirou, Bernadetė 177-180
Spann O. 155
Spengler O. 34, 49, 170-172, 175, 514, 594
Spranger E. 110, 130
Stankevičius J. 436, 457
Staugaitis J. 346, 457
Stavenhagen K. 159
Steinbüchel T. 108
Sterzinger O. H. 157
Stočkus Br. 33
Stravinskytė I. 191, 193, 194

Šakovska Z. 474
Šalkauskis St. 9, 19, 187, 190,198, 225, 228, 238, 273-276, 296, 312, 318, 319, 342, 343, 345, 413-420, 433^35, 469, 484, 501, 505, 529, 558
Šidlauskas A. 564
Šimanskis 396
Šiškus 525
Škirpa K. 527

Tardini D. 555
Tarouca A. S. 137
Tasnâdy-Nagy 112
Teilhard de Chardin P. 205, 277, 278, 288, 289, 447, 455, 456, 461, 487, 500
Terms J. 126
Tyciak J. 147
Timotiejus 101
Titas 101
Toth T. 592
Tolstojus L. 236, 241, 340
Tomas Akvinietis 24-28, 125, 138, 139, 230, 248, 492, 507, 510
Trimakas K. 199, 585
Trubeckojus E. 516
Trumpa V. 222, 224-231, 502, 584
Tulaba L. 347, 535, 536, 537, 554, 556, 575, 580
Tverskaitė A. 586

Vaičiulaitis A. 268, 275, 417
Vainauskas P. 545, 546, 566, 569
Vaitiekūnas-Katilius V., žr. Katilius V.
Vaižgantas (Tumas J.) 426
Valaitis J. 554, 575
Valančius M. 520
Vardys V. 303, 531
Vasiliauskienė D. 222, 225, 228, 232, 233, 584
Vergilijus 110
Verlaine P. 68
Viliamas VI. 545
Villaespesa F. 70
Vino G. 49
Vytautas Didysis 273, 450, 451, 529
Vitkus B. 417
Voldemaras A. 413
Vonier-Ellerhorst 108
Vossler K. 371
Vries J. de 138-140

Weber L. 130
Weiss A. M. 163
Welty E. 109
Werfel Fr. 177, 178
Whitehead A. N. 503
Wichmann O. 106
Wilde O. 502
Willmann O. 116
Willwoll A. 153
Winthuis }. 136
Wyss W. H. 157
Wust P. 224, 231, 232

Ulbricht W. 477
Unamuno M. de 68
Undset S. 236, 237
Uri 159

Zach F. 168
Zangerle I. 66
Zenkovskis V. 142
Zimmermann Fr. 127

Želigovskis L. 522
Žiūraitis T. 287, 585
Žvirzdys V., žr. Vardys V.

TURINYS

I. RECENZIJOS. APŽVALGOS. ATOLIEPIAI

ATEITININKŲ IDEOLOGIJA.
Vienos prof. St. Šalkauskio knygos proga
.....7
    I.    Idealo nustatymas....................9
       
1.    Idealas.......................10
        2.
   Veikimo plotas................11
       
3.    Veikimo principai..............12
    II.    Idealo vykdymas....................14
       
1.    Katalikiškumas................14
        2.
   Tautiškumas..................15
        3.
   Šeimyniškumas................16
       
4.    Visuomeninis veiklumas........16
        5.
   Inteligentiškumas............17
    III.    Ko dar trūksta...................19
       
1.    Bendras raštas...............20
        2.
   Vadovėliai..................20

GAMTOS FILOSOFIJA............................ 24

[SIELOS PROBLEMA]............................ 29

TRAGIŠKOJI EUROPA. Gonzague de Reynoldo
knygos lietuviško vertimo proga
............. 33
    1.    Veikalo pobūdis ir paskirtis....... 33
    2.    Naujo amžiaus pradžia.............. 36
    3.    Visuotinė revoliucija.............. 40
    4.    Gyvenimo centro ieškojimas......... 42
    5.    Grįžimas prie dvasinio centro...... 47

[ŽYGIUOJANTI TAUTA].......................... 51

POPIEŽIŲ ENCIKLIKOS.......................... 57

NAUJASIS PSALMYNAS........................... 59

MOTERIŠKUMAS LYRIKOJE. Recenzijos vietoje.... 66

KARALIUS IR POETAS........................... 78

DIEVIŠKOJO ŽODŽIO KENOZĖ. Recenzijos vietoje. 88

PEDAGOGINĖ UŽSIENIO LITERATŪRA, 1935 METAI... 105
    Bendra apžvalga.......................... 105
       
1.    Pedagoginės bendrybės.......... 105
        2.    
Patartini veikalai religijos mokytojams 107
       
3.    Patartini veikalai istorijos ir visuomenės mokslo mokytojams 108
        4.    
Patartini veikalai lotynų kalbos mokytojams 110

UŽSIENIO NAUJIENOS........................... 111

[UŽSIENIO SPAUDOS APŽVALGA].................. 115
    Simbolis, pasaulėžiūra ir ugdymas........ 115
    Katekizmo problema katalikiškoje pedagogikoje 116
    Ugdomosios jėgos aukštojoje mokykloje.... 118
    Mokymas gramafono plokštelėmis........... 119
    Mokymo laiko trumpinimas................. 119
    Naujų mokinių stebėjimas................. 120
    Kova už tėvų teises...................... 121
    Kino teatras ir jaunimas................. 121
    Teatras ir auklėjimas.................... 122
    Kalbos mokymas ir kalbos išmokymas....... 123

1936 M. UŽSIENIO LITERATŪROS APŽVALGA........ 125
    Pedagoginė sritis........................ 125

        1.    Filosofinė pedagogika.......... 125
        2.    
Fizinis lavinimas.............. 126
        3.    
Auklėjimo mokslas.............. 127
        4.    Šeimos pedagogika
.............. 127
        5.    
Religinė pedagogika............ 129
        6.    
Pedagogikos istorija........... 129
        7.    
Atskiri pedagoginiai klausimai. 130
        8.    Pedagoginiai laikraščiai
....... 131

NAUJAUSIA UŽSIENIO LITERATŪRA................ 132

1937    METŲ UŽSIENIO PEDAGOGIKOS-PSICHOLOGIJOS
    VEIKALŲ APŽVALGA........................ 141
        Pedagoginė sritis................... 141
            1.
Filosofinė pedagogika........ 141
            2.    
Didaktika................. 142
            3.    
Auklėjimas................ 143
            4.    
Dabarties pedagogika...... 144

VEIKALAI SVETIMOMIS KALBOMIS................ 146

1938    M. UŽSIENINĖ PEDAGOGINĖ-PSICHOLOGINĖ
        LITERATŪRA.......................... 151
            Pedagogika...................... 151
            Psichologija.................... 153

1939    M. UŽSIENIO PEDAGOGINĖS LITERATŪROS APŽVALGA 158
        Pedagogika......................... 158

GYVENIMAS IR POEZIJA. Dėl A. Jakšto straipsnio
        „Mūsų kova su 'trečiafrontininkais'"
. 160
            I.    Poezijos pakrikimo priežastys. 161

                1.    Gyvenimo įtaka kūrybai
. 161
                2.    
Dabartinio gyvenimo chaotiškumas. 162
                3.    
Poezijos pakrikimas kaip visuotinio chaoso
                pasėka
....................... 164
            II.    Priemonės poezijai atgaivinti. 165

                1. Sutvarkyti pakrikusį galvojimą
. 166
                2.
Sutvarkyti pakrikusį gyvenimą. 167

UNIVERSALINĖS KULTŪROS IDĖJA................ 170

„BERNADETĖS GIESMĖ"......................... 177

DIDELĖS AUKOS DARBAS [Apie sielovados žurnalą „Auka"]. 181

PROTESTAS IR TREMTIS. Atoliepis į atsiliepimus. Ateitininkijos
        apsisprendimo klausimu
........... 182
        I.    Protesto sąmonės prasmė....... 184

         1.    Atgrasa protestui
......... 184
            2.    
Protesto sklaida......... 185
            3.    
Protestas kaip variklis. 187
            4.    
Ateitininkijos kilmė iš protesto 189

        II.    Tremties sąmonės prasmė...... 191
            1.    Atgrasa tremčiai
....... 191
                2.    
Tremties svarstymas. 192
                3.    
Tremties esmė........ 194
                4.    
Ateitininko tremtinio ideologija 197
    Užsklanda: melas ir prievarta........... 200

AUKOTOJAS AR SENIŪNAS? Atsakymas kun. A. Rubikui. 203
        1.    Kritikos pobūdis............. 203
        2.    Kristaus kunigystės peraiškinimas. 209
        3.    Sociologinis klerikalizmas....... 215

FILOSOFIJA KAIP SVARSTYBOS..................... 222
        1.    Abejotini žodžiai................ 224
        2.    Citatų prasmė.................... 228
        3.    Pagerbtieji ir pamirštieji....... 231

MENAS IR MORALĖ. Atsiliepimai................. 235

APIE EVANGELIJĄ IR KULTŪRĄ. Diskusijos apie A. Maceinos
        straipsnį ir atoliepius
............. 242

ASMENS NEMIRTINGUMAS. Atsakymas vienaknygiams
        recenzentams
......................... 246


II. VIEŠIEJI LAIŠKAI IR KALBOS

SAVOSIOS VALSTYBĖS IDEALAS. Lietuvių fronto vadovybei
        Amerikoje
............................... 253

KOVON SU VAKARIEČIO ILIUZIJOMIS................. 262

[LAIŠKAS KAZIUI BRADŪNUI]....................... 265

FILOSOFO LAIŠKAS GYDYTOJAMS [Prof. Antano Maceinos
    žodis Ohajo Lietuvių gydytojų draugijos visuotiniam
    susirinkimui Klyvlende 1970 m. lapkričio
7 d.].. 280

„BAŽNYČIOS IR PASAULIO" REIKALU.
    Pastabos Tomo Žiūraičio straipsniui
......... 287

MORTOS SĄMONĖ [Žodis, tartas Lietuvių katalikų mokslo
akademijos Čikagos židinio posėdyje, įteikiant kun. ]. Prunskio
fondo premiją už 1973 m. religinį veikalą]
...... 297

ATEITININKŲ DARBAI IR DIENOS. Antano Maceinos laiškas
    Ateitininkų federacijos vadui dr. Petrui Kisieliui
.. 300
    I.    Protesto sąmonė....................... 301
        1.    
Ateitininkijos kilmė iš protesto.. 301
        2.    
Protesto sąmonės turinys.......... 303
        3.    
Melo atskleidimas................. 306
   
II.    Tremties sąmonė...................... 309
        1.    Ateitininko būsena tremtyje
....... 309
      
2.    Ateitininko ryšiai su tėvyne...... 313
    III.    Dienos rūpesčiai................... 317
        1.    Ateitininkų ideologijos rūpesčiai. 317
        2.    
Kongresas ir jo tema.............. 321

STUDIJŲ SAVAIČIŲ PRASMĖ TREMTYJE. Prof. dr. Antano
Maceinos sveikinimo žodis jubiliejinei studijų savaitei
Europoje š. m. liepos 16-23 d. Freisinge, Vokietijoje
. 325

PASAULĖŽIŪRINIŲ LEIDINIŲ SERIJOS REIKALU
    [Laiškas Ateitininkų federacijos pirmininkui dr. Adolfui
    Damušiui, 1978 m. gegužės 16 d.]
............ 328

MENAS IR MORALĖ - SUAKTUALĖJUSI MŪSŲ PROBLEMA
Laiškas „Tėviškės žiburių" redaktoriui.......... 222

„FILOSOFAVIMAS... YRA REIKALAS KIEKVIENO ŽMOGAUS
 -IR VERGO, IR VALDOVO"
[Laiškas Ateitininkų federacijos
vadui dr. Petrui Kisieliui]
..................... 342

NETIKŠA AR DERINTOJAS? [Laiškas kun. Kęstučiui Trimakui] 345

ŠVENTRAŠTIS IR JO VERTIMAS. Atviras laiškas
prel. Ladui Tulabai
.............................. 347

PADĖKOS ŽODIS [Laiškas bičiuliams A. Maceinos 75-erių
metų minėjimo proga]
............................. 375

III. DIENORAŠTIS. INTERVIU

[DIENORAŠTIS, 1945 M.]........................... 381

40 METŲ SUKAKTIES TEMOMIS [Atsakymai į žurnalo
„Į laisvę“ klausinius]
........................... 412

POKALBIS SU PROFESORIUM ANTANU MACEINA
JO 60 METŲ SUKAKTIES PROGA
[Dr. Jono Griniaus
pokalbis su A. Maceina]
.......................... 431
    Polinkis į literatūrą........................ 431
    Posūkis į filosofiją......................... 433
    Atogręžis į teologiją........................ 436
    Nemalonumai dėl socialinių ir politinių idėjų 437
    Atogręžis į poeziją.......................... 441
    Apie kritiką ir šių dienų lyriką............. 443
    Vaisingiausi laikotarpiai.................... 445
    Naujausi vėjai teologijoje................... 446
    Vokiečių studentai ir universitetas.......... 449

[ŽMONĖS, KURIUOS IŠAUGINO NEPRIKLAUSOMA LIETUVA]
[A. Maceinos atsakymai į kun. Broniaus Liubino klausimus]
. 453

LIETUVIŲ LANKYMAISI Į PAVERGTĄ KRAŠTĄ IR JŲ
 NAUDA TAUTAI
[Žurnalo „Į laisvę“ redaktoriaus
pašnekesys su Antanu Maceina]
.................... 467

ALTORIUS AR VARSTOTAS? Pokalbis su profesorium
    Antanu Maceina jo naujos knygos proga
........ 488

PER FILOSOFĄ PRASIVERŽIA DVASINIS NERIMAS.
    Pokalbis su Antanu Maceina
................... 501

PRIEDAI

Ignas Medžiukas. Profesorių Maceiną prisimenant.. 525

Vincas Natkevičius. Prof. Antanas Maceina iš arti ir toli.
Atsiminimų žiupsnelis............................ 529

Ladas Tulaba. Susirašinėjimas su prof. A. Maceina 535

Sudarytojo pastabos.............................. 581

Vardų rodyklė.................................... 596

Maceina, Antanas

Ma32 Raštai / Antanas Maceina; [sudarė Antanas Rybelis]. -Vilnius: Mintis, 1990-2008 - (Iš Lietuvos filosofijos palikimo: LFP, ISSN 1822-7368)

[T.] 14: Recenzijos, viešieji laiškai, interviu. - 2008. -610 p. - Bibliogr., p. 581-595. - Vardų r-klė: p. 596-603. -ISBN 978-9986-09-362-6

Keturioliktame, paskutiniame, tome spausdinamos A. Maceinos prieškario ir emigracinėje periodinėje spaudoje skelbtos knygų recenzijos, atsiliepimai apie kitas publikacijas, poleminiai atsakymai jo knygų kritikams, užsienio filosofijos, psichologijos, pedagogikos literatūros metinės apžvalgos, viešieji laiškai ir kalbos įvairiomis visuomeninių renginių progomis, proginiai viešieji laiškai savo bičiuliams, žymiems kultūros veikėjams. Taip pat spausdinamas A. Maceinos dienoraštis, rašytas tuoj pat po karo atsidūrus Vokietijoje, pabėgėlių stovykloje, bei emigracinėje spaudoje paskelbti šio filosofo interviu.

Prieduose spausdinamas pluoštelis amžininkų atsiminimų apie A. Maceiną.

UDK 1 (474.5)+888.2(430)-4+888.2(430)-6+ 888.2(430)-94

ANTANAS MACEINA

RAŠTAI, t. 14

Parengė Antanas Rybelis

Serijos dailininkas Sigitas Šniras
Korektorė
Stefanija Radišauskienė
Maketavo Aurelijus Petrikauskas

SL 319. 2008 10 31. Tiražas 700 egz.

Leidykla „Margi raštai", Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius.
EI. paštas
margirastai@takas.lt. www.margirastai.lt
Spausdino AB spaustuvė „Spindulys",
Vakarinis aplinkkelis 24, LT-48184 Kaunas